Lektorat italijanskega jezika 2

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent spoznava moderni italijanski jezik na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku. Izhodišče je kontrastivno, kar pomeni, da spoznavanje it. jezikovnega sistema poteka preko primerjave s slovenskim.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev je potrebno predznanje osnovne ravni A1.

Vsebina

Ob temah iz vsakdanjega življenja spoznavanje besednih vrst in stavčnih členov. Obravnava posameznih besednih vrst s poudarkom na tistih, ki so za slovenskega govorca težje obvladljivi: zaimenske oblike s poudarkom na osebnih zaimkih, glagol (sedanjik, dovršni in nedovršni preteklik in prihodnjik). Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku; sprejemanja besedil, izražanja in razlage pojmov, dejstev, čustev, misli in mnenj; tvorjenja besedil v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; sporazumevanja na svojem strokovnem področju razumevanja in sprejemanja različnosti kultur.

Temeljna literatura in viri

• Matteo La Grassa: L'Italiano all'Università 1, Edilingua Katalog
• M. Dardano, P. Trifone: La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997
• R. Lesina: Il manuale di stile, guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Zanichelli, Bologna, 1986
• M.T. Serafini: Come si scrive, Bompiani, Milano, 1992
• Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (enojezični in dvojezični slovar, reklamni oglas, turistični prospekti), odlomki iz književnih del in izvirna publicistična besedila.
• Križanke, plakati, učni listi

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen kolokvij po prvi polovici predavanj. Uspešno opravljen izpit (pisni in ustni) po končanih predavanjih.

Reference nosilca

Ennio Francavilla is Italian language lecturer at UNG and tenured teacher of Italian, Latin, History and Geography at high-school “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” of Trieste.

EDUCATION

• Second level degree in “Lettere” (Humanities) released by Università degli Studi di Trieste ;
• Teaching Aptitude in Latin and Greek at public high schools of Spain released by Ministerio de la Cultura de Espana;
• Teaching Aptitude in Latin, Greek, Italian, History and Geography at public middle and high schools released by Italian Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

JOURNAL ARTICLES

“Italiano o Itanglese?” in on-line revue “Revista de Italiano“ (n.6/2014) edited by Italian Department of Universidade do Estado do Rio de Janeiro (http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaitalianouerj/article/view/21065);

“Sulla lingua globalizzata: per un possibile approccio al tema della giustizia linguistica” in on-line journal Agoravox (12/01/2015)
(http://www.agoravox.it/Sulla-Lingua-Globalizzata-per-un.html).

MONOGRAPHS

Travel guide book “Ecuador e Galapagos” (texts and photos) edited by Polaris Editore, Faenza (2006, 2a ed. 2013).

CONTRIBUTIONS AT THE CONFERENCES

“La precarizzazione della scuola” (Trieste, Convegno “Il futuro compromesso”, CESP- Centro studi per la scuola pubblica, 22/2/2010).

“Il russo nell'italiano/l'italiano nel russo” at languages school"Язык для Успеха" (28/3/2015, Cheboksary, Russia).