Lektorat angleškega jezika 4

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študenti osvojijo znanje jezikovne in vsebinske analize bolj zahtevnih besedil in humanističnih tem v angleškem jeziku. Sposobni bodo precej fluentno, ali bolj fluentno, pisati o bolj kompleksnih temah, ter pripraviti in predstaviti izbrano relevantno temo. Obenem bodo sposobni nadalje razvijati razumevanje humanističnih tem v angleškem jeziku.

Splošni cilj predmeta: raven C1 (po CEFR evropski lestvici znanja tujega jezika).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Obvezno – gimnazijsko ali srednješolsko znanje angleškega jezika.
Zaželjeno – znanje angleškega jezika, osvojeno pri predmetih Lektorat angleškega jezika 1, Lektorat angleškega jezika 2, ali Lektorat angleškega jezika 3.
Pogoji za pristop k izpitu:
• prisotnost na predavanjih in vajah 80%,
• seminarska naloga (esej in predstavitev).

Vsebina

Lektorat angleškega jezika 4 temelji na razumevanju, jezikovni in vsebinski analizi izbranih humanističnih tem v angleškem jeziku.

Evropski roman 19. stoletja.
Angleški roman 19. stoletja.
Jung: razumevanje psihe.
Jung: človek in njegovi simboli.
Jung: Aion.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Proti koncu predavanj študent pripravi seminarsko nalogo (esej na humanistično temo in ustno predstavitev).
Poznavanje in razumevanje bolj kompleksne angleške skladnje.
Poznavanje in razumevanje bolj kompleksnih humanističnih tem v angleškem jeziku.
Razvijanje kritičnega razmišljanja.
Razvijanje subjektivnega razmišljanja.

Temeljna literatura in viri

• Auerbach, Erich. Mimesis: the Representation of Reality in Western Literature. Princeton: Princeton University Press. 2003. E-gradivo
• Austen, Jane. Sense and Sensibility. Oxford: Oxford University Press. 2008. Katalog E-gradivo
• Austen, Jane. Emma. Oxford: Oxford University Press. 2008. E-gradivo
• Jenkins, Richard. A Fine Brush on Ivory: An Appreciation of Jane Austen. Oxford: Oxford University Press. 2004. A Fine Brush on Ivory: An Appreciation of Jane Austen. Oxford: Oxford University Press. 2004. E-gradivo
• Jung. The Symbolic Life. London: Routledge. (trans. R.F. C. Hull) 1993. E-gradivo
• Jung, C. G. Memories, Dreams, Reflections. New York: Random House. (trans. Richard and Clara Winston). 1989. E-gradivo
• Jung, C. G. Man in Literature, Art and Philosophy. Princeton: Princeton University Press. (trans. R.F. C. Hull) 1978.
• Jung, C. G. Aion. Princeton: Princeton University Press. (trans. R.F. C. Hull) 1978. E-gradivo
• Waugh, Patricia (ed.). Literary Theory and Criticism. Oxford: Oxford University Press. 2006. E-gradivo

Načini ocenjevanja

– seminarska naloga 
(30%) – pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Milena Kovačević je diplomirala angleški jezik in književnost, in primerjalno književnost na Univerzi v Zagrebu (utemeljena leta 1669).
Magistrirala iz področja angleški jezik na isti univerzi.
Strokovno delo: Filozofska fakulteta v Zagrebu, British Council v Zagrebu.
V britanski diplomaciji: strokovno izpopolnjevanje v Združenem kraljevstvu.
Profesorica angleškega jezika na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija.
Predavanja na univerzah v Franciji (Pariz Nanterre, Dijon), Angliji (Norwich), Italiji (Bergamo), Danskem (Aarhus), Grčiji (Thessaloniki).
Priljubljene teme: angleška književnost, primerjalna književnost, Carl Gustav Jung.