Akademsko pisanje

Cilji in kompetence

Seminar je namenjen urjenju v pripravi akademskih besedil, in sicer ustnih in pisnih predstavitev, namenjenih tako splošni kot strokovni javnosti, ožje pa študente pripravi na pripravo zaključnih del: tako seminarskih nalog pri posameznih predmetih kot tudi magistrske naloge. Študente predmet pripravi na kompetenten ter ustvarjalen pristop k zasnovi, izvedbi in diseminaciji besedila, k izbiri gradiva za prikaz besedila, ga seznani z različnimi disciplinskimi pristopi k oblikovanju znanstvenih besedil in s tem, kako med njimi prehajati. Predmet študentom ponudi konkretna orodja za pripravo besedil ter hkrati izostri njihov kritični pogled na akademsko pisanje in jim da možnost, da do pisanja zavzamejo kritično distanco.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje ni potrebno. Na horizontalni ravni se predmet povezuje z drugimi predmeti posameznih smeri ter predvsem s skupnim predmetom Raziskovalno delo.

Vsebina

Predmet študentom v enem semestru predstavi osnove pisanja akademskih besedil. Vsaka tema se odpre z uvodnim predavanjem, samo srčiko predmeta pa predstavljajo študentski izdelki (povzetek, članek, predstavitev …) in predelovanje danega gradiva ter razprave o teh izdelkih in gradivu. Predmet zajema 4 okvirne teme:

 • tipi znanstvenih besedil, njihova oblika in izbira med njimi;
 • oblikovanje znanstvenega članka (v odnosu do posamezne vede);
 • oblikovanje obširnejšega samostojnega dela (konkretno, magistrska naloga);
 • približevanje znanstvenega pisanja splošni javnosti.

Znotraj teh tem bodo študentje spoznali tudi izbiro ustrezne platforme in jezika objave; orodja, ki jih lahko rabijo za pripravo besedil (npr. LaTeX); izbiro in oblikovanje grafičnih prikazov podatkov ter predvsem pomen akademskega pisanja.

Prikazali bomo postopek oblikovanja argumentacije, študentje pa bodo spoznali tudi osrednje tipe zmot in napak pri argumentiranju. Obravnavali bomo vrsto orodij, ki olajšajo in organizirajo pisanje: orodja, ki omogočajo nemoten začetek (prosto pisanje, združevanje v sklope (t. i. clustering); orodja, ki pomagajo kristalizirati argumente (skiciranje, povzetki, progresivno zgoščevanje); orodja za načrtovanje (oris, razdelitev naloge na korake) in orodja, ki omogočajo tekoč in predvidljiv napredek (pisanje v progresivnih plasteh, konstruktivne povratne informacije). Obravnavali bomo tudi vprašanja o tehnikah pisanja in slogu.

Predvideni študijski rezultati

Študentje se naučijo priprave (različnih tipov) povzetkov za znanstvene konference, znanstvenih člankov (od iskanja literature do organizacije besedila), priprave in izvedbe predavanj ter tudi izbire ustreznega načina predstavitve podatkov. Študentje razumejo izbiro virov, jezika in izbiro ustrezne platforme za objavljanje svojih izdelkov; prepoznajo potrebe bralca in se izučijo v prilagajanju vsebine in sloga besedila tem potrebam.

Temeljna literatura in viri

 • Aberšek, Boris in Kordigel Aberšek, Metka. 2019. Znanstveno pisanje. Maribor. Univerzitetna založba Univerze. E-gradivo
 • Bailey, Stephen. 2014. Academic writing: A handbook for international students. Routledge. Katalog
 • Fang, Zhihui. 2005. Scientific literacy: A systemic functional linguistics perspective. Science education 89.2: 335-347. https://doi.org/10.1002/sce.20050 E-gradivo
 • Badley, Graham Francis. 2020. Why and how academics write. Qualitative Inquiry 26.3-4: 247-256. https://doi.org/10.1177/1077800418810722 E-gradivo
 • Mark de Vos, Maxine Schaefer, Ian Siebörger. 2019. A Guide to Academic Writing in Linguistics. Department of English Language and Linguistics, Rhodes University.
 • Macaulay, Monica. 2011. Surviving Linguistics: A Guide for Graduate Students. Cascadilla Press. Katalog
 • Pinker, Steven. 2014. Why academics stink at writing. The chronicle of higher education 61.5.1–18. E-gradivo
 • Članki iz različnih tujih in domačih revij, vezanih na vsebine posameznih smeri; npr. Jezik in slovstvo Katalog E-gradivo, Slavistična revija Katalog E-gradivo, Linguistic Inquiry Katalog E-gradivo E-gradivo, Natural Language and Linguistic Theory E-gradivo itd.

