Literatura na stičišču

Cilji in kompetence

Študenti osvojijo temeljne literarnozgodovinske pojme, povezane z deli slovenskih avtorjev v Italiji in Avstriji. Sposobni so problemsko obravnavati književna obdobja, medkulturne in transnacionalne odnose ter problematiko literarnega polja v povezavi z manjšinskimi književnostmi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Literarnozgodovinski pregled slovenske literature. Poznavanje osnovnih literarnoteoretičnih pojmov. Zaželeno je znanje italijanskega in furlanskega jezika.

Vsebina

Premislek o pojmih: obmejna in čezmejna literatura, mala in manjšinska književnost, nacionalna literarna zgodovina, regionalna primerjalna književnost.

Književnost Slovencev v Italiji:
• Slovenci v Italiji: zgodovinski in prostorski okvir
• Književnost Slovencev v Beneški Sloveniji in Reziji (izbor avtorjev in del, delo v seminarju)
• Književnost Slovencev na Goriškem (izbor avtorjev in del, delo v seminarju)
• Komparativni pristop do literature v deželi Furlanija - Julijska krajina (goriško, videmsko območje) (Italija) ter Goriški regiji (Slovenija):
književnost Slovencev na Goriškem in Videmskem ter primerjava z izbranimi deli v furlanskem, italijanskem in nemškem jeziku iz istega časovno-prostorskega okvira. Delo v seminarju.
• Književnost Slovencev v Avstriji: nadregionalni literarni interakcijski prostor, koroško dvojezično literarno polje. Izbor avtorjev in del, delo v seminarju.

Predvideni študijski rezultati

Študent nadgradi literarnozgodovinsko znanje o slovenski literaturi.

Študent pridobi celovitejšo predstavo o slovenskem kulturnem prostoru.

Pridobi celovitejšo predstavo o literarni večjezičnosti v deželi Furlaniji - Julijski krajini (Italija) in Goriški regiji (Slovenija) ter v avstrijskem kontekstu (literatura koroških Slovencev).

Temeljna literatura in viri

Temeljna

 • Roberto Dapit, 2003: Nastajanje krajevnih knjižnih jezikov med Slovenci v Furlaniji. Slovenski knjižni jezik ‒ aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje: ob 450. obletnici izida prve slovenske knjige / Mednarodni simpozij Obdobja ‒ metode in zvrsti, Ljubljana 5.‒7. december 2001. Ur. A. Vidovič Muha. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 301-312. Katalog
 • Roberto Dapit, 2008: Gradnikova Brda in odnosi s furlanskim svetom. F. Ferluga-Petronio (ur.): Alojz Gradnik: pesnik Goriških brd: zbornik z mednarodnega simpozija na Univerzi v Vidmu (19.‒20. aprila 2007): ob 125. obletnici rojstva in 40. obletnici pesnikove smrti. Trst: ZTT = EST, 102‒113. Katalog
 • Alenka Koron in Andrej Leben (ur.), 2020: Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ljubljana: Založba ZRC. (Izbor člankov) Katalog
 • Irena Novak-Popov, 2015: Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove narečne poezije v Slovenski Benečiji. Primerjalna književnost 2 (2015). 157–174. E-gradivo
 • Janez Strutz, 2006: Dialogue, polyphony, and system: on the issue of a history od the “small literatures” in the Alps-Adriatic region. – D. Dolinar, et al., eds., Writing literary history: selected perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main, P. Lang, 237‒263. Katalog
 • Ana Toroš, 2016: Slovenska literatura na stičišču kultur. Slovanski jeziki na stičišču kultur [Elektronski vir]: konferenčni e-zbornik, 2016. 15–26, 27–39. E-gradivo
 • Ana Toroš. Slovene-Friulian-Italian literary connections at the beginning of the 20th century : the case of Alojz Gradnik and select Friulian and Italian authors. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2017, vol. 22, no. 2, str. 386-396, doi: 10.12697/IL.2017.22.2.15. [COBISS.SI-ID 5026299] . E-gradivo
 • Ana Toroš, 2017: Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2017, letn. 10, št. 2, str. 50-65. [COBISS.SI-ID 4983547] E-gradivo

II. Izbor književnih avtorjev in del

 • David Bandelj, 2009: Rod Lepe Vide: antologija sodobne poezije Slovencev v Italiji. Ljubljana: Študentska založba-Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. (Izbor) Katalog
 • France Bevk: Kaplan Martin Čedermac (poljubna izdaja). Katalog
 • Marina Cernetig, 2007: Pa nič nie še umarlo. Trst: ZTT = EST. Katalog
 • Viljem Černo, 2013: Ko pouno noći je sarce. Gorica: Goriška Mohorjeva družba – Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko. Katalog
 • Irena Destovnik in Andrej Furlan (izbor in ur.), 2006: Besedolomnice: novejše literarno ustvarjanje na Koroškem. Trst: ZTT = EST; Celovec: Slovenska prosvetna zveza.
 • Marko Kravos (ur.), 2015. Slovenski pesniki z Goriškega v Italiji. 47. mednarodno srečanje pisateljev, [Bled], 2015. Ljubljana: Slovenski center PEN.
 • Andrej Leben (izbor in ur.), 2011: Zgodbe iz maTjaževe dežele: antologija slovenske proze na avstrijskem Koroškem. Ljubljana: Študentska založba. Katalog
 • Michele Obit idr. (ur.): Besiede tele zemlje, proze in poezije v beneškem narečju. Trst: ZTT = EST, 2004.
 • Silvana Paletti, 2003: Rozajanski serčni romonenj. Ur. Roberto Dapit. Ljubljana: ZRC. Katalog
 • Ljubka Šorli, 2018: Goriške pesmi. Ur. Igor Tuta. Komen: Art. Katalog
 • Renato Quaglia, 1985: Potres. Renato Quaglia: Baside. Prev. Marko Kravos. Trst: ZTT.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predavanjih in v seminarju. Ustni izpit.

Reference nosilca

Prof. dr. Ana Toroš je zaposlena na Fakulteti za humanistiko ter v Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici (UNG). Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela opravlja delo direktorice študijskega programa Humanistika III. stopnje, ki deluje v okviru Fakultete za podiplomski študij UNG. Njene raziskave so usmerjene na področje regionalne primerjalne književnosti in literarne imagologije, pri čemer jo zanima večjezična literatura na območju dežele Furlanija - Julijska krajina (Italija) ter v Goriški in Obalno-kraški regiji.