Lektorat nemškega jezika 2

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Kot pri začetnem poučevanju nemškega jezika bo poudarek še vedno na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnostih hkrati, vendar s poudarkom na bralni sposobnosti in usvajanju besednega zaklada na izbranem strokovnem področju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je znanje nemščine na osnovnem nivoju.

Vsebina

• Slovnica (osnove morfologije in sintakse): spoznavanje in uporaba osnovnih slovničnih enot v besedilih
• Analiza in tvorjenje krajših nemških besedil iz različnih tematskih sklopov
• Usvajanje besednega zaklada na osnovi različnih tem
• Diskusije v okviru danih tem
• Analiza in interpretacija slušnih in bralnih besedil
• Branje lažjih strokovnih avtentičnih tekstov in usvajanje besednega zaklada posameznega področja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti osnovne slovnične strukture in jih uspešno uporabiti pri tvorjenju govornih in pisanih besedil. Sposoben je razumeti krajša strokovna avtentična besedila.

Temeljna literatura in viri

• Passwort Deutsch 1 – Lehr- und Übungsbuch (1-̶ 6). Založba: Klett. Katalog
• Passwort Deutsch 2 – Lehr- und Übungsbuch (1-̶ 6). Založba: Klett. Katalog
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di
lettura, Bulzoni, Roma 1997
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998 Katalog
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber
Verlag, München, 2002 E-gradivo
• Paschke, Peter: Leggere il tedesco per gli studi umanistici. Principianti / Deutsch lesen in den
Geisteswissenschaften. Anfänger. Cafoscarina, Venezia 2007Slovarji nemškega jezika
• Dorothea Lévy-Hillerich, Elena Cickovska, Karmelka Baric: Mit deutsch. Studieren, arbeiten,
leben. Arcipelago Edizioni, 2009

Načini ocenjevanja

Predvidena sta dva kolokvija. Na koncu semestra ima študent pisni in ustni izpit. Če doseže študent na obeh kolokvijih v povprečju 80 % ali več, je oproščen pisnega dela izpita in lahko pristopi k ustnemu delu izpita.

Reference nosilca

Margit Horvath je profesorica angleškega in nemškega jezika in si je formalno izobrazbo pridobila z visokošolskim študijem doma in v tujini. Poleg študija germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je na univerzi v Heidelbergu končala enoletni študij nemščine kot tujega jezika (DaF), pozneje pa podoben specializirani študij (Hochschullehrgang Deutsch als Fremdsprache) na graški univerzi. Pedagoške izkušnje si je pridobila z dolgoletnim poučevanjem. Od leta 1992 je samostojno prirejala in izvajala številne jezikovne programe različnih stopenj za odrasle. Oktobra 2002 je končala podiplomski študij "Executive MBA" na Donavski univerzi v Kremsu, Avstriji.

• HORVATH, Margit. Verwaltung in der EU : 2. Studienjahr, Deutsch. 2. Ljubljana: [S. n.], 2021. 149 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 91595523]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Strokovna terminologija v tujem jeziku : študijsko gradivo. 2, Nemščina. Ljubljana: [S. n.], 2019. 139 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5306030]
• HORVATH, Margit. Videogeschichten als Sprech- und Schreibanlass im Deutschunterricht : dodatno študijsko gradivo. Ljubljana: [s. n.], 2019. 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5362094]
• HORVATH, Margit. E-učilnica s študijskimi gradivi za predmet Nemški jezik I 2018-2019 za študente visokošolskega programa Fakultete za upravo. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2018. 1 zv. (loč. pag.). https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php. [COBISS.SI-ID 5361582]
• HORVATH, Margit. Zur Qualität des studienbegleitenden Deutschunterrichts nach der Bologna-Reform am Beispel Sloweniens. V: DRUMBL, Hans (ur.). IDT 2013. Band 4 - Sektionen B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, Heterogenität in Lernsituationen. Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press, cop. 2016. Ilustr. ISBN 978-88-6046-086-8. https://bupress.unibz.it/de/produkt/idt-2013-4-heterogenitaet-in-lernsituationen/. [COBISS.SI-ID 4774318]
• HORVATH, Margit. Zukunftsperspektive des studienbegleitenden Deutschunterrichts in Slowenien. Scripta manent : revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, ISSN 1854-2042, 2013, vol. 8, 2, str. 36-48, graf. prikazi. http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/2013_8_2/Horvath.pdf. [COBISS.SI-ID 4317870]