Literarno ustvarjanje v tujejezičnem okolju

Cilji in kompetence

Izpostaviti:

-temeljno problematiko izseljenske književnosti ter, širše ali splošnejše, literarnega ustvarjanja v tujem jezikovnem in kulturnem okolju
-vprašanje (osebne ter kreativne) identitete ustvarjalca, ki je del tujega kulturnega koda
- odnos inštitucij do priseljenskih avtorjev in avtoric (npr. Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski PEN center, Ministrstvo za kulturo)
-zastopanost priseljenih avtorjev in avtoric znotraj literarnega kanona domovine in privzete domovine, torej znotraj domačega in privzetega nacionalnega literarnega sistema

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Študenti se seznanijo z ustvarjanjem slovenskih avtorjev in avtoric v tujini ter z ustvarjanjem tujih avtorjev in avtoric v Sloveniji.
Predmet se bo osredotočil na vprašanje ustvarjanja v tujejezičnem okolju ter identitete, zlasti v kontekstu hibridnih identitet (slovensko-ameriški, slovensko-francoski, bosansko-slovenski avtor/ avtorica in podobno).
Predmet bo izpostavil tudi zgodovinski, kulturni in družbeni kontekst (izseljenske/ priseljenske) književnosti. Študenti se seznanijo s političnimi, socialnimi in kulturnimi okoliščinami, ki zaznamujejo ustvarjanje v tujejezičnem okolju, kot tudi z zgodovinsko strukturo in evolutivnostjo literarnega kanona in njegovim (ne)sprejemanjem priseljenske književnosti oziroma književnosti avtorjev ali avtoric, ki izvrorno prihajajo iz drugega okolja. Izpostavljena bodo vprašanja eksila (prostovoljnega in prisilnega), disidentstva, pojmovanja nacionalne kulture, nacionalne književnosti in nacionalnega umetnika (pisatelja), meje nacionalne književnosti, jezika kot lingvistične, estetske in ideološke konstante, ki določa književnost.
V ospredju bosta torej literarni in zunajliterarni kontekst ustvarjanja v tujejezičnem prostoru. Z vidika literarne vede so bomo gibali v območju empirične literarne vede ter sistemskih teorij, ki literarni diskurz pojmujejo kot del širšega družbenega diskurza.
Takšno raziskovanje terja interdisciplinaren metodološki okvir, saj vključuje različne teoretske pristope in metodologije – od analize diskurza, do kulturologije, sociologije književnosti, psiholingvistike, recepcijske estetike ter teorije migracij.
Proučevali bomo konkretna dela izbranih avtorjev in avtoric, v katerih bomo identificirali in analizirali omenjene tematske premise.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

(Študent…)

 • pridobi razumevanje literature kot sistema v različnih jezikovnih in kulturnih okoljih
 • se spozna z vprašanjem hibridnih identitet literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk in z vplivom takšnih identitet na njihovo literarno produkcijo
  -se seznani oziroma utruje tako terminologijo s področja literarnih študij, kot tudi medkulturnih in migracijskih študij
 • razvije sposobnost razumevanja in pomena (umetniškega) delovanja v tujejezičnem prostoru

Veščine:

-sposobnost prepoznavanja problematike delovanja v tujejezičnem okolju v izbranih literarnih delih tujih avtorjev in avtoric v Sloveniji in slovenskih avtorjev in avtoric v tujini
-samostojno delo v okviru seminarja in predstavitve seminarske naloge, ki osredinja izbrano tematiko.

Temeljna literatura in viri

Literarna dela:

 • Adamič, Louis. Vrnitev v rodni kraj. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1962.
 • Burić, Ahmed. Ti je smešno, da mi je ime Donald. Novo mesto : Goga, 2020 Katalog
 • Charney, Noah. Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej. Ljubljana : Beletrina, 2019 Katalog
 • Dimkovska, Lidija. Non-oui. Ljubljana : Modrijan, 2019. Katalog
 • Johnson Debeljak, Erica. Prepovedani kruh: spomini. Ljubljana: Modrijan, 2010. Katalog
 • Krese, Maruša. Vsi moji božiči. Novo mesto: Goga, 2008.
 • Kveder, Zofka. Njeno življenje. Ljubljana, DZS, 2005. Katalog
 • Pascual, Carlos. O služkinjah, visokih petah in izgubljenih priložnostih. Ljubljana : LUD Šerpa, 2016 Katalog
 • Praček Krasna , Anna. Med dvema domovinama: črtice in članki. Koper: Lipa, 1978.
 • Moja ameriška leta. Koper: Lipa, 1980.
 • Švigelj Merat, Brina. Con brio. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2007. Katalog

