Lektorat angleškega jezika 1

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študenti bodo razvijali vse štiri vrste tujejezikovnih kompetenc: govorno, slušno, pisno in bralno, in sicer z namenom, da izboljšajo svoje znanje tako splošne angleščine kot angleščine kot jezika stroke. Še posebej bodo razvijali t.i. komunikativno kompetenco (angl. communicative competence).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predhodno srednješolsko znanje angleškega jezika na ravni mature.

Vsebina

Študenti utrdijo in nadgradijo svoje srednješolsko znanje splošne angleščine, predvsem izbranih slovničnih struktur:
• slovničnih časov,
• pogojnih odvisnikov
• tvornika in trpnika,
• členov.

Usvojijo osnovno angleško strokovno terminologijo s področja jezika oz. jezikoslovja in literature ter izbranega besedišča s področja humanističnih ved (jezik, literatura, kultura, zgodovina, umetnost, izobraževanje ipd.). Spoznajo osnovne zvrsti besedil in se urijo v pisanju krajših besedil.

Študenti spoznavajo kulturo angleško govorečih dežel in se naučijo prepoznati medkulturne razlike ter slednje upoštevati pri sporazumevanju v tujem jeziku.

Razvijajo vse štire jezikovne spretnosti – govorno, pisno, bralno in slušno. Poudarek je na razvijanju t.i. komunikativne kompetence.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti bodo sposobni pravilno uporabljati obravnavane slovnične strukture ter osnovno angleško terminologijo s področja jezika in literature, obenem pa obogatili besedišče angleškega jezika v širšem smislu. Sposobni bodo sestaviti esej in druge oblike krajših umetnostnih besedil na izbrano temo. Znali se bodo ustrezno izražati v okviru svojega poklicnega področja, upoštevajoč medkulturne razlike.

Glavni cilj predmeta:
raven B2 jezikovnega znanja (v skladu s SEJO/CEFR – Skupnim evropskim jezikovnim okvirom).

Temeljna literatura in viri

• Murphy, R. 2004. English Grammar in Use for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press. Katalog E-gradivo
• O'Driscoll, J. 2003. Britain. Oxford: Oxford University Press. (izbrana poglavja) E-gradivo
• Swan, M. and C. Walker. 2004. How English Works: A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford University Press. Katalog
• Šabec, N. and D. Limon. Across cultures: slovensko-britansko-ameriško medkulturno sporazumevanje/Slovene-British-American Intercultural Communication. Maribor: Obzorja 2001. (izbrana poglavja)E-gradivo Katalog

Načini ocenjevanja

• seminarska naloga (20%) • slovnični test (10%) • končni izpit (70%)

Reference nosilca

Veronika Piccinini, prof. angl. jez. s književnostjo, je od leta 2005 zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, kjer poučuje angleščino (predvesem kot tuji strokovni jezik) na različnih študijskih programih. Izkušnje pri poučevanju angleščine kot tujega jezika je skozi leta pridobivala tudi med delom v okviru večih institucij različnih stopenj izobraževalnega sistema, spopolnjevala pa se je med drugim tudi v Veliki Britaniji ter Avstriji (ECML – Evropski center za moderne jezike, predstavništvo Evropskega sveta). Posveča se raziskovanju metodologije poučevanja angleščine kot tujega jezika, predvsem kreativnim metodam poučevanja. Svoje prispevke in članke predstavlja oz. objavlja tako doma kot v tujini.

PICCININI, Veronika. Project work as a tool for enhancing the transfer of ESP knowledge into practice. Humanising language teaching, Jun. 2012, year 14, iss. 3.
[COBISS.SI-ID 2416379]

PICCININI, Veronika et al. The linking verb be in English technical and literary texts and its equivalents in the Slovene translations. Vestnik, 2006, vol. 40, no. 1/2, pp. 109–120.
[COBISS.SI-ID 618747]

PICCININI, Veronika et al. The Cambridge grammar of English in the ELT classroom: teaching selected features of spoken English. Humanising language teaching, Apr. 2012, year 14, iss. 1.
[COBISS.SI-ID 2153979]

PICCININI, Veronika. Creative poetry writing. IATEFL newsletter: Slovenian branch, spring 2007, vol. 11, no. 41, pp. 9–10.
[COBISS.SI-ID 631547]

PICCININI, Veronika. Exercise book for English practice sessions: English for undergraduate students of viticulture and enology. Nova Gorica: Založba Univerze, 2013.
[COBISS.SI-ID 265623296]

PICCININI, Veronika. The importance of giving oral presentations in English. Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2010, Faculty of Logistics, Celje, 23 and 24 September 2010.
[COBISS.SI-ID 1677563]