Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti

Cilji in kompetence

Franceta Prešerna spoznajo slušatelji čimbolj vsestransko: prek uvajanja v metodološko problematiko različnih literarnovednih (in drugih) raziskav o Prešernu, s pojasnjevanjem duhovnozgodovinske podlage svetovne in slovenske romantike, z iskanjem podobnosti in razlik med njegovimi pomembnejšimi literarnimi sodobniki tako doma kot v svetu ter z opozarjanjem na njegovo vlogo in pomen v slovenski književnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je poznavanje slovenske in svetovne književnosti. Predmet se povezuje z vsemi literarnovednimi predmeti, predvsem s svetovno književnostjo.

Vsebina

France Prešeren in problem metodologije literarnega proučevanja
• Predstavitev različnih literarnozgodovinskih pogledov na Franceta Prešerna (Slodnjak, Kidrič, Juvan, Kos, Božič)

France Prešeren in specifičen razvoj slovenske književnosti
• Prešeren kot trubadur
• Prešeren in bidermajer
• Prešeren kot baročni pesnik

France Prešeren in njegov čas
• Evropska in slovenska romantika
• Kranjska Čbelca
• Matija Čop
• Vraz, Koseski

Prešernova poetika
• Razvoj Prešernove poetike
• Pesniške oblike pri Prešernu

Vrednotenje Prešernovega opusa

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Poglobljeno spoznavanje specifičnih problemov, povezanih s starejšo slovensko književnostjo, predvsem v navezavi na življenje in delo Franceta Prešerna,
• navajanje k problemskemu pristopu pri vrednotenju življenja, dela in sočasnih ustvarjalcev največjega slovenskega pesnika ter h kritičnemu razmišljanju o razmerjih med njimi,
• študentje so sposobni Prešernovo poezijo poglobljeno analizirati, interpretirati in jo umestiti v širši (evropski) kontekst.

Temeljna literatura in viri

 • F. Prešeren, Poezije. Katalog
 • F. Prešeren, Zbrano delo. 2. zv. Ljubljana: DZS, 1965, 1966. Katalog
 • A. Slodnjak, Prešernovo življenje. Ljubljana: MK, 1954. Katalog
 • A. Slodnjak, France Prešeren. Ljubljana: SM, 1984. Katalog
 • A. Slodnjak, Neiztrohnjeno srce. Koper: Lipa, 1967. Katalog
 • F. Kidrič, Prešeren: 1800-1849, življenje pesnika in pesmi. Ljubljana: Tiskovna madruga, 1938. Katalog1 Katalog2
 • B. Paternu, France Prešeren in njegovo pesniško delo 1,2. Ljubljana: MK, 1967, 1977. Katalog
 • B. Paternu, France Prešeren: 1800-1849. Bled: Kovač; Ljubljan ZIFF, 1994. Katalog
 • J. Kos, Prešeren in njegova doba. Koper: Lipa, 1991. Katalog
 • J. Kos, Neznani Prešeren. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1994.
 • M. Juvan, Imaginarij Cresta v slovenski literaturi: medbesedilnost recepcije. Ljubljana: LUD Literatura, 1990. E-gradivo
 • M. Juvan (ur.), Romantična pesnitev. Ljubljana: FF, 2000. Katalog
 • Z. Božič, Slovenska literatura v šoli in Prešeren. Ljubljana: Tangram, 2010. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah ter predstavitev seminarske naloge.

Reference nosilca

Barbara Pregelj je docentka za književnost na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo, trenutno sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu o priredbah Don Kihota za mladino.
Redno dejavno sodeluje na kongresih, simpozijih, okroglih mizah, predavanjih doma in v tujini, tudi sama je organizirala nekaj obiskov tujih avtorjev v Sloveniji ter literarnovednih simpozijev. Deluje tudi kot prevajalka.

PREGELJ, Barbara. Žanri med središči in obrobji. Literatura (Ljublj.), jan.-feb. 2013, letn. 25, št. 259/260, str. 100-111.

PREGELJ, Barbara. Sodobna pravljica v kontekstu sodobne baskovske mladinske književnosti. Otrok knj., 2012, letn. 39, št. 83, str. 34-45.

PREGELJ, Barbara, GERŠAK, Urša. Más allá de la clase : literatura como una posibilidad de conocer al otro (y a uno mismo). V: FISCHER, Ferenc (ur.), LILÓN, Domingo (ur.). EncUEntros : viejos y nuevos encUEntros entre Hungría, Europa e Iberoamérica : ponencias presentadas en la Conferencia Internacional que tuvo lugar en Pécs, 3 de mayo de 2011, (Iberoamericana Quinqueecclesiensis, 10 (2012)). Pécs: Universidad de Pécs, Centro Iberoamericano, 2012, str. 61-68.

PREGELJ, Barbara. Slikanica kot preplet besede in podobe : primer Lile Prap. V:

KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 391-396. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Pregelj.pdf.

PREGELJ, Barbara. Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti, (Slavistična knjižnica, 12). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 209 str. ISBN 978-961-6715-00-3.