Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je razvijanje in poglabljanje zmožnosti interperetiranja literarnih besedil. Poseben poudarek je na razvijanju samostojnosti, inovativnosti in sposobnosti tesnega branja. Ob tem se dosledno uporablja ustrezen literarnoteoretični instrumentarij ter sposobnost ustrezne didaktične prezentacije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje osnov interpretiranja in literarne hermenevtike ter poznavanje literarnoteoretičnih terminov. Koristno je tudi poznavanje slovenske literature 19. in 20. stoletja.

Vsebina

Predmet je zasnovan kot uvajanje študentov v poglobljeno interpretiranje literarnih besedil in njihovo usposabljanje za samostojno soočanje z besedili različnih literarnih žanrov. Izbrana so besedila iz slovenske književnosti 19. in 20. stoletja (poezija, proza in dramatika).

Predvideni študijski rezultati

Študenti razvijejo sposobnost za samostojno in smiselno interpretiranje danega literarnega besedila. Pri tem uporabljajo ustrezno terminologijo in logično argumentacijo. Svoje ugotovitve znajo podati na didaktično ustrezen način. Pripravijo tudi seminarske naloge (izdelava učne verige odlomkov z vprašanji).

Temeljna literatura in viri

  • J. Kos: Literarna teorija Katalog
  • M. Kmecl: Mala literarna teorija Katalog
  • M. Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji Katalog

Poezija:
Prešeren, Jenko, Gregorčič, Cankar, Murn, Kette, Župančič, Podbevšek, Kosovel, Vodušek, Kocbek, Kajuh, Balantič, Menart, Zajc, Strniša, Makarovič, Šalamun, Jesih, Zupan, Komelj

Proza in dramatika:
Jurčič, Tavčar, Cankar, Govekar, Pregelj, Grum, Prežih, Kosmač, Kranjec, Potrč, Smole, Zidar, Kozak, Strniša, Kovačič, Jančar, Lainšček, Virk

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %). Pogoj za pripustitev so opravljene naloge, ki jih predavatelja zadata med letom oz. pri seminarju.

Reference nosilca

Dr. Marijan Dović, raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in docent na Univerzi v Novi Gorici se ukvarja z literarnim kanonom, s teorijo vrednotenja, sistemsko teorijo literature, z raziskavami avtorja in avtorstva, z obdobjem romantike in problemom nacionalnih pesnikov v kontekstu kulturnega nacionalizma ter s teorijo in zgodovino medvojnih avantgardnih gibanj v Sloveniji in na Balkanu. V svoji prvi znanstveni monografiji Sistemske in empirične obravnave literature (2004) je kritično predstavil sistemsko paradigmo literarne znanosti. V obsežnem delu Slovenski pisatelj: Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu (2007) je njeno metodologijo že uspešno preskusil ob zgodovinsko-sociološki analizi razvoja pisateljske vloge na Slovenskem od 18. do 21. stoletja. Napisal je tudi monografijo o Antonu Podbevšku in slovenski zgodovinski avantgardi. Zasnoval in vodil je več domačih in mednarodnih konferenc ter uredil vrsto zbornikov.

Izbrane objave

DOVIĆ, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 238 str., graf. prikazi. ISBN 961-6500-57-0. [COBISS.SI-ID 216565248]
DOVIĆ, Marijan. Slovenski pisatelj : razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 338 str. ISBN 978-961-254-028-9. [COBISS.SI-ID 235594752]
DOVIĆ, Marijan. Mož z bombami : Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda, (Zbirka Anagoga). Ljubljana [i. e.] Novo mesto: Goga, 2009. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6421-87-4. [COBISS.SI-ID 249519872]
DOVIĆ, Marijan. Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in "slovenski kulturni sindrom" = Early literary representations of national history and the "Slovene cultural syndrome". V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Zgodovina in njeni literarni žanri, (Primerjalna književnost, letn. 30, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2007, str. 71-90, 191-207. [COBISS.SI-ID 6000158]
DOVIĆ, Marijan. Totalitarna in post-totalitarna cenzura: od trde k mehki? = Totalitarian and post-totalitarian censorship: from hard to soft?. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Literatura in cenzura : Kdo se boji resnice literature? : Who is afraid of the truth of literature?, (Primerjalna književnost, letn. 31, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2008, str. 9-20 + 167-178. [COBISS.SI-ID 37376866]
DOVIĆ, Marijan. The Slovenian interwar literary avant-garde and its canonization. V: BRU, Sascha (ur.). Europa! Europa? : the avant-garde, modernism, and the fate of a continent, (European avant-garde and modernism studies, vol. 1). Berlin: Walter de Gruyter, 2009, str. [36]-48. [COBISS.SI-ID 30907181]
DOVIĆ, Marijan. France Prešeren: a conquest of the Slovene Parnassus. V: CORNIS-POPE, Marcel (ur.), NEUBAUER, John (ur.). History of the literary cultures of East-Central Europe : junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, (A comparative history of literatures in European languages, Literary cultures, vol. 19, 20, 22, 25, vol. 1-4). Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins, 2004-2010, 2010, vol. IV, str. 97-109. [COBISS.SI-ID 32124717]