Literarna večjezičnost v čezmejnih prostorih

Cilji in kompetence

Utrditi kompetenc za komparativno obravnavo literarne večjezičnosti na območju Alpe-Jadran.
Poglobiti razumevanje dinamik literarnih stikov in kulturnih transferjev v čezmejnih prostorih.
Poglobi razumevanje zgodovinskega in družbenega konteksta ter vzrokov za literarno večjezičnost.
Prikazati večplastno razmerje med večjezičnostjo in literaturo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z naslednjimi predmeti: Večjezičnost, literatura in ustvarjalnost v medkulturni perspektivi, Medkulturni pristopi v literarni vedi.
Zaželjeno je znanje italijanskega in/ali nemškega jezika.

Vsebina

Literarna večjezičnost postaja na narodnostno in etnično mešanih območjih vse pogostejši pojav, ki zrcali imaginarij pripadnosti določeni skupnosti ali skupnostim, in obenem zahteva premislek o nacionalno koncipiranih literarnih zgodovinah ter o konceptu regionalne književnosti.

Študentje se bodo zato pri predmetu osredotočili na literarna dela v čezmejnih prostorih, pri čemer se bodo seznanili z različnimi primeri literarne večjezičnosti, s poudarkom na prostoru Alpe-Jadran.

Študent se bodo pri predmetu uvodoma seznanili s sodobnimi teoretskimi premisleki o literarni večjezičnosti ter z zgodovino raziskav na to temo na območju Alpe-Jadran. Predmet je komparativno naravnan, tako da bodo študentje v seminarju preko diskusije, kritične refleksije in samostojne analize literarnih del primerjali pojave literarne večjezičnosti v različnih geografskih prostorih (Istra, Trst, Beneška Slovenija, avstrijska Koroška …) in svoje znanje razširili s poznavanjem kompleksnega družbenega konteksta, ki botruje literarni večjezičnosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
(Študent …)

je v izbranih književnih delih iz območja Alpe-Jadran sposoben prepoznati različne stopnje literarne večjezičnosti in jih obravnavati s komparativnega vidika;
razume značilnosti književnosti jezikovnih manjšin;
zna pojasniti specifike literarnih sistemov v različnih čezmejnih prostorih;
je sposoben razložiti in analizirati dejavnike, ki pripeljejo do literarne večjezičnosti.

Veščine:
(Študent …)
razvije sposobnost komparativnega pristopa do obravnave specifik delovanja literarnih sistemov in podsistemov v čezmejnih prostorih;
razvije sposobnost za razumevanje pomena mednarodnih in čezmejnih identitetnih imaginarijev.

Temeljna literatura in viri

 • David Bandelj, 2008: Večjezičnost v sodobni poeziji Slovencev v Avstriji: medkulturnost ali asimilacija. Slovenščina med kulturami. 159-176. Katalog
 • Jadranka Cergol, 2020: Izbira jezika pri avtorjih mlajše generacije Slovencev v Italiji. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, (Obdobja). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 331-336. E-gradivo
 • Roberto Dapit, 2007: Slovenska literatura na večjezičnem območju Furlanije. Jadranski koledar. 81-91.
 • Andrej Leben in Felix Oliver Kohl, 2021: Literatura in nacija : kako slovenska je slovenska literatura?
 • Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. 253-277. E-gradivo
 • Andrej Leben in Alenka Koron (ur.) 2021: Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ljubljana: ZRC SAZU. (izbor) Katalog
 • Andrej Leben, 2013: Slovenska literatura na avstrijskem Koroškem : manjšinska - regionalna? Jezik in slovstvo. 5-15, 81. E-gradivo
 • Aneta Pavlenko, 2005: Emotions and Multilingualism. Cambridge University Press, Cambridge. (priporočena literatura) Katalog
 • Irena Novak Popov, 2015: Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove narečne poezije v Slovenski Benečiji. Primerjalna književnost. 157-174, [238]. E-gradivo
 • Vilma Purič: Izbira italijanščine v pisanju slovenskih avtorjev : zatajitev ali odprtost do drugega? Mladika. 4-15.
 • Marija Jurić-Pahor, 2015: Od starih k novim imaginarijem pripadanja : nacionalna in etnična identiteta onkraj binarnih o/pozicij. Annales : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. 183-196. E-gradivo
 • Johann Strutz, 1990: Casarsa, Mat(t)erada, Vogrče/Rinkenberg ali medregionalnost in literatura - koncept regionalnega težišča celovške komparativistike. Primerjalna književnost. 1-14. E-gradivo
 • Johann Strutz, 1996: Istrska polifonija - večjezičnost in literatura. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin = annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine. 187-196. E-gradivo
 • Ana Toroš, 2017: Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis. 50-65. E-gradivo
 • Vladka Tucović, 2007: Istrska izkušnja sodobne slovenske književnosti. Živeti mejo. 120-128.
 • Nives Zudič Antonič in Andrej Antonič, 2020: Frontiera e convivenza nell'opera di Fulvio Tomizza. Confini, identità, appartenenze : scenari letterari e filmici dell'Alpe Adria. 95-107. (priporočena literatura)
 • Vsakoletni izbor književnih del na temo literarne večjezičnosti.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 50 %
Seminar 25 %
Vaje 25 %

Reference nosilca

Dr. Ana Toroš je izredna profesorica in direktorica doktorskega študijskega programa Humanistika na Univerzi v Novi Gorici. Njena glavna raziskovalna področja so primerjalne študije manjšinske književnosti, literarna imagologija, čezmejna didaktika literature, študije o travmi in literaturi. Njen raziskovalni fokus je na večkulturni in večjezični literaturi na obmejnih območjih med Slovenijo, Italijo in Hrvaško (Trst, Beneška Slovenija, Rezija, Istra).

Bibliografija (Bibliography):
TOROŠ, Ana. Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : izbrani spisi. Trst: Mladika: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019.
TOROŠ, Ana. O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet. Ljubljana: Slovenska matica, 2013. 186 str., ilustr. Razprave in eseji, 65.
TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. V Novi Gorici: Univerza, 2011.
TOROŠ, Ana. Teaching minority literature : the case of Trieste. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. Dec. 2019, št. 83, str. 83-93.
TOROŠ, Ana. The role of migrations and cultural hybridity in literary systems : studying the case of Alojz Gradnik in Argentina. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 2018, vol. 28, no 1, str. 65-76.
TOROŠ, Ana. Slovene-Friulian-Italian literary connections at the beginning of the 20th century : the case of Alojz Gradnik and select Friulian and Italian authors. Interlitteraria. 2017, vol. 22, no. 2, str. 386-396.
TOROŠ, Ana. Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 10, št. 2, str. 50-65.