Izbrana poglavja iz svetovne književnosti

Cilji in kompetence

Obravnavana dela analiziramo s tematsko-motivnega stališča, s stališča pripovednega gledišča, karakterizacije likov ter notranje in zunanje forme in zgradbe. Zanima nas tudi biografsko ozadje in pa širši družbeni kontekst. Na ta način študenti spoznavajo tudi določena obdobja in pripadajoče literarne trende v britanski in ameriški književnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predavanja so ciklična in v skladu s tem se spreminjajo tudi poglavja iz svetovne književnosti, ki so izpostavljena. Opis kurza bo narejen na primeru britanske in ameriške književnosti. Vključitev v delo je predvsem zanimanje za dela britanske in ameriške literarne scene, predvsem 20. stoletja. Izbrana poglavja so namreč namenjena prav spoznavanju nekaterih temeljnih literarnih umetnin anglo-ameriškega prostora, z nekoliko večjim poudarkom poudarkom na sodobnejših delih (nastalih po 1960). Zaželeno je poznavanje osnov literarne teorije in zgodovine in tudi obče svetovne zgodovine, saj se izbrana literarna dela vedno postavljajo v specifičen socio-historični kontekst, ki ga tudi razložimo.

Vsebina

Kurz izpostavlja dela britanske in ameriške literarne produkcije 20. stoletja. Načrtno so izbrana dela različnih literarnih slogov in trendov, tako da skozi obravnavo analiziramo tudi določene literarne šole in smeri (ki so skozi teorijo prišle v prakso). Pri vsakem delu je natančno razložen tudi zgodovinski, kulturni in družbeni kontekst, ki je umetnine rodil. V ospredju so sledeča literarna dela:

Ameriška književnost:

J. D. Salinger: The Catcher in the Rye (Varuh v rži) (1951)
Ralph Ellison: Invisible Man (Nevidni človek) (1952)
Flannery O'Connor: A Good Man is Hard to Find (Težko je najti dobrega človeka in druge zgodbe) (1955)
Truman Capote: In Cold Blood (Hladnokrvno) (1966)
Kurt Vonnegut: Slaughterhouse 5 (Klavnica 5) (1969)
Don DeLillo: White Noise (Beli šum) (1985)
Toni Morrison: Beloved (Ljubljena) (1987)
Jhumpa Lahiri: zbirka kratkih zgodb Interpreter of Maladies (Tolmač tegob) (1999)

Britanska književnost:

James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man (Umetnikov mladostni portret) (1916)
Virginia Woolf: Mrs. Delloway (Gospa Delloway) (1925) in esej A Room of One’s Own (Lastna soba) (1928)
Jean Rhys: Wide Sargasso Sea (Široko sargaško morje) (1966)
Arundhati Roy: The God of Small Things (1997)
Zadie Smith: White Teeth (Beli zobje) (2000)

Predvideni študijski rezultati

Študenti spoznajo izbrana dela svetovne književnosti in pripadajoče literarne smeri in tudi z njimi povezane literarne šole. Spoznajo tudi pripadajoč družbeni in zgodovinski kontekst.
Študenti se učijo samostojnega formuliranja idej in konciznega povzemanja idej v obliki seminarskih nalog in odzivov na izpostavljene teme tekom predavanj in seminarja.

Temeljna literatura in viri

Ameriška književnost:

 • J. D. Salinger: The Catcher in the Rye (Varuh v rži) (1951) E-gradivo
 • Ralph Ellison: Invisible Man (Nevidni človek) (1952) Katalog E-gradivo
 • Flannery O'Connor: A Good Man is Hard to Find (Težko je najti dobrega človeka in druge zgodbe) (1955) E-gradivo
 • Truman Capote: In Cold Blood (Hladnokrvno) (1966) E-gradivo
 • Kurt Vonnegut: Slaughterhouse 5 (Klavnica 5) (1969) E-gradivo
 • Don DeLillo: White Noise (Beli šum) (1985) Katalog E-gradivo
 • Toni Morrison: Beloved (Ljubljena) (1987) Katalog Katalog E-gradivo
 • Jhumpa Lahiri: zbirka kratkih zgodb Interpreter of Maladies (Tolmač tegob) (1999) Katalog E-gradivo

Britanska književnost:

Izbor teoretičnih del, ki bodo spremljala obravnavo literarnih del:

 • Kos. Pregled svetovne književnosti, 2005. Katalog
 • J. Baudrillard: Simulaker in simulacija, 1999.
 • M. Bradbury: The Modern American Novel, 1992 Katalog E-gradivo
 • Debeljak: Postmoderna sfinga: kontinuiteta modernosti in Postmodernosti, 1989
 • Na ruševinah modernosti: institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike, 1999.
 • L. Flis: Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel, 2010. Katalog
 • Hutcheon: The Politics of Postmodernism, 1989. Katalog E-gradivo
 • A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, 1995. Katalog E-gradivo
 • F. Jameson: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, 1991. Tudi SLO prevod: Postmodernizem. Ljubljana: Analecta, 1992. E-gradivo
 • T. Virk: Strah pred naivnostjo: poetika postmodernistične proze, 2000. Katalog
 • Postmoderna in mlada slovenska proza, 1991.
 • Waugh, Patricia. Practicing Postmodernism/ Reading Modernism, 1993.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit in seminarska naloga predstavljeni v sklopu vaj. Sodelovanje na predavanjih in vajah ter seminarska naloga sta pogoja za pripustitev k izpitu. Obvezna (80 %) navzočnost na predavanjih in seminarju in sodelovanje v diskusijah. Opravljene obveznosti pri predavanjih in pri seminarskem delu (branje in pisni izdelki): seminarsko delo (2x) in predstavitev, sodelovanje v diskusijah ter sprotni pisni odzivi na brana besedila (40 %). Končni izpit (60 %)

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Leonora Flis – pridružena profesorica za književnost. Leonora Flis se pri svojem delu osredotoča na literarno teorijo, sodobno angleško in ameriško književnost, film (zlasti v odnosu do literature), grafične romane ter na literarno novinarstvo. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. Piše tudi kratke zgodbe. Izdala je zbirko Upogib časa (2015), 2022 pa izide njena druga knjiga kratkih zgodb z naslovom Enakozvočja. Leta 2011 je prejela Fulbrightovo štipendijo za raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Je tudi avtorica monografije Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel (2010). Znanstvene članke objavlja v slovenskih in tujih revijah.

Izbor objavljenih del:

FLIS, Leonora. Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose. Dve domovini: razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 51, str. 59-75.

FLIS, Leonora. Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost. okt. 2021, letn. 85, št. 10, str. 1279-1292.

FLIS, Leonora. Grafične pripovedi in pripovednost. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], maj 2020, letn. 43, št. 1, str. 51-74.

FLIS, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218.

FLIS, Leonora. Factual fictions: narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010.

FLIS, Leonora. Profiling war: managing trauma in reporting horror: the case of Boštjan Videmšek. V: JOSEPH, Sue (ur.). Profile pieces: journalism and the "human interest" bias, (Routledge research in journalism, 13). New York; London: Routledge, cop. 2016, 226-239.

FLIS, Leonora. Obraz postkomunizmu Europy Wschodniej i Bałkanów w pisarstwie Slavenki Drakulić. V: GRACZYK, Ewy (ur.). Białe maski / szare twarze: ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, (Seria Wydawnicza Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, t. 5). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015, str. 151-166. Communism’s Legacy in Slavenka Drakulić’s Writing on Eastern Europe and the Balkan. (Podoba postkomunistične vzhodne Evrope in Balkana v zapisih Slavenke Drakulić).

FLIS, Leonora. Nonfiction comics as a medium of remembrance and mourning and as a cosmopolitan genre of social and political engagement. V: CORNIS-POPE, Marcel (ur.). New literary hybrids in the age of multimedia expression : crossing borders, crossing genres, (A comparative history of literatures in European languages, ISSN 0238-0668, vol. 27). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2014, 230-250.

“Nan Shepherd’s Holistic World – an Intimate Triangle: Nature, Body and Mind in The Living Mountain”, volume Representations, Scenes and Scenarios of Intimacy in Women’s Writing. Pro Universitaria Publishing House, junij 2023, str. 81-95.

"The Narrative of Migration and Feminism in Slavenka Drakulić’s Selected Works. "Dve domovini / Two Homelands, ZRC SAZU, LJubljana, št. 58, julij 2023, str. 127-144.