Formalne osnove jezikoslovja

Cilji in kompetence

Študente seznaniti z osnovnimi matematičnimi koncepti, ki se rutinsko uporabljajo v sodobnem formalnem jezikoslovju;
Študente seznaniti z formalnimi metodologijami, ki se uporabljajo v različnih disciplinah jezikoslovja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje ni potrebno. Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa.

Vsebina

Namen predmeta je študentom predstaviti osnovne matematične koncepte, ki se rutinsko uporabljajo v sodobnem formalnem jezikoslovju. Študenti pri predmetu pridobijo formalna orodja, nujna za obravnavo posameznih področij znotraj jezikoslovja, vključujočskladnjo, glasoslovje, pomenoslovje, pragmatiko ter tudi eksperimentalno jezikoslovje.

Predvideni študijski rezultati

Šudenti bodo obvladali osnovne matematične koncepte, ki so nujni za kakršnokoli poglabljanje v sodobno formalno jezikoslovje.
V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja:
teorije množic
teorije rekurzije (Goedelov teorem nepopolnosti, Church-Turingova teza, (ne-preštevne množice itd.)
propozicijska logika
predikatna logika
formalna teorija jezika (vklj. Chomskyjevo hierarhijo)
Osnove verjetnostnega računa

Temeljna literatura in viri

Partee, Barbara H., Alice ter Meulen and Robert E. Wall. 1993. Mathematical methods in Linguistics (corrected first edition). Dordrecht: Kluwer. Katalog

Načini ocenjevanja

Redna aktivna udeležba na predavanjih, domače naloge ter končni izpit.
Sodelovanje (5 %).
Domače naloge (30 %).

Reference nosilca

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguist. inq., 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185.
STEPANOV, Arthur, TSAI, Wei-Tien Dylan. Cartography and licensing of wh-adjuncts : a cross-linguistic perspective. Nat. lang. linguist. theory, avg. 2008, vol. 26, no. 3, str. 589-638.
STEPANOV, Arthur. The end of CED? : minimalism and extraction domains. Syntax (Oxford), apr. 2007, vol. 10, no. 1, str. 80-126.
STEPANOV, Arthur. Morphological case and the inverse case filter. Linguist. Ber., 2007, hft. 211, str. 255-276.
STEPANOV, Arthur. On the absence of long-distance A-movement in Russian. J. Slav. linguist., 2007, vol. 15, no. 1, str. 81-108.
STEPANOV, Arthur. Single cycle languages : implications for cyclicity, recursion and acquisition. Linguistic variation yearbook, 2006, vol. 6, str. 25-71.
SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. Two types of vagueness. V: ÉGRÉ, Paul (ur.), KLINEDINST, Nathan (ur.). Vagueness and language use, (Palgrave studies in pragmatics, language and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2011, str. 121-145.
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguist. inq., 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185.
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Successive cyclicity as residual wh-scope marking. Lingua. [Print ed.], dec. 2006, vol. 116, no. 12, str. 2107-2153.
STATEVA, Penka. On the status of parasitic gaps in Bulgarian. J. Slav. linguist., 2005, vol. 13, no. 1, str. 137-155.
STATEVA, Penka. Possessive clitics and the structure of nominal expressions. Lingua. [Print ed.], 2002, vol. 112, no. 8, str. 647-690.