Fonetika in fonologija

Cilji in kompetence

Oblika in naloga fonologije. Glavni teoretični problemi, ki se vrtijo okoli teh dveh vprašanj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje zaradi uvodne narave predmeta ni potrebno, priporočljivo pa je predhodno opraviti vsaj en predmet iz splošnega jezikoslovja. Predmet Fonologija je eden od treh obveznih predmetov tega programa in ponuja študentom temeljno znanje, ki je ključno za uspešno nadgradnjo.

Vsebina

Kaj je fonologija? Zakaj jo naravni človeški jeziki imajo?
Teorija elementov: gradniki fonoloških izrazov.
Zgradba sestavnikov: kaj so fonološka drevesa?
Fonološko vezanje in pooblaščanje
Prazne kategorije
Fonološko-morfološki vmesnik
Leksikalni in fonološki pojavi

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov glasoslovne teorije, teorije pooblaščanja, optimalnostne teorije in drugih glasoslovnih teorij.

Temeljna literatura in viri

  • KAYE, J.D.Phonology: A Cognitive View, Lawrence Erlbaum Associates: Hillsdale, N.J., 172 pages (1989). Katalog
  • KAYE , J.D., LOWENSTAMM, J. and J. R. VERGNAUD, "The internal structure of phonological elements: a theory of charm and government," Phonology Yearbook 2:305 328, (1985). https://doi.org/10.1017/S0952675700000476 E-gradivo
  • KAYE, J.D., LOWENSTAMM, J. and J.-R. VERGNAUD, "Constituent structure and government in phonology", Phonology 7.2:193-231, (1990). E-gradivo
  • KAYE, J.D. "Coda licensing", Phonology 7.2:301-330, (1990). E-gradivo
  • KAYE, J. D. “Derivations and interfaces”, in Durand, Jacques and Francis Katamba (eds.), Frontiers of Phonology, Longman Linguistics Library, London, pp. 289-332, (1995). Katalog
  • KAYE, J.D . “Do you believe in magic? The story of s+C sequences”, in Kardela, Henryk and Bogdan Szymanek (eds.), A festschrift for Edmund Gussmann, Lublin, Catholic University of Lublin, pp. 155-176, (1996). ). E-gradivo

Načini ocenjevanja

Obvezna je prisotnost, seminarska naloga in aktivno sodelovanje v diskusijah pri pouku.
Domače naloge. 50 %
Končni izpit ali seminarska naloga. 50 %

Reference nosilca

Red. prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegovo osnovno raziskovalno področje je skladnja, predvsem na podatkih iz slovenščine, občasno pa se posveča tudi stiku jezika z drugimi kognitivnimi sposobnostmi, sociolingvistiki in jezikovnemu svetovanju. Na Univerzi v Novi Gorici je že več tudi nosilec predmeta Individualno raziskovalno delo I na jezikoslovni smeri drugostopenjskega programa slovenistike.

Izbor člankov:

MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, SAKSIDA, Amanda, SULLIVAN, Jessica, SKORDOS, Dimitrios, WANG, Yiqiao, BARNER, David. 2021. Do children derive exact meanings pragmatically? : evidence from a dual morphology language. Cognition 207, [COBISS.SI-ID 42393347],
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2021 Investigation of Slovenian copular agreement. V: FRANKS, Steven, TIMBERLAKE, Alan, WIETECKA, Anna W (ur.) Selected proceedings of the 14th meeting of the Slavic linguistics society : in honor of Peter Kosta. Berlin [etc.]: Peter Lang. Str. 141-170. [COBISS.SI-ID 95704579].
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2021. Dual in Slovenian. V: HOFFHER, Patricia Cabredo (ur.). The Oxford handbook of grammatical number. Oxford: Oxford University Press. Str. 428-444. [COBISS.SI-ID 72925187]
MARUŠIČ, Franc, SHEN, Zheng. 2021. Gender Agreement with Exclusive Disjunction in Slovenian
Acta Linguistica Academica 68(4): 516-535. [COBISS.SI-ID 84895491]
SCHNEIDER, Rose M., SULLIVAN, Jessica, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, BISWAS, Priyanka, MIŠMAŠ, Petra, PLESNIČAR, Vesna, BARNER, David. 2020. Do children use language structure to discover the recursive rules of counting?. Cognitive psychology, 117. [COBISS.SI-ID 5520635]
MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, ŽAUCER, Rok. 2020. Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka? : poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju. Maribor: Univerzitetna založba, 2020. Str. 103-115. [COBISS.SI-ID 21145603]