Načini ocenjevanja

Domače naloge 50 %

Oddaja in predstavitev izdelka 50 %
Obveza je 80-odstotna prisotnost.

Reference nosilca

Doc. dr. Petra Mišmaš je diplomirana slovenistka z doktoratom na programu Kognitivne znanosti jezika (oboje na Univerzi v Novi Gorici). Deluje zlasti na področju skladnje in morfoskladnje južnoslovanskih jezikov, ukvarja se tudi z jezikovnim svetovanjem ter redno objavlja v slovenskih in mednarodni publikacijah.

Izbor del:
MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, ŽAUCER, Rok. Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka?: poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 133). Maribor: Univerzitetna založba: = University Press. 2020, str. 103–115. [COBISS.SI-ID 21145603]
MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Advances in formal Slavic linguistics 2017. Berlin: Language Science Press. 2020. Open Slavic linguistics, 3. [COBISS.SI-ID 17658883]
MIŠMAŠ, Petra, SIMONOVIĆ, Marko. Dozoreti, dozorevati; izgoreti, izgorevati …: o sekundarnih nedovršnikih netožilniških glagolov v slovenščini. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Škrabčevi dnevi 12: zbornik prispevkov s simpozija 2021. Nova Gorica: Založba Univerze, 2023. 11–22. [COBISS.SI-ID 145973763] kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICH
MIŠMAŠ, Petra, SIMONOVIĆ, Marko, ARSENIJEVIĆ, Boban, MILOSAVLJEVIĆ, Stefan, BĘDKOWSKA-KOPCZYK, Agnieszka, ROGIĆ, Petya, ANTONYUK-YUDINA, Svitlana. Plavanje da, zaplavanje ne?: obrazilo -je v glagolnikih in drugih okoljih v vseslovanskem kontekstu. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru: [Slovenski slavistični kongres, Gradec/Graz in Maribor, 1.–3. oktober, 8.-9. oktober 2020]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 2020. 221–231. [COBISS.SI-ID 36768771]
MIŠMAŠ, Petra. O koordiniranih in večkratnih k-vprašanjih v slovenščini. Jezik in slovstvo. 2017. 62/1. 99–112 [COBISS.SI-ID 4762619].
MIŠMAŠ, Petra. Slovenian questions with short wh-movement and the low periphery. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies. 2017. 11. 111–125. [COBISS.SI-ID 4933371].
SIMONOVIĆ, Marko, MIŠMAŠ, Petra. Lowest theme vowels or highest roots?: an unaccusative theme-vowel class in Slovenian. Glossa. 2022. 7/1. 1–31. [COBISS.SI-ID 98070787].

Doc. dr. Ivana Zajc se ukvarja z digitalno humanistiko, posebej z oddaljenim branjem literarnih besedil, in z literarnoteoretskimi vprašanji. Slovensko literarno zgodovino obravnava z vidika delovanja pisateljic in zgodovine emocij.

Izbor del:
ZAJC, Ivana. Scoring of essays in L1 in the secondary school-leaving exam. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko. 2023, letn. 38, [št.] 1, str. 19-31. [COBISS.SI-ID 151254019].
ZAJC, Ivana. Slovene teachers' opinions on teaching literature in grammar schools. Slovene studies: journal of the Society for Slovene Studies. 2022, vol. 44, no. 1, str. 25-42. [COBISS.SI-ID 134481667].
ZAJC, Ivana. Elementi monodrame in avtobiografskosti v besedilih Simone Semenič: vidik računalniške stilometrije. Amfiteater: revija za teorijo scenskih umetnosti. 2019, letn. 7, št. 2, str. 80-98. [COBISS.SI-ID 4859227].
ZAJC, Ivana. Literarna zmožnost kultiviranega bralca in Evropski literarni okvir. Jezik in slovstvo. 2019, letn. 64, št. 3/4, str. 57-67, 156. [COBISS.SI-ID 70990690].
ZAJC, Ivana. Konvencija didaskalij: zgodovinske oblike, tipologije, opredelitve in sodobne subverzije. Jezik in slovstvo. 2017, letn. 62, št. 1, str. 69-78, 120. [COBISS.SI-ID 64000354].
ZAJC, Ivana. Implicitni avtor: raba v slovenski literarni vedi, nove opredelitve in problematična mesta. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede. jan.-mar. 2017, letn. 65, št. 1, str. 127-139. [COBISS.SI-ID 63785058].
ZAJC, Ivana. Sodobne spremembe didaskalij: primer besedil Simone Semenič. Jezik in slovstvo. 2016, letn. 61, št. 3/4, str. 151-162, 168. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 63162466].