Analiza manj znanega jezika

Cilji in kompetence

Namen predmeta je:
Seznanjanje z drugačnimi jezikovnimi vzorci
Spodobnost analize nepoznanega jezika
Seznanjanje z terenskimi metodami dela
Prepoznavanje zanimivih jezikoslovnih tem

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Pri predmetu bomo s pomočjo rojenega govorca nekega slabo poznanega jezika, skušali o tem jeziku izvedeti čim več, ter ga sproti analizirati. Spuščali se bomo na vse jezikoslovne ravnine, tako v fonologijo, morfologijo, skladnjo kot semantiko ter tam iskali tako univerzalne redovitosti kot posebnosti konkretnega jezika.

Predvideni študijski rezultati

-Opis majhnega in natančno opredeljenega dela strukture manj znanega jezika na določeni slovnični ravni, oz. fonologije, morfologije ali skladnje.

Temeljna literatura in viri

  • Slovnica konkretnega jezika.
  • Članki in monografije, ki obravnavajo konkretni jezik.
  • Morebitna druga literatura vezana na konkretni jezik.

Načini ocenjevanja

Zaključna seminarska naloga v obsegu okoli 15 strani, ki obravnava kak pri predavanjih in vajah neobravnavan pojav znotraj tega jezika, ki je potencialno zanimiv za jezikovno teorijo. Opravljene domače naloge.

Reference nosilca

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Countability, agreement and the loss of the dual in Russian. Journal of linguistics. Nov. 2018, vol. 54, no. 4, str. 779-821.

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Interrogative Slifting : more syntactic, less parenthetical. Glossa. 2016, vol. 1, iss. 1, str. 1-33.

STEPANOV, Arthur, MUŠIČ, Manca, STATEVA, Penka. Asymmetries in sub-extraction out of NP in Slovenian : a magnitude estimation study. V: ILC, Gašper (ur.), et al. Sodobne smernice v tvorbenem jezikoslovju = Current trends in generative linguistics. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2016. [letn.] 56, str. 253-271