Individualno raziskovalno delo

Cilji in kompetence

Študent razume pomen in metode kritičnega razmišljanja o izbrani humanistični temi in iskanja relevantnih podatkov.
Študen izkusi mentorsko podprt celovit proces reševanja konkretnih problemov z različnih področij humanistike na podlagi raziskav; ta proces zajema samostojno raziskovalno delo v vseh ključnih fazah – od načrtovanja, preko realizacije in zaključne evalvacije raziskave.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Obvezni predmeti prvega letnika in opravljen predmet Raziskovalno delo

Vsebina

V okviru predmeta študent izbere raziskovalno temo, povezano s študijsko vsebino, ki je bila obravnavana med predhodnim študijem na programu, in jo poglobljeno raziskuje pod vodstvom mentorja. Pri predmetu izvaja voden, a notranje samostojni raziskovalni proces, ki tako z metodami in orodji kot s pridobljenimi podatki služi kot priprava oziroma ozadje za izdelavo magistrske naloge.

Ob koncu predmeta študent svoje delo strne v poročilo, ki obsega uvod v temo in cilje ter ozadje raziskave, utemeljitev uporabljene metodologije in raziskovalne instrumente oziroma orodja, pregled raziskovalnega postopka pridobivanja in obdelave podatkov (primarnih in sekundarnih), kritičen pregled literature, predstavitev (lahko tudi delnih ali začasnih) rezultatov, ter zaključek s pogledom na možnosti uporabe oz. nadaljnjega razvoja v magistrskem delu.

Predvideni študijski rezultati

zmožnost ustvarjanja lastne raziskovalne teme na določenem podpodročju humanistike na podlagi predhodne študijske izkušnje v okviru študijskega programa
poznavanje splošne strukture in postopka pri izvajanju raziskovalnega dela na določenem področju humanistike
izurjenost v samostojnem raziskovalnem delu na izbranem področju humanistike
sposobnost ocene materialnih in infrastrukturnih virov, ki so potrebni za uspešno izvajanje raziskave v okviru določene humanistične teme
sposobnost iskanja relevantne literature in relevantnih podatkov za raziskovalno delo
sposobnost predstavitve rezultatov lastnih raziskav tako strokovnim kot splošnim občinstvom, s poudarkom na povezavi med znanostjo, civilno družbo in drugimi sektorji
avtonomno kombiniranje orodij in metodologij, ki pomagajo pri postopnem razvoju lastne zamisli za magistrsko ali drugo projektno delo
kritično reflektiranje vrednosti lastnih kompetenc ter samostojno načrtovanje strategije pridobivanja novih kompetenc, ki izhajajo iz (tudi neformalne in priložnostne) akademske izkušnje

Temeljna literatura in viri

Določena in usklajena s strani delovnega mentorja.

Načini ocenjevanja

Končno poročilo z ustno predstavitvijo

Reference nosilca

Nosilec oz. izvajalec predmeta je vsakokratni delovni mentor posameznega študenta