Korpusno jezikoslovje I

Cilji in kompetence

Spoznavanje metodološkega aparata korpusnega jezikoslovja.
Spoznavanje in razumevanje zgodovinskega okvira pojavitve in utemeljitve korpusnega pristopa v jezikoslovju.
Razvijanje sposobnosti samostojne korpusne analize.
Razvijanje sposobnosti kritičnega vrednotenja modelov korpusne analize.
Razvijanje sposobnosti prenosa jezikoslovnih teorij v praktično delo s korpusi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Slušatelji spoznajo zgodovinsko ozadje, na katerem se je utemeljilo sodobno korpusno jezikoslovje. Seznanijo se s postopki oblikovanja besedilnih korpusov in njihovega označevanja. Predstavljeni okvir izdelave korpusov je osnova za prikaz postopkov korpusne analize in analitičnih orodij, in sicer tako jezikovno neodvisnih modelov kot tudi jezikovno odvisnih. Na tak način je predstavljen metodološki okvir korpusnega jezikoslovja, ki je temelj za sodobne jezikovne opise. Predstavljeni so predvsem postopki leksikalne korpusne analize za slovenščino in izdelani vzorčni jezikovni opisi, ki so v seminarju kritično ovrednoteni. Rezultati korpusne jezikovne analize so osnova za spoznavanje in razvijanje modelov hranjenja korpusno induciranih jezikovnih podatkov: spoznavanje orodij za hranjenje in hierarhiziranje jezikovnih podatkov in samostojno razvijanje standardno označene jezikovne podatkovne zbirke.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne pojme korpusnega jezikoslovja. Sposobni so problemsko obravnavati znanstvena dela s tega področja ter identificirati nove smiselne smeri preučevanja. Sposobni so samostojnega dela s korpusi, zavedajo se omejitev in prednosti tega pristopa.

Temeljna literatura in viri

  • Adam Kilgariff: Word sketches http://www.itri.brighton.ac.uk/~Adam.Kilgarriff/wordsketches.html
  • WordNet E-gradivo
  • Douglas Biber et. al., 1998: Corpus Linguistics. Investigation Language Structure in Use. Cambridge: Cambridge University Press. Katalog
  • Corpus Linguistics Around the World, 2006. Amsterdam, New York: Rodopi.Katalog
  • Vojko Gorjanc, 2005: Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit. Katalog
  • Graeme Kennedy, 1998: An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longamn. Katalog E-gradivo
  • Jezik in slovstvo, let. 2003, št. 3-4. Tematska številka: Jezikovne tehnologije za slovenščino. Katalog E-gradivo
  • Zborniki konferenc Jezikovne tehnologije (za slovenščino). Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Priprava seminarske naloge in njena predstavitev v seminarju. Pozitivno ocenjena pisna seminarska naloga in pozitivno ocenjen zagovor v seminarju sta pogoj za pristop k izpitu.

Reference nosilca

Doc. dr. Boris Kern se ukvarja z vprašanji sodobne leksikologije in leksikografije ter besedotvorja in pomenoslovja. Sodeluje pri pripravi Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika in Novega slovarja slovenskega jezika.

Izbrane publikacije:
KERN, Boris. Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. Jezikoslovni zapiski 17/1 (2011).
KERN, Boris. Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja. Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj 47. SSJLK. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2011, str. 156–160.
KERN, Boris. Stopenjsko besedotvorje. Slavistična revija XXLVIII/3 (2010), str. 335–348.