Slovenska poezija od Prešerna do danes

Cilji in kompetence

Študentje problemsko pristopajo k poimenovanju književnih obdobij in drugih književnih pojavov ter so sposobni kritičnega razmišljanja o razmerju med temi pojavi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaključena matura iz slovenskega jezika in književnosti oziroma primerljiv nivo znanja.

Vsebina

Literarnozgodovinski pregled slovenske poezije od Prešerna do danes, z vključevanjem primerjalne literarne zgodovine in na poezijo vezanih literarno teoretičnih pojmov.

 • France Prešeren in evropska romantika
 • Pesništvo slovenskega realizma
 • Slovenska moderna
 • Slovenska futuristična in ekspresionistična lirika
 • Slovensko pesništvo upora: 1941–1945
 • Obdobje intimizma, modernizma, postmodernizma
 • Mlada slovenska poezija od devetdesetih let naprej

Obravnava izbranih avtorjev in del v seminarju: France Prešeren, Simon Jenko, slovenska moderna, Aloj Gradnik, Srečko Kosovel, Anton Podbevšek, Pesmi štirih, Edvard Kocbek, Dane Zajc, Tomaž Šalamun, Gregor Strniša, Milan Dekleva, Niko Grafenauer, Svetlana Makarovič, Alojz Ihan, Aleš Debeljak, Maja Vidmar, Anja Golob, Katja Perat idr.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
- študentje poznajo, razumejo in znajo uporabljati temeljne teoretske in periodizacijske pojme, povezane s slovensko poezijo;
- poznajo in znajo časovno umestiti poglavitna besedila in njihove avtorje,
- so sposobni poglobljene analize in interpretiranja temeljnih besedil slovenske poezije ter vrednotenja le-teh glede na razvojni lok slovenske književnosti.

Temeljna literatura in viri

 • Gregor Kocijan, 1998: Pesništvo slovenskega realizma. Ljubljana: DZS.
 • Janko Kos, 1970: Prešeren in evropska romantika. Ljubljana: DZS. (izbor) Katalog
 • Matevž Kos, 2004: Mi se vrnemo zvečer: antologija mlade slovenske poezije: 1990–2003. Ljubljana: Študentska založba, 2004. (Izbor) Katalog
 • Irena Novak Popov, 1999/2000: Slovenska poezija v devetdesetih letih. Jezik in slovstvo. 115–120. E-gradivo
 • Irena Novak Popov, 2010: Mlada slovenska poezija zadnjega desetletja. Alojzija Zupan Sosič (ur.): Sodobna slovenska književnost: (1980–2010). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 179–185. E-gradivo
 • Irena Novak Popov (izbrala in ur.), 2004-2007: Antologija slovenskih pesnic I–III. Ljubljana: Tuma. (Izbor) Katalog
 • Boris Paternu (izbral in ur.); sodelovali: Marija Stanonik in Irena Novak-Popov: Slovensko pesništvo upora: 1941–1945. I–II. Ljubljana: Mladinska knjiga: Partizanska knjiga. (Izbor) Katalog
 • Darja Pavlič, 2003: Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Maribor: Slavistično društvo. Katalog
 • Darja Pavlič, 2005: Slovenska poezija v dobi globalizacije: k vprašanju lirskega subjekta. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 107–112. E-gradivo
 • Fran Zadravec (ur.), 1966: Pot skozi noč: izbor iz slovenske futuristične in ekspresionistične lirike. Ljubljana: Mladinska knjiga. Katalog
 • Uroš Zupan in Urban Vovk (izbrala), 2013: Petinsedemdeset pesmi od Dekleve do Peratove. Maribor: Založba

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 80 %. Aktivno sodelovanje na predavanjih in v seminarju (20 %).

Reference nosilca

Prof. dr. Ana Toroš je zaposlena na Fakulteti za humanistiko ter v Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici (UNG). Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela opravlja delo direktorice študijskega programa Humanistika III. stopnje, ki deluje v okviru Fakultete za podiplomski študij UNG. Njene raziskave so usmerjene na področje regionalne primerjalne književnosti in literarne imagologije, pri čemer jo zanima večjezična literatura na območju dežele Furlanija - Julijska krajina (Italija) ter v Goriški in Obalno-kraški regiji.

Prof. dr. Ana Toroš is employed at the Faculty of Humanities and at the Research Center for the Humanities of the University of Nova Gorica (UNG). In addition to pedagogical and research work, she is the director of the study program Humanities III. degree, which operates within the Faculty of Postgraduate Studies of UNG. Her research is focused on the field of regional comparative literature and literary imagology, and she is interested in multilingual literature in the Friuli Venezia Giulia region (Italy) and in the Goriška and Obalno-kraška regions.

Izbrana bibliografija / Selected Bibliography:

TOROŠ, Ana. O zemlja sladka: kamen, zrno, sok: Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet, (Razprave in eseji, 65). Ljubljana: Slovenska matica, 2013. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-213-239-2. [COBISS.SI-ID 271853056]
nagrada: Nagrada Občine Brda, prejeta leta 2014
TOROŠ, Ana (avtor, prevajalec). Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
nagrada: Nagrada Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS), prejeta 2011

TOROŠ, Ana. The role of migrations and cultural hybridity in literary systems : studying the case of Alojz Gradnik in Argentina. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 1, str. 65-76, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/08/ASHS_28-2018-1_TOROS.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2018.06. [COBISS.SI-ID 5187067]
TOROŠ, Ana. Slovene-Friulian-Italian literary connections at the beginning of the 20th century : the case of Alojz Gradnik and select Friulian and Italian authors. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2017, vol. 22, no. 2, str. 386-396, doi: 10.12697/IL.2017.22.2.15. [COBISS.SI-ID 5026299]
TOROŠ, Ana. Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2017, letn. 10, št. 2, str. 50-65. [COBISS.SI-ID 4983547]

TOROŠ, Ana. Auto-stereotypes and hetero-stereotypes in Slovene and Italian poetry about Trieste from the first half of the 20th century. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2016, vol. 21, no. 2, str. 290-304, doi: 10.12697/IL.2016.21.2.10. [COBISS.SI-ID 4712699]
TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik and the Slovenian community in Italy from the second half of the twentieth century to the present. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2015, vol. 37, no. 1/2, str. 25-44. [COBISS.SI-ID 61113442]

TOROŠ, Ana. Le figure femminili nella poesia slovena e italiana su Trieste della prima metà del XX secolo. Quaderni d'italianistica, Toronto, ISSN 0226-8043, 2014, vol. 35, no. 1, str. 135-148. [COBISS.SI-ID 3705083]
TOROŠ, Ana. Triestinità and tržaškost : common points and differences. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2014, vol. 36, no. 1, str. 39-54. [COBISS.SI-ID 3914491]
TOROŠ, Ana. The "other" in contemporary Slovene literature from the Trieste region : a case study of national stereotypes in minority literatures. V: ROSENTHAL, Caroline (ur.). Disrespected neighbo(u)rs : cultural stereotypes in literature and film. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2018, str. 223-233. [COBISS.SI-ID 5238523]