Antropološka lingvistika

Cilji in kompetence

Razumevanja temeljnih značilnosti osnovnih pojmov antropološko usmerjene lingvistike. Poglobljeno razumevanje razmerja med jezikom in kulturo. Razumevanje pomena ideologije, kulture in družbenih razmerij na razvoj in obnašanje jezika.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno znanje osnovnih pojmov splošnega jezikoslovja in družboslovnih znanosti.

Vsebina

Razvoj antropološko usmerjenega jezikoslovja
Zgodovina antropološke lingvistike
Jezikovna relativnost. Znanstveno delo F. Boasa, E. Sapira in B. L. Whorfa. Sodobne refleksije nad jezikovno relativnostjo.
Jezik in tradicionalna kultura
Jezikoslovne raziskave folklore in ustnih tradicij
Etnolingvistika v ZDA in v slovanski znanstveni tradiciji.
Etnolingvistične šole N. I. Tolstoja (Moskva); J. Bartminjskega (Lublin).
Jezik in konceptualizacija realnosti
Univerzalne in kulturno-specifične lastnosti jezika.
Jezik in konceptualizacija izvenjezikovne realnosti: jezik in prostor; jezik in čas; jezik in imenovanja za barve.
Šola logične analize jezika.
Besedišče in kultura
Kulturne lastnosti besedišča.
Imenovanje kot kulturni akt; splošna imena in osebna imena.
Imenovanje in vrednostni sistem
Imenovanje in konceptualizacija prostora.
Diskurz in kultura
Družbena pogojenost diskurza.
Jezik in moč.
Kritična analiza diskurza: jezik in politika, rasa, razred.
Jezik množičnih medijev
Spolni in etnični stereotipi v diskurzu množičnih medijev
Jezikovna ideologija
Pojem metalingvistične zavesti.
Osnovni ideološki konstrukti: jezikovni purizem, avtoriteta.
Notranji ideološki konflikti v diskurzu.
Jezik in vljudnost
Teorije vljudnosti.
Pojem negativne in pozitivne vljudnosti.
Vljudnost in spol.
Izražanje vljudnosti v različnih kulturah.
Nekatera metodološka vprašanja
Vloga raziskovalca in vloga poslušalcev v procesu oblikovanja diskurza
Raziskovanje svoje vs. tuje kulture in jezika
Vaje potekajo vzporedno s predavanji tako, da se navezujejo na posamezne tematske sklope. Sestavljene so iz analize znanstvenih člankov ali praktične analize jezikovnega gradiva, t.j. primerov uporabe jezika. Takšen pristop pri vajah omogoča boljšo povezavo med teorijo in prakso, poglablja razumevanje obravnavane snovi in tako povečuje učinkovitost študija.

Predvideni študijski rezultati

Študent obvlada osnovne raziskovalne metode antropološke lingvistike in znanstveni aparat in jih zna samostojno uporabljati pri raziskovalnem delu. Študent je sposoben uporabljati znanja s področja drugih humanističnih znanosti (etnologije, antropologije, zgodovine) v jezikoslovnih raziskavah.

Temeljna literatura in viri

 • Jillian R. Cavanaugh, Living Memory: The Social Aesthetics of Language in a Northern Italian Town. John Wiley & Sons Inc, 2012 Katalog E-gradivo
 • Jillian R. Cavanaugh, Language Ideology Revisited. IJSL 2020; 263: 51–57 https://doi.org/10.1515/ijsl-2020-2082 E-gradivo
 • Kathryn A. Woolard, Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia. Oxford University Press, 2016. Katalog
 • Duranti, Alessandro (ur.) 2001, Linguistic Anthropology: A Reader. Malden, MA: Blackwell. Katalog E-gradivo
 • Duranti, Alessandro, Sociocultural Dimensions of Discourse, Handbook of Discourse Analysis 1, T. V. Dijk (ur.), London 1985, 193-230. E-gradivo
 • Hall, Kira and Bucholtz, Mary, (ur.) 1995, Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self. New York: Routledge. E-gradivo
 • Hill 1988: Jane H. Hill, Language, Culture, and World View, in Linguistics: The Cambridge Survey, No. IV: Language: The Socio-cultural Context, F. J. Newmeyer (ur.), Cambridge, 14-36. E-gradivo
 • N. Fairclough, Discourse and Social Change, Cambridge 1992. E-gradivo
 • N. I. Tolstoj 1995, Jezik slovenske kulture, Niš.
 • Slovenska mitologija, enciklopedijski rečnik, Beograd 2001.
 • Woolard, Kathryn 1998: Introduction: Language Ideology as a Field of Inquiry, Language Ideologies, Practice and Theory, Schieffelin, B. B., Woolard, K. A., Kroskrity, P. V. (ur.), New York - Oxford.
 • Irvine, J. T., Hill, J. H. 1993, Responsibility and Evidence in Oral Discourse, Cambridge. E-gradivo
 • Tonči Kuzmanić 1999, Bitja s pol strešice, Ljubljana E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je napisano seminarsko delo, 75% udeležbe na vajah in uspešno opravljena predstavitev znanstvenega članka oz. monografije.

Reference nosilca

Tanja Petrović je redna profesorica zaposlena na ZRC SAZU.

PETROVIĆ, Tanja. Political parody and the politics of ambivalence. Annual review of anthropology. 2018, vol. 47, str. 201-216. [COBISS.SI-ID 43425069]
PETROVIĆ, Tanja. Naša krmača and the politics of humor in 1990s and early 2000s Serbia. Slavic and East European journal. Print ed.]. summer 2021, vol. 65, no. 2, str. 272-290. [COBISS.SI-ID 85790979]
PETROVIĆ, Tanja. Improving female researchers' careers through gender equality plan actions : experiences from a Slovenian research institution. Viešoji politika ir administravimas. 2021, vol. 20, nr. 1, str. 45-57. [COBISS.SI-ID 62404611]
PETROVIĆ, Tanja. Fish canning industry and the rhythm of social life in the Northeastern Adriatic. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 2020, vol. 57, no. 1, str. 33-49. [COBISS.SI-ID 21719811]
PETROVIĆ, Tanja, MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. Agency, biography, and temporality : (un)making women's biographies in the wake of the loss of the socialist project in Yugoslavia. Wagadu : a journal of transnational women's & gender studies. Fall 2020, vol. 21, str. 1-30. [COBISS.SI-ID 40306179]
PETROVIĆ, Tanja. Political parody and the politics of ambivalence. Annual review of anthropology. 2018, vol. 47, str. 201-216. [COBISS.SI-ID 43425069]
PETROVIĆ, Tanja. Linguistic creativity : a view from the periphery of the Serbian linguistic space. Belgrade English Language & Literature Studies. 2018, vol. 10, str. 299-325. [COBISS.SI-ID 43561517]