Nevroznanost

Cilji in kompetence

Cilji:
• seznaniti študente z osnovnimi pojmi in vprašanji kognitivne nevroznanosti
• seznaniti študente z eksperimentalnimi metodami raziskovanja v nevroznanosti
• umestiti preučevanje jezika, še posebej njegovih nevrolingvističnih vidikov, v širši konktekst kognitivne nevroznanosti

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Formalnih zahtev za vpis v predmet ni. Predmet se povezuje z drugimi predmeti na smeri Jezikoslovje, še posebej z Nevrolingvistiko.

Vsebina

Predmet ponuja uvod v osnove nevroznanosti, s poudarkom na preučevanju kognicije. Začne se s pregledom človeškega živčnega sistema, čemur sledi pregled raziskovalnih pristopov in eksperimentalnih metod, ki se jih poslužuje kognitivna nevroznanost (slikanje, draženje, vedenjske metode). Nadaljevanje je posvečeno preučevanju nevrofizioloških podstati osrednjih funkcij človeške kognicije, kot so dolgotrajni spomin, delovni spomin, učenje, zaznavanje, pozornost, odločanje, eksekutivne funkcije, jezik. V iskanju dokaznega gradiva se bomo posluževali tako podatkov zdravih skupin kot posameznikov z raznimi nevrološkimi okvarami in motnjami.

Predvideni študijski rezultati

Ob zaključku predmeta bodo študenti:
• razpolagali z osnovnim razumevanjem različnih kognitivnih procesov z vidika njihovih nevroanatomskih in nevrofizioloških podstati
• sposobni pristopati k pojavom in vprašanjem kognitivne nevroznanosti z različnih vidikov (nevroanatomskega, nevrofiziološkega, vedenjskega)
• na področju kognitivne znanosti sposobni tvoriti smiselna raziskovalna vprašanja
• seznanjeni z različnimi eksperimentalnimi metodami za preučevanje kognitivnih procesov in možganov

Temeljna literatura in viri

  • Kandel, Eric R. et al. 2013. Principles of Neural Science. Fifth edition. New York: McGraw-Hill. Katalog E-gradivo
  • Purves, Dale et al. 2013. Principles of Cognitive Neuroscience. Second edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. Katalog E-gradivo
  • Gazzaniga, Michael et al. 2013. Cognitive Neuroscience. The Biology of the Mind. 4th edition. New York: W. W. Norton & Company. Katalog E-gradivo
  • Ward, Jamie. 2010. The Student's Guide to Cognitive Neuroscience, 2nd edition. Hove: Psychology Press. Katalog E-gradivo
  • Baars, Bernard & Nicole Gage. 2010. Cognition, Brain, and Consciousness. Introduction to Cognitive Neuroscience. Amsterdam: Elsevier.
  • Roche, Richard & Sean Commins (eds.) 2009. Pioneering Studies in Cognitive Neuroscience. New York: McGraw-Hill.
  • relevantni članki iz področnih strokovnih revij
  • gradivo s predavanj (izročki, prosojnice)

Načini ocenjevanja

Pisni izpit ali končna seminarska naloga (70%),
domače naloge in sprotni kratki testi (30%)

Reference nosilca

Doc. dr. Christina Manouilidou je predavateljica psiho- in nevrolingvistike na Odseku za jezikoslovje Oddelka za filologijo Univerze v Patrasu (Grčija). V zadnjem času so njene raziskave segale na naslednja področja: (1) kognitivne in jezikovne okvare pri staranju s kroničnimi nevrodegenerativnimi stanji, posebej alzheimerjevo boleznijo, semantično demenco, prvotno progresivno afazijo in sorodnimi demencami; (2) procesiranje in mentalna reprezentacija različnih vrst obstoječih in izmišljenih tvorjenih besed; (3) preučevanje vloge Brocajevega centra pri jeziku in spominu s pomočjo vedenjskih in elektrofizioloških raziskav pri zdravi populaciji in pri populaciji z možganskimi okvarami.

Izbrani članki:
Fyndanis, V., Manouilidou, C., Koufou, E., Tsapakis E-M. (2013). Agrammatic patterns in Alzheimer’s disease: evidence from Tense, Agreement and Aspect. Aphasiology 27(2): 178-200.
Manouilidou, C. & de Almeida, R.G. (2013). Processing correlates of verb typologies: investigating internal structure and argument realization. Linguistics 51(4): 767-792.
Marjanovic, K., Manouilidou, C. & Marvin, T. (2013). Word-Formation Rules in Slovenian Agentive Deverbal Nominalization: A Psycholinguistic Study Based on Pseudo-Words. Slovene Linguistic Studies 9: 93-109.
Ferstl, E.C., Garnham, A. & C. Manouilidou (2011). Implicit Causality Bias in English: A corpus of 300 verbs. Behavior Research Methods 43(1): 124-135.
Manouilidou, C., de Almeida, R.G., Schwartz, G., & NPV Nair (2009). Thematic Roles in Alzheimer’s Disease: Hierarchy Violations in Psychological Predicates. Journal of Neurolinguistics 22(2): 167-186.