Psiholingvistika in eksperimentalne metode

Cilji in kompetence

pregled raziskovalnega področja psiholingvistike
poznavanje temeljnih vprašanj ter načina dela v psiholingvistiki
poznavanje glavnih smeri razvoja psiholingvistike
zmožnost kritičnega ovrednotenja raziskovalnega dela ter sposobnost predložitve nove smeri raziskovanja
seznanjanje z osnovno literaturo
Pridobljene kompetence:
Sposobnost prepoznavanja zanimivih raziskovalnih tem na področju psiholingvistike
Študenti pridobijo kompetence za iskanje, branje ter kritično ovrednotenje strokovne literature.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvodni jezikoslovni predmeti. Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti na tem programu.

 • V okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa Humanistični študiji se študijski predmet izvaja v 2. letniku študija.

 • V okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa Humanistični študiji - Dvojna diploma se študijski predmet izvaja v 1. letniku študija.

Vsebina

Predmet je uvodni pregled trenutnega stanja raziskovanja v psiholingvistiki (raziskovanje psiholoških in nevroloških vidikov naravnega človeškega jezika). Preučevali bomo psihološke modele jezika, sestavljene na podlagi preučevanj evolucije jezika, jezikovnega usvajanja ter procesiranja jezika.
Študenti bodo osvojili znanje tudi o pomembnejših eksperimentalnih metodah, ki se uporabljajo v psiholingvistiki

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov psiholingvistike in vrojenosti jezika
Poznavanje osnov sprejemanja, tvorjenja, razumevanja jezika
Poznavanje osnov usvajanja otroškega govora

Temeljna literatura in viri

 • Bock, K., & Levelt, W. (1994). “Language Production: Grammatical Encoding”. In: M. A. Gernsbacher (Ed.), Handbook of Psycholinguistics. San Diego, CA: Academic Press, Inc. E-gradivo
 • Carroll, David W. 2007. Psychology of language. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Katalog E-gradivo
 • Chomsky, Noam (1959). “A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior” in Language, 35, No. 1, 26-58. E-gradivo
 • Fernandez, Eva M., and Cairns, Helen Smith. 2010. Fundamentals of psycholinguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell.[F&C] Katalog
 • Golden, Marija. 1996. O jeziku in jezikoslovju. Ljubljana: U. v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Katalog
 • Pinker, Steven. 2010. Jezikovni nagon: kako um ustvarja jezik. Ljubljana: Modrijan. (angleški izvirnik: Pinker, Steven. The Language Instinct: How the human mind creates language. New York: Morrow. [in več kasnejših izdaj]). Katalog
 • Field, J. (2004). Psycholinguistics: The Key Concepts. New York: Routledge. Katalog E-gradivo
 • Gibson, E., & Pearlmutter, N. (2000). “Distinguishing Serial and Parallel Parsing”. Journal of Psycholinguistic Research. Vol. 29(2), pp. 231-240. Kluwer Academic, US. E-gradivo
 • Rosch, E. (2002). “Principles of Categorization”. In Levitin, D. J. (Ed), Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings, pp. 251-270. Cambridge https://doi.org/10.7551/mitpress/3080.003.0017

Načini ocenjevanja

redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah 10 %
1 ali 2 domači nalogi 20 %
pisni izpit iz celotne snovi predmeta 70 %

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici