Nevrolingvistika

Cilji in kompetence

Cilji:
• seznaniti študenta z osnovnimi pojmi raziskovanja možganov in jezika (pri zdravih osebah in pri osebah z možganskimi okvarami);
• usposobiti študenta za delo s podatki iz nevrolingvističnih raziskav, vključno s slikanjem možganov;
• usposobiti študenta za pripravo in izvedbo eksperimentalnega dela na podatkih iz slovenščine in drugih jezikov;
• izpopolnjevati študentove sposobnosti pisnega in ustnega predstavljanja;

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vpis predmeta je potrebno predhodno poslušanje vsaj dveh predmetov izmed Fonetike in fonologije, Skladnjein Semantike (ali primerljivih predmetov), ali dovoljenje nosilca. Predmet se povezuje z vsemi jezikoslovnimi predmeti, zlasti s Psiholingvistiko.

Vsebina

Predavanja pokrivajo naslednje teme:
Uvod: cilji predmeta. Zgodovinski pregled. Osnove anatomije možganov.
Afazije (diagnoza, simptomi, terapije). Brocajeva afazija. Wernickejeva afazija. Aphazija in procesiranje skladnje.
Metode in tehnike slikanja možganov (EEG, MEG, fMRI, PET).
Jezik ob normalnem staranju in ob demenci (alzheimerjeva bolezen, parkinsonova bolezen, MCI, PPA, FTD).
Jezik v desni hemisferi.
Pri vajah se obdelujejo posamezna ožje zastavljena jezikovna vprašanja v skladu z zanimanji študentov.
Zasnova vaj:
• Teoretično in eksperimentalno ozadje izbranih nevrolingvističnih tem (pregled aktualne literature o posamezni temi).
• Zasnova preverljive hipoteze, zasnova eksperimenta.
• Priprava nabora stimulov.
• Priprava eksperimenta, opreme, nabor sodelujočih v eksperimentu.
Pilotno testiranje in analiza podatkov.

Predvideni študijski rezultati

Ob koncu predmeta bodo študenti:
• poznali glavna pretekla in današnja vprašanja pri preučevanju nevroanatomskih podstati procesiranja jezika
• poznali različne metodologije, ki se uporabljajo pri raziskovanju jezika in možganov
• sposobni zasnovati in izvesti eksperiment za preverbo v teoretičnem znanju temelječe hipoteze ali za preverjanje jezikovnih sposobnosti oseb z nevrološkimi okvarami

Temeljna literatura in viri

  • Ingram, John C.L. 2007. Neurolinguistics: an introduction to spoken language processing and its disorders. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Katalog E-gradivo
  • Stemmer, Brigitte, & Whitaker, Harry A. (eds) 2008. Handbook of the neuroscience of language. Amsterdam, Boston: Elsevier. Katalog E-gradivo
  • Ahlsén, Elisabeth. 2006.Introduction to neurolinguistics. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins. Katalog E-gradivo
  • Pulvermüller, Friedemann. 2002.The neuroscience of language: on brain circuits of words and serial order. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Katalog
  • Aktualne revijalne objave na obdelovane teme
  • Izročki s predavanj

Načini ocenjevanja

Pisni izpit ali končna seminarska naloga (70 %),
domače naloge, sprotni kratki testi (30 %).

Reference nosilca

Doc. dr. Christina Manouilidou je predavateljica psiho- in nevrolingvistike na Odseku za jezikoslovje Oddelka za filologijo Univerze v Patrasu (Grčija). V zadnjem času so njene raziskave segale na naslednja področja: (1) kognitivne in jezikovne okvare pri staranju s kroničnimi nevrodegenerativnimi stanji, posebej alzheimerjevo boleznijo, semantično demenco, prvotno progresivno afazijo in sorodnimi demencami; (2) procesiranje in mentalna reprezentacija različnih vrst obstoječih in izmišljenih tvorjenih besed; (3) preučevanje vloge Brocajevega centra pri jeziku in spominu s pomočjo vedenjskih in elektrofizioloških raziskav pri zdravi populaciji in pri populaciji z možganskimi okvarami.

Izbor člankov:
Manouilidou, C. & de Almeida, R.G. (v tisku, 2013). Processing correlates of verb typologies: investigating internal structure and argument realization. V tisku za Linguistics 51(4).
Fyndanis, V., Manouilidou, C., Koufou, E., Tsapakis E-M. (2013). Agrammatic patterns in Alzheimer’s disease: evidence from Tense, Agreement and Aspect. Aphasiology 27(2): 178-200.
Marjanovic, K., Manouilidou, C. & Marvin, T. (2013). Word-Formation Rules in Slovenian Agentive Deverbal Nominalization: A Psycholinguistic Study Based on Pseudo-Words. Slovene Linguistic Studies 9: 93-109.
Manouilidou, C., Ralli, A. & Kordouli, K. (2012). Coordinative compounds in Greek: lexical access and representation. Lingue and Linguaggio XI (2): 235-250.
Ferstl, E.C., Garnham, A. & C. Manouilidou (2011). Implicit Causality Bias in English: A corpus of 300 verbs. Behavior Research Methods 43(1): 124-135.
Manouilidou, C., de Almeida, R.G., Schwartz, G., & NPV Nair (2009). Thematic Roles in Alzheimer’s Disease: Hierarchy Violations in Psychological Predicates. Journal of Neurolinguistics 22(2): 167-186.