Historično jezikoslovje

Cilji in kompetence

Poznavanje pojma, obsega in metod zgodovinskega jezikoslovja
Prepoznavanje zanimivih jezikoslovnih tem

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz več delov, od katerih najobsežnejši pokriva zgodovinsko skladnjo. Pravilno razumljena je formalna zgodovinska skladnja najnaravnejše in najobetavnejše dopolnilo minimalističnega programa, da ta preide preko klasičnega cilja razlagalne ustreznosti.
Predmet zaobjema uvod in kritično obravnavo naslednjih tem:
epistemološko in empirično podlago za zgodovinsko obravnavo skladnje,
pojem zgodovinske razlage v jezikoslovju in še posebej v formalni skladnji,
vloga teorije parametrov pri novem pogledu na zgodovinsko slovnico,
Keenanova teorija inercije
razvoj zgodovinsko primerjalne metode znotraj slovnice načel in parametrov.

Temeljna literatura in viri

  • Longobardi G. Methods in Parametric Linguistics and Cognitive History, in Linguistic Variation Yearbook 3, 2003, 101-138. https://doi.org/10.1075/livy.3.06lon
  • C. Gianollo, C. Guardiano and G. Longobardi Historical Implications of a Formal Theory of Syntactic Variation, in press in Stephen Anderson and Dianne Jonas (eds.) Proceedings of DIGS VIII. Yale University, Oxford University Press.
  • Roberts I. Introduction to Historical Syntax. Katalog

Načini ocenjevanja

Zaključna seminarska naloga v obsegu do 15 strani, ki obravnava kak zgodovinsko jezikoslovno zanimiv pojav. Opravljene domače naloge.