Akustika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom posredovati osnove akustike in akustične fonetike ter jih pripraviti na samostojno raziskovalno delo. Kompetence, ki naj bi jih študenti ob koncu predmeta imeli so torej sposobnost samostojne identifikacije raziskovalnega vprašanja,
sposobnost samostojne priprave eksperimenta, ki bi na vprašanje odgovoril ter samostojna izvedba eksperimenta.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je navezan na druge jezikoslovne predmete študija Slovenistika. Za normalno
sledenju predmetu pa se zahteva najmanj znanje, pridobljeno pri obveznih jezikoslovnih
predmetih prvega in drugega letnika študija.

Vsebina

Predmet se osredotoča na fizikalne lastnosti glasov. Študentje bodo spoznavali osnovne pojme akustike, fizikalne osnove zvočnega valovanja, ter druge relevantne lastnosti zvoka, ki so pomembne pri preučevanju naravnega človeškega jezika. Drugače od tipičnih humanističnih predmetov je pri akustiki poleg teoretične osnove pomembno tudi eksperimentalno delo, pri katerem pa je pomembna tako priprava na eksperiment kot
samo eksperimentalno delo. Ravno pri pripravi eksperimentalnega dela je pomembno
predznanje, ki naj bi ga študentje pridobili v okviru obveznih jezikoslovnih predmetov, saj je brez poznavanja jezikoslovja nemogoče določiti smiselne smeri raziskovanja.

Predvideni študijski rezultati

Poleg znanja in kompetenc, ki naj bi jih študenti osvojili, med študijske rezultate lahko štejemo tudi samostojne raziskovalne izdelke, ki naj bi jih študenti pripravili v okviru seminarja in vaj. Tu je mišljena zasnova eksperimenta ter sam eksperiment, ki naj bi se izvajal pod mentorstvom nosilca in asistenta.

Temeljna literatura in viri

  • S.W. Rienstra & A. Hirschberg. 2013. An Introduction to Acoustics. Eindhoven University of Technology
  • Randall, Robert H. 2005. An Introduction to Acoustics. Dover Publications. Katalog
  • Johnson, Keith. 2003. Acoustic and Auditory Phonetics (Illustrated). 2nd edition by Blackwell Publishing. Katalog E-gradivo
  • Alton Everest, F. in Ken Pohlmann. 2009. Master Handbook of Acoustics. McGraw‐Hill/TAB Electronics. Katalog E-gradivo
  • Ladefoged, Peter. 1996. Elements of Acoustic Phonetics (2nd ed.). The University of Chicago Press. Katalog E-gradivo
  • Stevens, Kenneth. 2000. Acoustic Phonetics (Current Studies in Linguistics). The MIT Press. Katalog
  • Ladefoged, P. (2003). Phonetic data analysis. An introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: Blackwell. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

30% kolokvij / 30% seminarska naloga / 40% pisni izpit

Reference nosilca

Doc. dr. Peter Jurgec je predavatelj fonetike in fonologije na Univerzi v Torontu. Njegova
raziskovalna področja so teoretična fonologija, eksperimentalna fonetika, eksperimentalno
preiskovanje značilnosti slovenskih glasov:

JURGEC, Peter. Slovenščina ima 9 samoglasnikov. Slavistična revija, ISSN 0350‐6894. [Tiskana izd.],
jul.‐sep. 2011, letn. 59, št. 3, str. 243‐268, ilustr. [COBISS.SI‐ID 33201453]

JURGEC, Peter. Disjunctive lexical stratification. Linguistic inquiry, ISSN 0024‐3892, 2010, vol. 41,
no. 1, str. 149‐161. [COBISS.SI‐ID 34697005]

JURGEC, Peter. Acoustic analysis of tones in contemporary standard Slovene: preliminary findings.
Slovenski jezik ‐ Slovene linguistic studies, ISSN 1408‐2616, 2007, 6, str. [195]‐207. [COBISS.SI‐ID
26908973]

JURGEC, Peter. O nenaglašenih /e/ in /o/ v standardni slovenščini. Slavistična revija, ISSN 0350‐
6894. [Tiskana izd.], apr.‐jun. 2006, letn. 54, št. 2, str. [173]‐185, graf. prikazi. [COBISS.SI‐ID
32170338]

JURGEC, Peter. Formantne frekvence samoglasnikov v tonemski in netonemski standardni
slovenščini = Formant frequencies of vowels in tonal and non‐tonal standard Slovenian. V:

VIDOVIČ‐MUHA, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today, (Slavistična
revija, ISSN 0350‐6894, letn. 54, pos. št.). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006, str. 103‐
114, 467‐478. [COBISS.SI‐ID 25887533]

JURGEC, Peter. Formant frequencies of standard Slovene vowels. Govor, ISSN 0352‐7565, 2006,
let. 22, št. 2, str. 127‐144. [COBISS.SI‐ID 25008685]

JURGEC, Peter. Samoglasniški nizi v slovenščini : fonološko‐fonetična analiza, (Slavistična knjižnica,
8). 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2005. 224 str., graf. prikazi. ISBN 961‐209‐543‐4. [COBISS.SI‐ID
222106368]

JURGEC, Peter. Dodatne vaje iz branja spektrogramov in oscilogramov : učno gradivo za vaje in
slovenskega knjižnega jezika 1 v študijskem letu 2004/2005. Ljubljana, 2005.
http://www2.arnes.si/~pjurge/skj1/spgr‐vaje.pdf. [COBISS.SI‐ID 23790381]

JURGEC, Peter. Fonetična in fonemska transkripcija po mednarodni fonetični abecedi za knjižno
slovenščino : učno gradivo za vaje iz slovenskega knjižnega jezika 1. Ljubljana, 2004.
http://www2.arnes.si/~pjurge/skj1/transkripcija.pdf. [COBISS.SI‐ID 23794733]