Pragmatika II

Cilji in kompetence

• Študenti so seznanjeni z večjimi temami iz domene pragmatike, ki ne spadajo v obseg Pragmatike I.
• Predmet se osredotoča na trenutne raziskave v pragmatiki in spodbuja izvirno študentsko delo v tem polju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Formalne osnove jezikoslovja; Pragmatika I

Vsebina

Ta predmet je zasnovan kot nadaljevanje Pragmatike I, ki služi kot uvod v polje. Študenti so natančneje seznanjeni s sodobnimi trendi v temah, kot so implikatura, (pomenska) predpostavka, eksperimentalna pragmatika, kontekstna odvisnost in govorna dejanja.

Predvideni študijski rezultati

Študenti usvojijo poglobljene analize jezikovnih pojavov, ki so povezani s pragmatično in semantično-pragmatično domeno znotraj sledečih tem:
(pomenska) predpostavka,
kontekstna odvisnost in kontekstna spremenljivost,
usvajanja pragmatičnih pravil in procesiranje pragmatičnih sklepanj,
govorna dejanja.

Temeljna literatura in viri

  • Horn, L. and G. Ward (eds.) 2004. The handbook of pragmatics. Blackwell. Katalog E-gradivo
  • Kadmon, Nirit. 2001. Formal Pragmatics: Semantics, Pragmatics, Presupposition, and Focus. Oxford: Blackwell Publishers. Katalog E-gradivo
  • Levinson, S. 2000. Presumptive meanings: The theory of generalizedconversational implicature. Cambridge, MA: MIT Press. Katalog
  • Novek, I. in D. Sperber (eds). 2006. Experimental pragmatics. Palgrave Macmillan. Katalog
  • Sauerland, U. in K. Yatsushiro (eds.). 2009. Semantics and Pragmatics. Palgrave Macmillan. Katalog
  • Članki iz relevantnih znanstvenih revij, ki obravnavajo pragmatično področje.

Načini ocenjevanja

• Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah.
• 2 domači nalogi.
• Pisni izpit iz celotne snovi predmeta.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.