Teoretična dela:

 • Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994. Katalog
 • Drnovšek, Marjan. Pot slovenskih izseljencev na tuje: od Ljubljane do Ellis Islanda – Otoka solza v New Yorku: 1880 – 1924. Ljubljana: Mladika, 1991.
 • Flis, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218. Katalog
 • Kalc, Aleksej. Poti in usode. Selitvene izkušnje Slovencev v zahodne meje. Koper – Trst: Knjižnica Annales Majora, 2002. Katalog
 • Lukšič-Hacin, Marina. Ko tujina postane dom: resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 • Lukšič-Hacin, M., Mlekuž, J., Altshul, P., Skubic, B., Vah Jevšnik, M. Go girls!: when Slovenian women left home. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. Katalog
 • Mihurko Poniž, Katja. Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2003. Katalog
 • Milharčič-Hladnik, Mirjam. In - in : življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 E-gradivo
 • Rushdie, Salman. Imaginary Homelands. Essays and Criticism. 1981-1991. London: Granta Books, 1991. Katalog
 • Žitnik, Janja. Večkulturna Slovenija. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Katalog
 • Žitnik, Janja. Pogovori o Louisu Adamiču. Ljubljana: Prešernova družba, 1995.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 50 %
Seminar (pogoj za pripustitev k izpitu) 50 %

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Leonora Flis se pri svojem delu osredotoča na literarno teorijo, sodobno angleško in ameriško književnost, film (zlasti v odnosu do literature), grafične romane ter na literarno novinarstvo. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. Piše tudi kratke zgodbe. Izdala je zbirko Upogib časa (2015), 2022 pa je izšla njena druga knjiga kratkih zgodb z naslovom Enakozvočja. Leta 2011 je prejela Fulbrightovo štipendijo za raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Je tudi prevajalka, pisateljica, ustvarjalka radijskih oddaj in voditeljica pogovorov o literaturi, filmu in kulturi v širšem pomenu besede. Objavila je znanstveno monografijo Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Novel (2010) in dve zbirki kratkih zgodb: Upogib časa (2015) in Enakozvočja (2022). Redno objavlja znanstvene in strokovne članke v slovenskih in tujih revijah in zbornikih.

Izbor del:

FLIS, Leonora. Nan Shepherdʹs holistic world - an intimate triangle : nature, body and mind in the living mountain. V: DUŢU, Carmen (ur.). Representations, scenes and scenarios of intimacy in women’s writing. Bucureşti: Pro Universitaria, 2023. Str. 81-95. ISBN 978-606-26-1415-7. https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8312. [COBISS.SI-ID 159100419]

FLIS, Leonora. The narrative of social (in)justice, feminism, and migration in Slavenka Drakulić's selected works. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2023, [št.] 58, str. 127-144. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13203/11576, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VFRV4BE6, DOI: 10.3986/2023.2.07. [COBISS.SI-ID 160461571], [SNIP, Scopus]

FLIS, Leonora. Factual fictions: narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522].

FLIS, Leonora. Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost. okt. 2021, letn. 85, št. 10, str. 1279-1292. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 84567555]

FLIS, Leonora. Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 51, str. 59-75. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.2020.1.04. [COBISS.SI-ID 45984557].

FLIS, Leonora. Grafične pripovedi in pripovednost. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. maj 2020, letn. 43, št. 1, str. 51-74, ilustr. ISSN 0351-1189. DOI: 10.3986/pkn.v43.i1.03. [COBISS.SI-ID 18156803].

FLIS, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218. [COBISS.SI-ID 36010333].

FLIS, Leonora. Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa - žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine. V: ZORMAN, Barbara (ur.), et al. Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. Letn. 37, št. 2, str. 195-225, [245], ilustr. Primerjalna književnost, letn. 37, št. 2. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 55123042].

FLIS, Leonora. Profiling war : managing trauma in reporting horror : the case of Boštjan Videmšek. V: JOSEPH, Sue (ur.). Profile pieces : journalism and the "human interest" bias. New York; London: Routledge, cop. 2016. Str. 226-239. Routledge research in journalism, 13. ISBN 978-1-138-93805-2. [COBISS.SI-ID 4114171]