Skladnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je:
predstavitev analitičnega aparata,
seznanjanje z osnovno literaturo,
poznavanje teorije navezovanja, teorije sklona, teorije nadzora …,
predstavitev prednosti teorije načel in parametrov v primerjavi z drugimi teorijam,
predstavitev novejših teoretskih izhodišč analize jezika.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v jezikoslovje ali Skladnja na 1. stopnji.

Vsebina

Predmet seznanja študente o osnovami skladnje v okviru teorije načel in parametrov. S študenti bomo najprej spoznali metodološki aparat ter se na kratko seznanili z njegovim nastankom in razvojem od Chomskyjevih Syntactic structures (1957) do Minimalističnega programa (Chomsky 1995). Obravnavali bomo nekaj osnovnih skladenjskih fenomenov, kot so teorije navezovanja, teorija sklona, teorija nadzora, teorija omejevanja, teorija skladenjskih premikov itd. Pridobljeno znanje z različnih področji bomo na koncu skušali povezali v zaključeno celoto.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje aktualnih tem in problemov v sodobni skladnji.
Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini.

Temeljna literatura in viri

Carnie, Andrew. 2012. Syntax: A generative introduction (Third edition). Wiley-Blackwell. Katalog Katalog

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predavanjih
Ena ali dve domači nalogi
Končni izpit

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.