Korpusno jezikoslovje II

Cilji in kompetence

Nadaljnje spoznavanje in uporaba metodološkega aparata korpusnega jezikoslovja.
Razvijanje sposobnosti samostojne korpusne analize.
Razvijanje sposobnosti kritičnega vrednotenja modelov korpusne analize.
Razvijanje sposobnosti oblikovanja novih alternativnih ali hibridnih modelov korpusne analize.
Razvijanje sposobnosti celovitega jezikovnega opisa in interpretacije besedil.
Razvijanje sposobnosti prenosa jezikoslovnih teorij v praktično delo s korpusi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa. Obvezno predznanje je znanje iz predmeta Korpusno jezikoslovje I.

Vsebina

Gre za direktno nadaljevanje predmeta Korpusno jezikoslovje I. Vsebina je identična, saj ta predmet le nadgrajuje tam podane osnove. Slušatelji, ki že poznajo zgodovinsko ozadje, na katerem se je utemeljilo sodobno korpusno jezikoslovje se nadalje seznanjajo s postopki oblikovanja besedilnih korpusov in njihovega označevanja. Predstavljeni okvir izdelave korpusov je osnova za prikaz postopkov korpusne analize in analitičnih orodij, kar nadgrajujejo iz prejšnjega predmeta. Predstavljen metodološki okvir korpusnega jezikoslovja je nadalje uporabljan za temeljitejše jezikovne opise in bolj poglobljene analize jezika.

Predvideni študijski rezultati

Študenti nadgradijo znanje osvojeno v okviru predmeta Korpusno jezikoslovje I. Sposobni so problemsko obravnavati znanstvena dela s tega področja ter identificirati nove smiselne smeri preučevanja. Sposobni so samostojnega dela s korpusi, zavedajo se omejitev in prednosti tega pristopa.

Temeljna literatura in viri

  • Adam Kilgariff: Word sketches http://www.itri.brighton.ac.uk/~Adam.Kilgarriff/wordsketches.html
  • WordNet E-gradivo
  • Douglas Biber et. al., 1998: Corpus Linguistics. Investigation Language Structure in Use. Cambridge: Cambridge University Press. Katalog
  • Corpus Linguistics Around the World, 2006. Amsterdam, New York: Rodopi. Katalog
  • Vojko Gorjanc, 2005: Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit. Katalog
  • Graeme Kennedy, 1998: An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longamn. Katalog E-gradivo
  • Jezik in slovstvo, let. 2003, št. 3-4. Tematska številka: Jezikovne tehnologije za slovenščino. Katalog E-gradivo
  • Zborniki konferenc Jezikovne tehnologije (za slovenščino). Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006. E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Predavanja, • Vodena diskusija • Seminar • Predstavitev seminarske naloge in diskusija o njej v seminarju • Branje Priprava seminarske naloge in njena predstavitev v seminarju. Pozitivno ocenjena pisna seminarska naloga in pozitivno ocenjen zagovor v seminarju sta pogoj za pristop k izpitu.

Reference nosilca

Doc. dr. Boris Kern se ukvarja z vprašanji sodobne leksikologije in leksikografije ter besedotvorja in pomenoslovja. Sodeluje pri pripravi Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika in Novega slovarja slovenskega jezika.

Izbrane publikacije:
KERN, Boris. Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. Jezikoslovni zapiski 17/1 (2011).
KERN, Boris. Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja. Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj 47. SSJLK. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2011, str. 156–160.
KERN, Boris. Stopenjsko besedotvorje. Slavistična revija XXLVIII/3 (2010), str. 335–348.