Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z najnovejšimi dosežki jezikoslovne teorije in trenutnimi trendi v jezikoslovju;
• Študentom predstaviti jezikoslovno zanimive teme v slovenščini;
• Študentom dati možnost dejanskega sodelovanja v jezikoslovnem raziskovanju na izbranem pojavu slovenskega jezika.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Predmet nima v naprej določene vsebine saj se bo vsebina spreminjala iz leto v leto. Ko bo predmet razpisan, bo študente seznanjal z najnovejšimi dosežki lingvistične teorije na različnih področjih. Predmet bo tako obravnanal tako teme iz skladnje kot teme iz semantike, fonologije ali česa četrtega.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo poznali številne pojave, ki jih zasledimo v slovenščini. Poznali bodo vso temeljno literaturo o the temah in glavne smernice razvoja.

Temeljna literatura in viri

Načini ocenjevanja

Sodelovanje na predavanjih (40%). Končna seminarska naloga (60%).

Reference nosilca

Red. prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegovo osnovno raziskovalno področje je skladnja, predvsem na podatkih iz slovenščine, občasno pa se posveča tudi stiku jezika z drugimi kognitivnimi sposobnostmi, sociolingvistiki in jezikovnemu svetovanju. Na Univerzi v Novi Gorici je že več tudi nosilec predmeta Individualno raziskovalno delo I na jezikoslovni smeri drugostopenjskega programa slovenistike.

Izbor člankov:
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, SAKSIDA, Amanda, SULLIVAN, Jessica, SKORDOS, Dimitrios, WANG, Yiqiao, BARNER, David. 2021. Do children derive exact meanings pragmatically? : evidence from a dual morphology language. Cognition 207, [COBISS.SI-ID 42393347],
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2021 Investigation of Slovenian copular agreement. V: FRANKS, Steven, TIMBERLAKE, Alan, WIETECKA, Anna W (ur.) Selected proceedings of the 14th meeting of the Slavic linguistics society : in honor of Peter Kosta. Berlin [etc.]: Peter Lang. Str. 141-170. [COBISS.SI-ID 95704579].
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2021. Dual in Slovenian. V: HOFFHER, Patricia Cabredo (ur.). The Oxford handbook of grammatical number. Oxford: Oxford University Press. Str. 428-444. [COBISS.SI-ID 72925187]
MARUŠIČ, Franc, SHEN, Zheng. 2021. Gender Agreement with Exclusive Disjunction in Slovenian
Acta Linguistica Academica 68(4): 516-535. [COBISS.SI-ID 84895491]
SCHNEIDER, Rose M., SULLIVAN, Jessica, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, BISWAS, Priyanka, MIŠMAŠ, Petra, PLESNIČAR, Vesna, BARNER, David. 2020. Do children use language structure to discover the recursive rules of counting?. Cognitive psychology, 117. [COBISS.SI-ID 5520635]
MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, ŽAUCER, Rok. 2020. Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka? : poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju. Maribor: Univerzitetna založba, 2020. Str. 103-115. [COBISS.SI-ID 21145603]