Lektorat nemškega jezika 1

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Pri začetnem poučevanju nemškega jezika je poudarek na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnostih, in sicer komunikacijske, slušne, bralne in pisne.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet predvideva ravnovesje med strokovnim in pragmatičnim jezikovnim znanjem. Uvodni del je namenjen temu, da študent pridobi osnovno znanje nemškega jezika.
Predznanje ni potrebno.

Vsebina

• Slovnica (osnove morfologije in sintakse): spoznavanje in uporaba osnovnih slovničnih enot v besedilih
• Analiza in tvorjenje krajših nemških besedil iz različnih tematskih sklopov
• Usvajanje besednega zaklada na osnovi različnih tem
• Analiza in interpretacija slušnih in bralnih besedil
• Branje lažjih strokovnih avtentičnih tekstov in usvajanje besednega zaklada posameznega področja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti osnovne slovnične strukture in jih uspešno uporabiti pri tvorjenju govornih in pisanih besedil.

Temeljna literatura in viri

•Passwort Deutsch 1 – Lehr- und Übungsbuch (1-̶ 6). Založba: Klett. Katalog
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di lettura, Bulzoni, Roma 1997
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998 Katalog
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber Verlag, München, 2002 E-gradivo
• Slovarji nemškega jezika

Načini ocenjevanja

Predvidena sta dva kolokvija. Na koncu semestra ima študent pisni in ustni izpit. Če doseže študent na obeh kolokvijih v povprečju 80 % ali več, je oproščen pisnega dela izpita in lahko pristopi k ustnemu delu izpita.

Reference nosilca

Margit Horvath je profesorica angleškega in nemškega jezika in si je formalno izobrazbo pridobila z visokošolskim študijem doma in v tujini. Poleg študija germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je na univerzi v Heidelbergu končala enoletni študij nemščine kot tujega jezika (DaF), pozneje pa podoben specializirani študij (Hochschullehrgang Deutsch als Fremdsprache) na graški univerzi. Pedagoške izkušnje si je pridobila z dolgoletnim poučevanjem. Od leta 1992 je samostojno prirejala in izvajala številne jezikovne programe različnih stopenj za odrasle. Oktobra 2002 je končala podiplomski študij "Executive MBA" na Donavski univerzi v Kremsu, Avstriji.

• HORVATH, Margit. Verwaltung in der EU : 2. Studienjahr, Deutsch. 2. Ljubljana: [S. n.], 2021. 149 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91595523]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Strokovna terminologija v tujem jeziku : študijsko gradivo. 2, Nemščina. Ljubljana: [S. n.], 2019. 139 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5306030]
• HORVATH, Margit. Videogeschichten als Sprech- und Schreibanlass im Deutschunterricht : dodatno študijsko gradivo. Ljubljana: [s. n.], 2019. 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5362094]
• HORVATH, Margit. E-učilnica s študijskimi gradivi za predmet Nemški jezik I 2018-2019 za študente visokošolskega programa Fakultete za upravo. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2018. 1 zv. (loč. pag.). https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php. [COBISS.SI-ID 5361582]
• HORVATH, Margit. Zur Qualität des studienbegleitenden Deutschunterrichts nach der Bologna-Reform am Beispel Sloweniens. V: DRUMBL, Hans (ur.). IDT 2013. Band 4 - Sektionen B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, Heterogenität in Lernsituationen. Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press, cop. 2016. Ilustr. ISBN 978-88-6046-086-8. https://bupress.unibz.it/de/produkt/idt-2013-4-heterogenitaet-in-lernsituationen/. [COBISS.SI-ID 4774318]
• HORVATH, Margit. Zukunftsperspektive des studienbegleitenden Deutschunterrichts in Slowenien. Scripta manent : revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, ISSN 1854-2042, 2013, vol. 8, 2, str. 36-48, graf. prikazi. http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/2013_8_2/Horvath.pdf. [COBISS.SI-ID 4317870]