Lektorat nemškega jezika 4

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Med temeljne izobraževalne cilje predmeta sodi utrjevanje, poglabljanje in širjenje znanja jezika, vaje iz težjih slovničnih struktur, razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih besedilih. Študenti razvijajo sposobnost selektivnega in globalnega pristopa k besedilu, prepoznajo globalno vrednost ter razberejo temeljne misli besedila.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pri predmetu bomo nadgrajevali že usvojeno znanje nemškega jezika, ki ga je slušatelj usvojil v približno 180-ih učnih enotah v razredu.

Vsebina

Kot pri Lektoratu nemškega jezika 3, se bodo tudi pri Lektoratu nemškega jezika 4 študentje posvečali težjim slovničnih strukturam, razvijali razumevalne sposobnosti pri branju avtentičnih besedil in širili/ produktivno uporabljali nemški besedni zaklad.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Pri predmetu bo študent nadgradil in poglobil znanje nemškega jezika, ki ga je usvojil pri Lektoratu nemškega jezika 1, 2 in 3. Izboljšal bo tako pisno kot ustno izražanje, predvsem pa po razvil bralno sposobnost.

Temeljna literatura in viri

• Passwort Deutsch 1, 2 – Lehr- und Übungsbuch Založba: Klett. Katalog1 Katalog2 E-gradivo
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di lettura, Bulzoni, Roma 199
• Paschke, Peter: Leggere il tedesco per gli studi umanistici. Principianti / Deutsch lesen in den Geisteswissenschaften. Anfänger. Cafoscarina, Venezia 2007
• Paschke, Peter: Leggere il tedesco per gli studi umanistici. Progrediti / Deutsch lesen in den Geisteswissenschaften. Fortgeschrittene. Cafoscarina, Venezia 2009.
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998 Katalog
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber Verlag, München, 2002 E-gradivo
• Dorothea Lévy-Hillerich, Elena Cickovska, Karmelka Baric: Mit deutsch. Studieren, arbeiten, leben. Arcipelago Edizioni, 2009
• Slovarji nemškega jezika

Načini ocenjevanja

Predvidena sta dva kolokvija. Na koncu semestra ima študent pisni izpit. Če doseže študent na vseh kolokvijih v povprečju 80 % ali več, je izpita oproščen.