Morfofonologija

Cilji in kompetence

Predmet poglablja znanje iz glasoslovja. Konkretneje se težišče prenese na interakcijo glasoslovja ter oblikoslovja oziroma besedotvorja. Predmet obravnave so konkretne smeri v okviru teoretičnega jezikoslovja na področju glasoslovja in oblikoslovja (predvsem optimalnostna teorija). Razvijanje zmožnosti abstraktnega mišljenja in obravnave konkretnih fonoloških problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno znanje pridobljeno pri predmetu Fonetika in fonologija 1 in znanje angleščine. Predmet se povezuje z vsemi jezikoslovnimi predmeti, zlasti z oblikoslovjem.

Vsebina

Laboratorijska oz. eksperimentalna fonologija
Povezava s fonetiko
Obseg in osnovni pojmi
Eksperimentalne metode
Primeri obravnav
Percepcija v laboratorijski fonologiji
Optimalnostna teorija
Glavne značilnosti: univerzalnost omejitev, tipologija …
Osnovni pojmi OT-obravnave (slovnični model)
Primerjava s klasično generativno fonologijo
Naglas in ton
Obravnava fonoloških problemov (slovenščina in drugi jeziki)
Glasoslovje v oblikoslovju in obratno
Opredelitev osnovnih predpostavk
Pregled glavnih oblikoslovnih pojavov
Pozicijska zvestoba, posplošeno vezanje
Učenje jezika
Izjeme

Predvideni študijski rezultati

poznavanje osrednjih teorij interakcije glasoslovja in oblikoslovja.
poznavanje tako morfoloških kot fonoloških procesov, ki sooblikujejo besede
sposobnost samostojne morfofonološke analize

Temeljna literatura in viri

  • John McCarthy, A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Katalog E-gradivo
  • René Kager, Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Katalog E-gradivo
  • Alan Prince and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms. Rutgers University. [ROA 537-0802] Katalog
  • John McCarthy and Alan Prince. Prosodic Morphology: Constraint Interaction and Satisfaction. Ms. UMass and Rutgers. [ROA: 482-1201] https://doi.org/10.7282/T3B856GM E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga. 50 %
Izpit. 50 %

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Rok Žaucer je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegovi osnovni raziskovalni področji sta morfologija in skladnja, predvsem na podatkih iz slovenščine, občasno pa se posveča tudi stiku jezika z drugimi kognitivnimi sposobnostmi, sociolingvistiki in jezikovnemu svetovanju. Na Univerzi v Novi Gorici že več let poučuje tudi vsebine, sorodne vsebinam tega predmeta, in sicer v okviru predmeta Slovenski jezik III - jezikoslovni seminar na prvostopenjskem programu Slovenistika ter predmetov Seminarska delavnica I in Seminarska delavnica II na tretjestopenjskem programu Kognitivne znanosti jezika.

Izbor člankov:
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, SAKSIDA, Amanda, SULLIVAN, Jessica, SKORDOS, Dimitrios, WANG, Yiqiao, BARNER, David. Do children derive exact meanings pragmatically? : evidence from a dual morphology language. Cognition 207, [COBISS.SI-ID 42393347],
SCHNEIDER, Rose M., SULLIVAN, Jessica, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, BISWAS, Priyanka, MIŠMAŠ, Petra, PLESNIČAR, Vesna, BARNER, David. Do children use language structure to discover the recursive rules of counting?. Cognitive psychology, 117. [COBISS.SI-ID 5520635]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Investigation of Slovenian copular agreement. V: FRANKS, Steven, TIMBERLAKE, Alan, WIETECKA, Anna W (ur.) Selected proceedings of the 14th meeting of the Slavic linguistics society : in honor of Peter Kosta. Berlin [etc.]: Peter Lang, 2021. Str. 141-170. [COBISS.SI-ID 95704579]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Dual in Slovenian. V: HOFFHER, Patricia Cabredo (ur.). The Oxford handbook of grammatical number. Oxford: Oxford University Press, 2021. Str. 428-444. [COBISS.SI-ID 72925187]
MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, ŽAUCER, Rok. Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka? : poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju. Maribor: Univerzitetna založba, 2020. Str. 103-115. [COBISS.SI-ID 21145603]