Izbrana poglavja iz jezikoslovnih ved

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z najnovejšimi dosežki jezikoslovne teorije in trenutnimi trendi v jezikoslovju;
• Seznanjanje z glavnimi sodobnimi (morda še neizdanimi) deli, učenje iskanja po virih;
• Prepoznavanje zanimivih jezikoslovnih tem;
• Študentom dati možnost dejanskega sodelovanja v jezikovnem raziskovanju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Predmet nima vnaprej določene vsebine saj se bo vsebina spreminjala iz leto v leto. Ko bo predmet razpisan, bo študente seznanjal z najnovejšimi dosežki lingvistične teorije na različnih področjih. Predmet bo tako obravnanal tako teme iz skladnje kot teme iz semantike, fonologije ali česa četrtega.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo imeli dober vpogled v neko konkretno jezikoslovno temo, poznali bodo vso temeljno literaturo o tej temi in glavne smernice razvoja.

Temeljna literatura in viri

Načini ocenjevanja

Sodelovanje na predavanjih (40%).
Končna seminarska naloga (60%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185. [COBISS.SI-ID 1130491]
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Successive cyclicity as residual wh-scope marking. Lingua, ISSN 0024-3841. [Print ed.], dec. 2006, vol. 116, no. 12, str. 2107-2153.
STATEVA, Penka. On the status of parasitic gaps in Bulgarian. Journal of Slavic linguistics, ISSN 1068-2090, 2005, vol. 13, no. 1, str. 137-155. [COBISS.SI-ID 1154811]
STATEVA, Penka. Possessive clitics and the structure of nominal expressions. Lingua, ISSN 0024-3841. [Print ed.], Aug. 2002, vol. 112, no. 8, str. 647-690, doi: 10.1016/S0024-3841(01)00066-3. [COBISS.SI-ID 1150203]