Slovenska književnost v Italiji

Cilji in kompetence

Spoznavanje, dojemanje in uporaba znanja o specifikah literarnega mikrosistema književnosti Slovencev v Italiji, njegovih razvojnih potez, motivno-tematskih sklopov, zgodovinske umeščenosti, povezanosti z italijanskim in slovenskim literarnim in zgodovinskim prostorom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje s predmetom Medkulturni pristopi v literarni vedi.

Vsebina

Predmet ponuja literarnozgodovinski in tipološki pregled nad slovensko književnostjo v Italiji, s poudarkom na njenih regionalnih in jezikovnih specifikah (Trst, Gorica, Benečija, Rezija). Slovensko književnost obravnava kot literarni mikrosistem, ki je del slovenskega literarnega sistema in ki je na presečišču z italijanskim literarnim sistemom. V ta namen uvodoma predstavi tako zgodovinski kot sodobni družbeni kontekst, znotraj katerem se je slovenska literatura v Italiji oblikovala oziroma se oblikuje. S tem želi študenta, prek diskusije in interakcije, spodbujati k literarnozgodovinskemu mišljenju, razumevanju konteksta ter razbiranju različnih perspektiv, povezanih s književnim delom, vezanih na različne zgodovinske interpretacije. Ob tem polaga posebno pozornost na razumevanje in razbiranje specifičnega literarnega diskurza slovenske književnosti v Italiji. Slovensko književnost iz Italije razume na ozadju diskurzivnih praks, ki so ga formirale, prek tekstne analize se študenta spodbuja k raziskovanju modelov, po katerih so konstruirana besedila iz tega korpusa slovenske književnosti.

Predvideni študijski rezultati

Študentje so usposobljeni za raziskovanje književnosti Slovencev v Italiji kot literarnega mikrosistema.

Temeljna literatura in viri

 • Lojzka Bratuž, 2001: Literarna podoba Gorice, mesta ob zahodni slovenski meji. Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Katalog
 • Ballinger, P., 2003. History in Exile: Memory and identity at the Borders of the Balkans, Princeton University Press. (priporočeno) Katalog
 • Jurić-Pahor, M., 2014. Mejni (s)prehodi: Homi K. Bhabha in teoretsko umeščanje njegovih koncepcij, Primerjalna književnost 37.1. 19-39. E-gradivo
 • Kappus, E.-N., 1997. Prihodnost za Trst ali o rekontekstualizaciji zgodovine. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja = bulletin of the Slovene Ethnographic Museum. [Nova vrsta]. 58. 7. 167-180. E-gradivo
 • Miran Košuta, 2008: E-mejli : eseji o mejni literaturi. Maribor: Litera.
 • Irena Novak Popov, 2015: Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove narečne poezije v Slovenski Benečiji. Primerjalna književnost. 157-174, [238]. E-gradivo
 • Irena Novak Popov, 2015:Pesniške strategije Viljema Černa : (posvečeno profesorici Mileni Kožuh 1928-2015). Jezik in slovstvo. 19-35, 193. E-gradivo
 • Pirjevec, M., 2011. Periodizacija slovenske književnosti na Tržaškem (od 16. do 20. stoletja). Annales : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. Letn. 21, št. 2. 353-362. E-gradivo
 • Pizzi, K., 2013. Literature between Slovenia and Italy: A case of missed transculturalism? Primerjalna književnost 36.1. 145-155. E-gradivo
 • Ana Toroš, 2021: Minority literature and collective trauma : the case of Slovene Triestine literature. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. 65-81. E-gradivo
 • Ana Toroš, 2017: Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis. 50-65. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Kolokvij 50 %
Pisni izpit 50 %

Reference nosilca

Dr. Ana Toroš je izredna profesorica in direktorica doktorskega študijskega programa Humanistika na Univerzi v Novi Gorici. Njena glavna raziskovalna področja so primerjalne študije manjšinske književnosti, literarna imagologija, čezmejna didaktika literature, študije o travmi in literaturi. Njen raziskovalni fokus je na večkulturni in večjezični literaturi na obmejnih območjih med Slovenijo, Italijo in Hrvaško (Trst, Beneška Slovenija, Rezija, Istra).

Izbrana dela
Znanstvene monografije (Scientific monographs):
● TOROŠ, Ana. Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : izbrani spisi. Trst: Mladika: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019.
● TOROŠ, Ana. O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet. Ljubljana: Slovenska matica, 2013. 186 str., ilustr. Razprave in eseji, 65.
● TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. V Novi Gorici: Univerza, 2011.

Znanstveni članki (Scientific articles):
● TOROŠ, Ana. Teaching minority literature : the case of Trieste. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. Dec. 2019, št. 83, str. 83-93.
● TOROŠ, Ana. The role of migrations and cultural hybridity in literary systems : studying the case of Alojz Gradnik in Argentina. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 2018, vol. 28, no 1, str. 65-76.
● TOROŠ, Ana. Slovene-Friulian-Italian literary connections at the beginning of the 20th century : the case of Alojz Gradnik and select Friulian and Italian authors. Interlitteraria. 2017, vol. 22, no. 2, str. 386-396.
TOROŠ, Ana. Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 10, št. 2, str. 50-65.