Skladnja 2

Cilji in kompetence

Poglobljeno poznavanje analitičnega aparata.
Poznavanje sodobne skladenjske teorije in obeh vmesnikov – logične in fonetične oblike.
Medjezikovna raznolikost posamičnih skladenjskih pojavov.
Medjezikvona enotnost funkcionalnih projekcij.
Seznanjanje z osnovno literaturo.
Navajanje študentov k prepoznavanju zanimivih raziskovalnih tem.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti te smeri. Pogoj za vpis je opravljen izpit pri predmetu Skladnja.

Vsebina

Predmet se bo posvečal številnim temam, ki predstavljajo osnove tvorbene slovnice. Poudarek bo na študiji premikov, grajenju skladenjske zgradbe in na povezovanju skladnje s semantičnim in fonološkim vmesnikom. Kar se tiče skladenjskih premikov je osrednje vprašanje narava ponavljajočega cikličnega premika oziroma bolj na splošno vprašanje lokalnostnih omejitev premikov, motivacija za A-premike in A'-premike. Obravnavali bomo podatke iz različnih jezikov ter pregledovali njihov doprinos k izgradnji jezikoslovne teorije.

Predvideni študijski rezultati

Študenti poglobijo svoje poznavanje skladenjskih pojavov. Seznanijo se z nekaj osnovnimi sodobnimi jezikoslovnim deli s področja skladnje. Sposobni so samostojnega prepoznavanja zanimivih jezikoslovnih tem, samostojnega iskanja relevantne literature, samostojnega raziskovalnega dela. Vse to dokažejo s seminarsko nalogo.

Temeljna literatura in viri

Načini ocenjevanja

Sodelovanje pri predavanjih 20 %.
Seminarska naloga 80 %.

Reference nosilca

Red. prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegovo osnovno raziskovalno področje je skladnja, predvsem na podatkih iz slovenščine, občasno pa se posveča tudi stiku jezika z drugimi kognitivnimi sposobnostmi, sociolingvistiki in jezikovnemu svetovanju. Na Univerzi v Novi Gorici je že več tudi nosilec predmeta Individualno raziskovalno delo I na jezikoslovni smeri drugostopenjskega programa slovenistike.

Izbor člankov:
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, SAKSIDA, Amanda, SULLIVAN, Jessica, SKORDOS, Dimitrios, WANG, Yiqiao, BARNER, David. 2021. Do children derive exact meanings pragmatically? : evidence from a dual morphology language. Cognition 207, [COBISS.SI-ID 42393347],
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2021 Investigation of Slovenian copular agreement. V: FRANKS, Steven, TIMBERLAKE, Alan, WIETECKA, Anna W (ur.) Selected proceedings of the 14th meeting of the Slavic linguistics society : in honor of Peter Kosta. Berlin [etc.]: Peter Lang. Str. 141-170. [COBISS.SI-ID 95704579].
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2021. Dual in Slovenian. V: HOFFHER, Patricia Cabredo (ur.). The Oxford handbook of grammatical number. Oxford: Oxford University Press. Str. 428-444. [COBISS.SI-ID 72925187]
MARUŠIČ, Franc, SHEN, Zheng. 2021. Gender Agreement with Exclusive Disjunction in Slovenian
Acta Linguistica Academica 68(4): 516-535. [COBISS.SI-ID 84895491]
SCHNEIDER, Rose M., SULLIVAN, Jessica, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, BISWAS, Priyanka, MIŠMAŠ, Petra, PLESNIČAR, Vesna, BARNER, David. 2020. Do children use language structure to discover the recursive rules of counting?. Cognitive psychology, 117. [COBISS.SI-ID 5520635]
MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, ŽAUCER, Rok. 2020. Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka? : poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju. Maribor: Univerzitetna založba, 2020. Str. 103-115. [COBISS.SI-ID 21145603]