Lektorat nemškega jezika 3

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Med temeljne izobraževalne cilje predmeta sodi utrjevanje, poglabljanje in širjenje znanja jezika, vaje iz težjih slovničnih struktur, razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih besedilih. Študenti razvijajo sposobnost selektivnega in globalnega pristopa k besedilu, prepoznajo globalno vrednost ter razberejo temeljne misli besedila.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pri predmetu bomo nadgrajevali že usvojeno osnovno znanje nemškega jezika, ki ga je slušatelj usvojil v približno 120-ih učnih enotah v razredu.

Vsebina

Vaje iz težjih slovničnih struktur, razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih besedilih, spoznavanje besedilnih vrst, širjenje in produktivno uporabljanje nemškega besednega zaklada, razumevanje tekstov, pisanih v nemškem jeziku.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Pri predmetu bo študent nadgradil in poglobil znanje nemškega jezika, ki ga je usvojil pri Lektoratu nemškega jezika 1 in 2. Izboljšal bo tako pisno kot ustno izražanje, predvsem pa bo še posebej razvijal bralno sposobnost.

Temeljna literatura in viri

• Passwort Deutsch 1, 2 – Lehr- und Übungsbuch Založba: Klett. Katalog1 Katalog2 E-gradivo
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di lettura, Bulzoni, Roma 199
• Paschke, Peter: Leggere il tedesco per gli studi umanistici. Principianti / Deutsch lesen in den Geisteswissenschaften. Anfänger. Cafoscarina, Venezia 2007
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998 Katalog
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber Verlag, München, 2002 E-gradivo
• Dorothea Lévy-Hillerich, Elena Cickovska, Karmelka Baric: Mit deutsch. Studieren, arbeiten, leben. Arcipelago Edizioni, 2009
• Slovarji nemškega jezika

Načini ocenjevanja

Predvidena sta dva kolokvija. Na koncu semestra ima študent pisni izpit. Če doseže študent na obeh kolokvijih v povprečju 80 % ali več, je izpita oproščen.