Slovenščina kot tuji jezik I

Cilji in kompetence

Študent spoznava slovenski jezik od fonološke do skladenjsko besedilne ravni in se usposablja za uspešno komuniciranje v slovenskem jeziku.

Poudarek je na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnosti, in sicer komunikacijske, slušne, bralne in pisne.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje ni potrebno. V uvodnem delu študent_ka pridobi znanje iz slovenščine na osnovni ravni.

Vsebina

Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

  • Usvajanje besednega zaklada na osnovi različnih tem.
  • Analiza in interpretacija slušnih in bralnih besedil.
  • Branje lažjih avtentičnih besedil in usvajanje besedišča posameznih temeljnih področij.
  • Analiza in tvorjenje krajših slovenskih besedil iz različnih tematskih sklopov.
  • Slovnica (osnove morfologije in sintakse): spoznavanje in uporaba slovničnih enot v besedilih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti osnovne slovnične strukture in jih uspešno uporabiti pri tvorjenju govornih in pisnih besedil.

Temeljna literatura in viri

  • Ivana Petric Lasnik idr.: A, B, C … gremo. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2022. Katalog
  • Maja Melinc Mlekuž: Zbirka vaj za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika na začetni stopnji (A1). Nova Gorica: Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, 2020.
  • Andreja Markovič idr.: Slovenska beseda vi živo 1a. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Katalog.Učbenik Katalog.DZ
  • Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (učni listi, plakati).

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljena dva kolokvija. Uspešno opravljen pisni in ustni izpit po končanih predavanjih.

30 % kolokvija, 70 % končni pisni in ustni izpit

Reference nosilca

Lekt. dr. Maja Melinc Mlekuž od leta 2008 na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava slovenščino kot drugi in tuji jezik; bila je tudi asistentka za slovensko književnost ter didaktiko jezika in književnosti. Od leta 2023 deluje na Centru za kognitivne znanosti jezika. Pred tem je bila kot raziskovalka zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI) v Trstu in na Inštitutu za jezikoslovne študije ZRS Koper. Vrsto let je učila slovenščino na slovenskih šolah v Italiji. Njena raziskovalna področja so: slovenščina kot drugi in tuji jezik, razvijanje jezikovnih kompetenc in medkulturne zmožnosti, dvojezičnost, didaktika jezika in didaktika književnosti.

Doc. dr. Boris Kern je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kot zunanji sodelavec pa predava na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Je soavtor in glavni urednik osrednjih slovarjev sodobnega slovenskega jezika: eSSKJ: Slovarja slovenskega knjižnega jezika in ePravopisa (do leta 2019), kot soavtor je sodeloval tudi pri Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika in drugi, prenovljeni izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Je vodja skupine za besedotvorje in za normativistiko pri pripravi eSSKJ-ja. Njegova raziskovalna področja so: besedotvorje, leksikologija, leksikografija, pravopis, glasoslovje slovenskega jezika ter slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Izbor člankov:

• MELINC MLEKUŽ, Maja. Motivacija za učenje slovenščine: analiza intervjujev z učitelji in profesorji = L’importanza della motivazione per lo studio dello sloveno : analisi delle interviste con i docenti. V: JAGODIC, Devan (ur.), ZAGO, Moreno (ur.). Večjezičnost in identitete v obmejnem prostoru: primer šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2022. Str. 109-127, 111-131. Biblioteca della società aperta, Studi e ricerche, 11. [COBISS.SI-ID 146140163]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2019, no. 83, str. 67-82.[COBISS.SI-ID 14084173]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Didaktično-metodični vidiki pouka slovenščine na slovensko-italijanskem kulturnem stiku = Didactic-methodological aspects of teaching Slovenian in the Slovenian-Italian cultural contact area. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur : konferenčni e-zbornik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija, 2016. [COBISS.SI-ID 25905923]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Šolanje v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji v času pouka na daljavo : raziskovalna izhodišča in metodološki okvir za pripravo novih učnih gradiv. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: učenje in poučevanje na daljavo: izkušnje, problemi, perspektive : zbornik povzetkov : 6. znanstvena konferenca, Ljubljana, 22. in 23. september 2021. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2021. Str. 87-88. [COBISS.SI-ID 78024963]
• KERN, Boris. Kombinatorika priponskih obrazil v besedotvornih sestavih glagolov čutnega zaznavanja. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 133). Maribor: Univerzitetna založba / University Press. 2020, str. 67–79. [COBISS.SI-ID 46130477]
• KERN, Boris, VIČAR, Branislava. Jezik in transspolne identitete. Slavistična revija, letn. 67, št. 2. 2019, str. 413–422. [COBISS.SI-ID 44910637]
• KERN, Boris. Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 291202048]
• KERN, Boris. Wpływy obcojęzyczne na współczesny język słoweński. Rozprawy Komisji Językowej, T. 62. 2016, str. 39–48. [COBISS.SI-ID 64288610]
• KERN, Boris. Zagadnienia słowotwórcze w wybranych podręcznikach do nauczania języków słoweńskiego i polskiego jako obcych. V: PAŁUSZYŃSKA, Edyta (ur.), GARNCAREK, Piotr (ur.), MAŁYSKA, Agata (ur.). Glottodydaktyka – media – komunikacja. Negocjowanie znaczeń. 2014, str. 211–220. [COBISS.SI-ID 57085282]
• KERN, Boris. Politična korektnost v slovaropisju. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2013 – Škrabčevi dnevi 8; 2013; Nova Gorica. 2015, str. 144–154. [COBISS.SI-ID 41919789]