Vzpostavitev sistema slovenske literature

Cilji in kompetence

Razumevanje osnovnih literarnozgodovinskih pojmov, povezanih s slovensko književnostjo s poudarkom na problemskem pristopu. Slovstvo – književnost – literatura. Nabožna književnost, ustna kultura, predrazsvetljenska mentaliteta, policentričnost, specifika periodizacije, vloga prevoda pri razvoju slovenske književnosti, vznik sistema slovenske literature in kanona.
Razumevanje zgodovinskega konteksta, duhovne podlage, zvrstnih in formalnih posebnosti posameznih obdobij starejše slovenske književnosti. Poznavanje, razumevanje vrednotenje poglavitnih besedil in njihovih avtorjev.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje temeljnih literarnovednih in literarno- zgodovinskih pojmov na srednješolskem nivoju.

Vsebina

Predmet problemsko poda pregled starejšega slovenskega slovstva od začetkov v srednjem veku prek reformacije, katoliške obnove, baroka in razsvetljenstva do začetkov romantike. V pregledu so uvodoma predstavljena literarna obdobja in reprezentativni avtorji starejše slovenske književnosti v širšem historičnem in literarnem kontekstu.
V nadaljevanju se predmet osredotoči na specifiko starejše slovenske književnosti, predvsem: rokopise in sodobne izdaje besedil iz starejše slovenske književnosti, policentričnost in oblikovanje središča, razmerja med prevodom in lastno ustvarjalnostjo, nabožno in posvetno literaturo in vznikom sistema slovenske literature ter nastankom slovenskega literarnega kanona.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
- študentje poznajo, razumejo in znajo uporabljati temeljne teoretske in periodizacijske pojme, povezane s starejšo slovensko književnostjo,
- znajo uporabiti spoznanja sodobnih raziskav in jih uporabiti na starejši slovenski književnosti,
- poznajo in znajo časovno umestiti poglavitna besedila in njihove avtorje,
- so sposobni poglobljene analize in interpretiranja temeljnih besedil starejše slovenske književnosti ter vrednotenja le-teh glede na razvojni lok slovenske književnosti.

Temeljna literatura in viri

Temeljna

 • Brižinski spomeniki. Elektronska znanstvenokritična izdaja. ZRC SAZU, 2007 E-gradivo
 • Starejša slovenska nabožna književnost (izbor Igor Grdina). Zbirka Klasje, DZS 1997. Katalog
 • Valvasor in sodobniki (ur. Jože Pogačnik). Zbirka Naša beseda, Mladinska knjiga. Katalog
 • Cvetnik slovenske vezane besede 1 in 2 (ur. Alfonz Gspan). Slovenska matica 1978, 1979. Katalog
 • Slovenski protestantski pisci (ur. Mirko Rupel). Ljubljana: Slovenska matica 1962.E-gradivo
 • Pisanice 1779-1782 (faksimile). Ljubljana: SAZU, 1977. Katalog
 • Martjanska pesmarica. Ljubljana: ZRC, 1997.
 • Od lubezni in vesela: izbor iz starejše slovenske posvetne poezije. Ljubljana: MK, 2006, 149-176. Katalog
 • France Prešeren: Poezije. Ljubljana: Prešernova družba, 1982. Katalog

Dodatna

 • Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje, 1973. Katalog
 • Jože Pogačnik: Slovenska književnost I. Ljubljana: DZS, 1998. Katalog
 • Janko Kos: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 1977. Katalog
 • Igor Grdina: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Obzorja, 1993. Katalog
 • Matjaž Kmecl: Tisoč let slovenske literature. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. Katalog
 • France Koblar: Slovenska dramatika I, II. Ljubljana: Slovenska matica, 1972. Katalog
 • Primož Simoniti: Humanizem na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1979. Katalog
 • Jože Koruza: Značaj pesniškega zbornika Pisanice od lepeh umetnosti. Maribor: Obzorja, 1993. Katalog
 • Boris Paternu: Književne študije. Ljubljana: Gyrus, 2001. Katalog
 • Boris Paternu: France Prešeren in njegovo pesniško delo. I, II. Ljubljana: MK, 1977. Katalog
 • Vilko Novak: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov, 1976.
 • Jože Pogačnik: Slovensko slovstvo v obdobju razsvetljenstva. Ljubljana: ZIFF, 1995. Katalog
 • Wladislaw Tatarkiewicz: Zgodovina šestih pojmov. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. Katalog
 • Tone Pretnar: Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja. Ljubljana: ZIFF, 1997. Katalog
 • Peter Svetina: Poezija med salonom in klozetom: iz življenja starejše slovenske posvetne poezije. V: Od lubezni in vesela: izbor iz starejše slovenske posvetne poezije. Ljubljana: MK, 2006, 149-176. Katalog
 • Barbara Pregelj: Primož Trubar in Bartolomé de Las Casas. Slavia Centralis, 2008, letn. 1, št. 1, str. 52-62. E-gradivo
 • Barbara Pregelj: O sredobežnosti sodobne slovenske proze. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 284-290. Katalog

Načini ocenjevanja

Opravljena dva kolokvija (pravopis in pravorečje, fonetika in fonologija) ter samostojni referat, predstavljen na referatu, so pogoj za pristop k izpitu.
Aktivna udeležba na vajah.
Študent opravlja pisni in ustni izpit iz celotne snovi predmeta. Pisni izpit se prizna tudi na osnovi uspešno opravljenih kolokvijev.

Reference nosilca

Barbara Pregelj je pridružena profesorica za književnost na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo, zasnovala in vodila je vrsto mednarodnih in domačih projektov s področja motiviranja za branje.
Redno dejavno sodeluje na kongresih, simpozijih, okroglih mizah, predavanjih doma in v tujini, tudi sama je organizirala nekaj obiskov tujih avtorjev v Sloveniji ter literarnovednih simpozijev. Deluje tudi kot prevajalka in urednica.

PREGELJ, Barbara. Motiviranje za branje in slovenski klasiki. Slovenščina v šoli. 2018, letn. 21, [št.] 3, str. 43-51.

PREGELJ, Barbara. Za priznanje prevoda v slovenski kulturi in družbi. V: PREGELJ, Barbara (ur.). Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2019. Str. 9-15.

PREGELJ, Barbara. Leteči verzi : letaki v starejši slovenski in španski književnosti. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 169-179, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37.
PREGELJ, Barbara. Categoría del tiempo en la historia literaria : el caso del barroco esloveno. Verba Hisp., 2012, 2, letn. 20, str. 257-272.
PREGELJ, Barbara. Espacios de la nación en el contexto de la literatura eslovena contemporánea. Eslavística complut., 2011, vol. 11, str. 139-154.
PREGELJ, Barbara, OLAZIREGI, Mari Jose. Algúns desafíos da historiografía literaria : estudo comparatista da periodización nas literaturas española, vasca e eslovena. Bol. galego lit., 2010, no. 43, str. 97-110.
PREGELJ, Barbara. El kitsch en el barroco castellano. Verba Hisp., 1999, 8, str. 71-100.
PREGELJ, Barbara, OLAZIREGI, Mari Jose. Zlata doba, železna doba ali doba literature? : vprašanje periodizacije, reformacije, protireformacije v luči opozicije med vizualno-ustnim ter pisnim skozi optiko slovenske, baskovske in španske literarne zgodovine. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 147-157. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp27/12_Pregelj.pdf.
PREGELJ, Barbara. Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti, (Slavistična knjižnica, 12). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 209 str. ISBN 978-961-6715-00-3.