Semantika

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z dosedanjimi in najnovejšimi dosežki jezikoslovne teorije na področju semantike;
• seznanjanje z glavnimi temami, kot so kompozicijska interpretacija, teorija tipov, ekstenzionalni ter intenzionalni pomen itd.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Formalne osnove jezikoslovja.

  • V okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa Humanistični študiji se študijski predmet izvaja v 2. letniku študija.

  • V okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa Humanistični študiji - Dvojna diploma se študijski predmet izvaja v 1. letniku študija.

Vsebina

Ta predmet ni namenjen le kot pregled sodobnega polja pomenoslovja, pač pa kot vir za usvojitev formalnih orodij za semantično analizo. Ta orodja nam omogočajo razvoj kompozicionalne interpretacije različnih struktur, ki si jih delijo različni svetovni jeziki.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje klasičnih in sodobnih razprav na področjih semantike, kot so:
teorije pomena,
kompozicionalnost in skladenjsko-semantični vmesnik,
odnosi in neglagolski predikati,
modifikacija,
določnost,
kvantificiranje, dvig kvantifikatorjev, omejitve pri premiku kvantifikatorjev,
odvisni stavki,
vezani in referencialni zaimki.

Temeljna literatura in viri

  • Heim, I. and A. Kratzer. 1998. Semantics in generative grammar. Boston: Blackwell. Katalog E-gradivo
  • Chierchia, G. and S. McConnell-Ginet. 1990. Meaning and grammar, MIT Press. Katalog E-gradivo
  • de Swart, H. 1998. Introduction to natural language semantics, CSLI Publications. Katalog E-gradivo
  • Članki iz znanstvenih revij, kot sta Natural language semantics E-gradivo, Journal of Semantics Katalog E-gradivo, Linguistics and Philosophy E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah,
• 2 domači nalogi,
• pisni ali ustni izpit iz celotne snovi predmeta.

Reference nosilca

SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. Two types of vagueness. V: ÉGRÉ, Paul (ur.), KLINEDINST, Nathan (ur.). Vagueness and language use, (Palgrave studies in pragmatics, language and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2011, str. 121-145.
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguist. inq., 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185.
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Successive cyclicity as residual wh-scope marking. Lingua. [Print ed.], dec. 2006, vol. 116, no. 12, str. 2107-2153.
STATEVA, Penka, How different are different degree expressions? MIT Working papers in Linguistics, 2002.