Lektorat italijanskega jezika 3

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent nadaljuje s spoznavanjem modernega italijanskega jezika na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vključijo se lahko študentje, ki so imajo predhodno stopnjo znanja – ki ustreza pribl. ravni A1+.

Vsebina

Ob temah iz vsakdanjega življenja (potovanja, nakupovanje, mediji) spoznavanje časov (pretekli, prihodnji) in naklonov (velelni). Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku: sprejema besedila, izraža in razlaga pojme, dejstva, misli in mnenja; tvori besedila v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; sporazumeva se o temah s svojega strokovnega področja; razume in sprejema različnost kultur svojega in it. naroda.

Temeljna literatura in viri

• Matteo La Grassa: L'Italiano all'Università 1 in 2, Edilingua Katalog Katalog
• M. Dardano, P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana. Zanichelli, Bologna, 1997
• R. Lesina, Il manuale di stile: Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Zanichelli, Bologna, 1986 Katalog
• M. T. Serafini, Come si scrive. Bompiani, Milano, 1992 Katalog
• Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno oz. priporočeno gradivo (enojezični in dvojezični slovarji, slovar sinonimov, prospekti), odlomki iz it. leposlovja in izvirna publicistična besedila.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen kolokvij po prvi polovici predavanj. Uspešno opravljen izpit (pisni in ustni) po končanih predavanjih.

Reference nosilca

Ennio Francavilla is Italian language lecturer at UNG and tenured teacher of Italian, Latin, History and Geography at high-school “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” of Trieste.

EDUCATION

• Second level degree in “Lettere” (Humanities) released by Università degli Studi di Trieste ;
• Teaching Aptitude in Latin and Greek at public high schools of Spain released by Ministerio de la Cultura de Espana;
• Teaching Aptitude in Latin, Greek, Italian, History and Geography at public middle and high schools released by Italian Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

JOURNAL ARTICLES

“Italiano o Itanglese?” in on-line revue “Revista de Italiano“ (n.6/2014) edited by Italian Department of Universidade do Estado do Rio de Janeiro (http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaitalianouerj/article/view/21065);

“Sulla lingua globalizzata: per un possibile approccio al tema della giustizia linguistica” in on-line journal Agoravox (12/01/2015)
(http://www.agoravox.it/Sulla-Lingua-Globalizzata-per-un.html).

MONOGRAPHS

Travel guide book “Ecuador e Galapagos” (texts and photos) edited by Polaris Editore, Faenza (2006, 2a ed. 2013).

CONTRIBUTIONS AT THE CONFERENCES

“La precarizzazione della scuola” (Trieste, Convegno “Il futuro compromesso”, CESP- Centro studi per la scuola pubblica, 22/2/2010).

“Il russo nell'italiano/l'italiano nel russo” at languages school"Язык для Успеха" (28/3/2015, Cheboksary, Russia).