Pragmatika I

Cilji in kompetence

Študentom so predstavljene klasični in sodobni dosežki v pragmatičnih teorijah o rabi jezika.
Predmet bo omogočil študentom, da bodo razumeli delitev dela med semantiko in pragmatiko, in jih naučil uporabe formalnih orodij za analizo pragmatičnega pomena.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti na tem programu.

Vsebina

Ta predmet obravnava osrednje tipe pragmatičnih pojavov in začrta področja teoretiziranja v sodobni pragmatični teoriji. Študentom predstavi klasično Griceovo teorijo rabe jezika in jih uvede v sodobni neo-Griceovski razvoj formalne pragmatike. Hkrati slednjega zoperstavlja napredkom v teoriji relevantnosti

Predvideni študijski rezultati

Študenti so seznanjeni s klasičnimi in sodobnimi teorijami in so jih sposobni kritično oceniti. Te teorije zadevajo naslednje pragmatične teme:
Griceova teorija rabe jezika,
konverzacijske implikature,
teorija relevantnosti,
skalarne implikature in neo-Griceovski razvoji,
konvencionalne implikature,
projekcije implikatur,
napredki v eksperimentalni pragmatiki.

Temeljna literatura in viri

  • Kadmon, Nirit. 2001. Formal Pragmatics: Semantics, Pragmatics, Presupposition, and Focus. Oxford: Blackwell Publishers. Katalog E-gradivo
  • Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. Katalog E-gradivo
  • Levinson, S. 2000. Presumptive meanings: The theory of generalizedconversational implicature. Cambridge, MA: MIT Press. Katalog
  • Sperber, D. in D. Wilson. (2004) "Relevance Theory" v G. Ward and L. Horn (ur.) Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell, 607-632. Katalog E-gradivo
  • Potts, Christopher. 2005. The Logic of Conventional Implicatures: Oxford Studies in Theoretical Linguistics. Oxford: Oxford University Press. Katalog
  • Članki iz relevantnih znanstvenih revij, ki obravnavajo pragmatično področje.

Načini ocenjevanja

Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah. 10 %
2 domači nalogi. 20 %
Pisni izpit iz celotne snovi predmeta. 70 %

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.