Biolingvistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom posredovati pregled biolingvistike, mladega področja preučevanja, ki povezuje biologijo in jezikoslovje. Predstaviti jim temeljne pojme znotraj biolingvistike, presečišča biologije in lingvistike, kar pomeni seveda tudi pregled osnov biologije in teorije evolucije. Cilj predmeta je študentom ponuditi teoretično podlago za sodobno preučevanje jezika.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je vsebinsko vezan na druge jezikoslovne predmete znotraj študija. Pogoj za uspešno delo v predmetu so obvezni predmeti prvega letnika magistrskega študija. Predmet nudi teoretsko podlago za druge jezikoslovne predmete, tako teoretične kot eksperimentalne.

Vsebina

Sodobno formalno jezikoslovje je zasnovano na predpostavki, da je dobršen del lastnosti jezika determiniran s prirojenimi lastnostmi človeških možgan. Sposobnost učenja jezika je torej biološko pogojena. V zadnjih letih se je odkrilo tudi že več človeških genov, ki naj bi bilo soodgovorni za človeško jezikovno zmožnost. V okviru predmeta se bo pregledovalo lastnosti jezika, ki se dajo smiselno izvesti iz bioloških lastnosti/danosti človeka. Predmet, ki je izrazito interdisciplinaren pa vključuje tudi sam pregled bioloških mehanizmov, ki bi lahko imeli vpliv na lastnosti in razvoj naravnega človeškega jezika.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne jezikoslovne pojme, povezane z biolingvistiko. Sposobni so problemsko obravnavati znanstvena dela s tega področja ter identificirati nove smiselne smeri preučevanja. Predmet sam zase ni eksperimentalne narave, je pa vsebina predmeta še kako dobra podlaga za eksperimentalne pristope k jezikoslovju, s čimer se ukvarjajo drugi predmeti znotraj študija.

Temeljna literatura in viri

  • Chomsky, Noam. 2004. Biolinguistics and the Human Capacity. Predavanje v okviru MTA, Budimpešta, May 17. E-gradivo
  • Lenneberg, Eric. 1967. Biological Foundations of Language. New York: John Wiley & Sons, Inc. Katalog E-gradivo
  • Boeckx, Cedric and Massimo Piattelli-Palmarini (v tisku) Language as a natural object, linguistics as a natural science. https://doi.org/10.1515/tlir.2005.22.2-4.447
  • Soschen, Alona. 2006. Natural Law: The Dynamics of Syntactic Representations in the Minimalist Program. DEAL. Linguistics in Potsdam 25. http://www.ling.uni-potsdam.de/lip/25/LIP25-3soschen.pdf E-gradivo
  • Poeppel, David; Embick, David. 2005. "Defining the Relation Between Linguistics and Neuroscience". In Anne Cutler. Twenty-First Century Psycholinguistics: Four Cornerstones. Lawrence Erlbaum Katalog

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit in referat, predstavljen v seminarju. Uspešno opravljena seminarska naloga je pogoj za pripustitev k izpitu.

60 % seminarska naloga.
40 % pisni izpit.

Reference nosilca

Red. prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

ALMOAMMER, Alhanouf, SULLIVAN, Jessica, DONLAN, Chris, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, O'DONNELL, Timothy, BARNER, David. Grammatical morphology as a source of early number word meanings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, Nov. 2013, vol. 110, no. 46, str. 18448-18453, graf. prikazi. http://www.pnas.org/content/110/46/18448.full.pdf+html, doi: 10.1073/pnas.1313652110. [COBISS.SI-ID 2935803]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2007_1-2_15.pdf. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc. Some thoughts on phase extension to a single interface. Theoretical linguistics, ISSN 0301-4428, 2007, vol. 33, no. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 637947]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On the intensional feel-like construction in Slovenian : a case of a phonologically null verb. Natural language and linguistic theory, ISSN 0167-806X, vol. 24, no. 4, str. 1093-1159. [COBISS.SI-ID 589563]
LARSON, Richard K., MARUŠIČ, Franc. On indefinite pronoun structures with APs : reply to Kishimoto. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, 2004, vol. 35, no. 2, str. 268-287. [COBISS.SI-ID 472315]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 176-189. [COBISS.SI-ID 2781435]
MARUŠIČ, Franc, NEVINS, Andrew. Two types of neuter : closest-conjunct agreement in the presence of '5 and ups'. V: BROWNE, Wayles (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics, The Second Cornell Meeting 2009, (Michigan Slavic Materials, vol. 56). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2009 [i. e.] 2010, str. 301-317. [COBISS.SI-ID 1935867]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Dual source for indefinite pronoun-adjective combinations. V: SCHARDL, Anisa (ur.), WALKOW, Martin (ur.), ABDURRAHMAN, Muhammad (ur.). NELS 38 : proceedings of the 38th Annual Meeting of the North East Linguistic Society, University of Ottawa, [October 26-28, 2007]. Amherst: GLSA, 2009, vol. 2, str. 135-147. [COBISS.SI-ID 1307899]
Franc Marušič, Andrew Nevins, in William Badecker. 2008. Experimental Approaches to the Study of Grammar: Agreement and Gender Resolution in Slovenian. Poster na the CUNY 2008 conference on human sentence processing. Chapel Hill, North Carolina.
Franc Marušič, Andrew Nevins, in Bill Badecker (v tisku). The Grammars of Conjunction Agreement in Slovenian. Syntax
MARUŠIČ, Franc. Non-simultaneous spell-out in the clausal and nominal domain. V: GROHMANN, Kleanthes K. (ur.). Interphases : phase-theoretic investigations of linguistic interfaces. New York: Oxford University Press, 2009, str. 151-181. [COBISS.SI-ID 1078011]
MARUŠIČ, Franc. If non-simultaneous spell-out exists, this is what it can explain. V: BRUCART, José M. (ur.), GAVARRÓ, Anna (ur.), SOLÀ, Jaume (ur.). Merging features : computation, interpretation, and acquisition, (Oxford Linguistics). New York: Oxford University Press, cop. 2009, str. 175-193. [COBISS.SI-ID 1047035]