Lektorat angleškega jezika 3

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študenti osvojijo znanje jezikovne in vsebinske analize bolj zahtevnih besedil in humanističnih tem v angleškem jeziku. Sposobni bodo fluentno, ali precej bolj fluentno, pisati o bolj kompleksnih temah, ter pripraviti in predstaviti izbrano relevantno temo. Obenem bodo sposobni nadalje razvijati razumevanje humanističnih tem in besedil v angleškem jeziku.

Splošni cilj predmeta: raven C1 (po CEFR evropski lestvici znanja tujega jezika).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Obvezno – gimnazijsko ali srednješolsko znanje angleškega jezika.
Zaželjeno – znanje angleškega jezika, osvojeno pri predmetih Lektorat angleškega jezika 1 in/ali Lektorat angleškega jezika 2.

Pogoji za pristop k izpitu:
• prisotnost na predavanjih in vajah 80%
• seminarska naloga (esej in predstavitev).

Vsebina

Izbrana tematska poglavja v angleškem jeziku (književna, književno-teoretska, književno-zgodovinska ter filozofsko-psihološka); poudarek je na razumevanju, jezikovni in vsebinski analizi.

Angleški roman 19. stoletja.
Jane Austen.
Mimesis: antična grška literarna teorija.
Hermeneutika kot tradicija in metoda analize besedil.
Pojem kanona v književnosti.
Ideja tradicije v književnosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
V zadnjem delu predavanj študent pripravi seminarsko nalogo (esej na humanistično temo, predstavitev na izbrano temo).
Poznavanje in razumevanje bolj kompleksne angleške skladnje.
Poznavanje in razumevanje bolj kompleksnih humanističnih tem v angleškem jeziku.
Razvijanje kritičnega mišljenja.
Razvijanje subjektivnega mišljenja glede obravnavanih tem.

Temeljna literatura in viri

• Acquinas. Selected Philosophical Writings. Oxford: Oxford University Press. 2008. E-gradivo
• Austen, Jane. Persuasion. Oxford World's Classics. Oxford: Oxford University Press. 2008. E-gradivo
• Austen, Jane. Pride and Prejudice. Oxford World's Classics. Oxford: Oxford University Press. 2008. E-gradivo
• Jenkins, Richard. A Fine Brush on Ivory: An Appreciation of Jane Austen. Oxford: Oxford University Press. 2004. E-gradivo
• Kermode, Frank. Pleasure and Change: the Aesthetics of Canon. Oxford: Oxford University Press. 2004. E-gradivo
• Saint Augustine. On Christian Teaching. Oxford: Oxford University Press. 2008. E-gradivo
• Tillyard, E. M. W. The Elisabethan World Picture. London: Penguin Books. 1988.
• Waugh, Patricia (ed.). Literary Theory and Criticism. Oxford: Oxford University Press. 2006. E-gradivo

Načini ocenjevanja

– seminarska naloga 
(30%) – pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Milena Kovačević je diplomirala angleški jezik in književnost, in primerjalno književnost na Univerzi v Zagrebu (utemeljena leta 1669).
Magistrirala iz področja angleški jezik na isti univerzi.
Strokovno delo: Filozofska fakulteta v Zagrebu, British Council v Zagrebu.
V britanski diplomaciji: strokovno izpopolnjevanje v Združenem kraljevstvu.
Profesorica angleškega jezika na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija.
Predavanja na univerzah v Franciji (Pariz Nanterre, Dijon), Angliji (Norwich), Italiji (Bergamo), Danskem (Aarhus), Grčiji (Thessaloniki).
Priljubljene teme: angleška književnost, primerjalna književnost, Carl Gustav Jung.