Literarno novinarstvo kot hibridni diskurz

Cilji in kompetence

 • Pojasniti notranjo in zunanjo formo/zgradbo žanra, ki povezuje literaturo in novinarstvo
 • Ponuditi vpogled v zgodovinski razvoj literarnega novinarstva
 • Izpostaviti reprezentativne primere tega žanra iz različnih koncev sveta
  -Pojasniti neenotno terminologijo
  -Pokazati na vzporednice in razlike med literarnim žurnalizmov v različnih kulturnih okoljih
 • Kritično-analitičen pristop k branju izbranih besedil literarnega žurnalizma
 • Pisanje besedila, ki ustreza zapovedim tega žanra
 • Pogovor z literarnimi novinarji in vpogled v prakso pisanja tovrstnih prispevkov ter okolja, v katerem takšni novinarji delujejo

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Predmet bo osredinil literarno-novinarski pojav oziroma žanr, imenovan literarno novinarstvo, ki ima bogato tradicijo v ZDA, seveda pa lahko govorimo o literarnem novinarstvu tudi drugje po svetu, vključno s Slovenijo. Pojasnili bomo ‘kompozicijo’ literarnega žurnalizma, torej njegovo notranjo in zunanjo strukturo ter zgodovinski razvoj. Ogledali si bomo različne primere tovrstnega diskurza - ne zgolj “klasična”, “konvencionalna” besedila v obliki člankov ali knjig, temveč tudi literarni žurnalizem v podobi grafičnih romanov ter digitalnih vsebin (na primer podcastov).
Predmet bo pojasnil tudi specifike tega žanra, ki so vezane na posamezna nacionalna/ kulturna okolja.
Teorijo bomo preslikali v prakso skozi analizo konkretnih primerov literarnega žurnalizma. Opirali se bomo na poglavitne teorije literarnega žurnalizma, na literarno-vedne teoretske pristope ter na metodologijo medkulturnih študij, saj je literarno novinarstvo žanr, ki se je formiral tudi skozi medsebojno oplajanje več kultur ter literarnih in poročevalskih okolij. Študenti bodo napisali samostojno besedilo, ki bo osnovano na temeljnih zahtevah izpostavljenega žanra in se imeli priložnost pogovoriti z novinarji, ki delujejo v domeni tega žanra.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

(Študent…)

-spozna principe ustroja in učinkovanja ter pomena literarnega žurnalizma znotraj posameznih nacionalnih okolij ter v nadnacionalnem kontekstu (sovplivanje različnih piscev, skozi njhove odzive na podobne družbeno-politične tematike)
-spozna zgodovinski razvoj tega hibridnega diskurza
-se seznami s poglavitnimi predstavniki žanra in značilnostmi njihovih del

Veščine:

(Študent…)

-razvije veščine razumevanja in analize tovrstnih besedil
-uvaja se v pisanje (in predhodno raziskavo snovi) besedila, ki ustreza zapovedim literarnega žurnalizma
-spozna način dela literarnih novinarjev (skozi pogovore z izbranimi novinarji in novinarkami)
-razvije sposobnost prepoznanja načel literarnega novinarstva v besedilih
-razvije kritično presojo prebranih del domačih in tujih literarnih novinarjev

Temeljna literatura in viri

Literarno-novinarska dela (izbrani odlomki):

 • Adamič, Louis. Vrnitev v rodni kraj. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1962.
 • Aleksievič, Svetlana. Vojna nima ženskega obraza. Novo mesto : Goga, 2021 Katalog
 • Capote, Truman. Hladnokrvno: zvesto po resnici povzeto poročilo o četvernem umoru in njegovih posledicah. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007
 • Didion, Joan. Slouching Towards Bethlehem. New York: Washington Square Press: Pocket Books, 1968.
 • Drakulić, Slavenka. Kako smo preživeli komunizem in se celo smejali. Maribor: Rotis, 1992. Katalog
 • Café Europa Revisited: How to Survive Post-Communism.Penguin Books, 2021. Katalog
 • Foster Wallace, David. “Consider the Lobster”, Gourmet, avgust 2004.Katalog E-gradivo
 • Hladnik Milharčič, Ervin. Pot na Orient. Ljubljana: Študentska založba, 2009.
 • Kapusciński, Ryszard. Cesar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999.
 • Orwell, George. Na robu in na dnu v Parizu in Londonu. Ljubljana: Beletrina, 2010.
 • Sacco, Joe. Varovano območje Goražde: Vojna v vzhodni Bosni 1992–95. Ljubljana: Založba ZRC, SAZU, 2006. Katalog
 • NPR (National Public Radio) (podcast – On The Media) E-gradivo
 • Videmšek, Boštjan. Na begu : moderni eksodus (2005-2016) : z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam. Ljubljana : UMco, 2016

Teoretična dela:

 • Flis, Leonora. Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010. Katalog
 • Foley, Barbara. Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction. New York: Cornell University Press, 1986. Katalog E-gradivo
 • Hartsock, John C. A History of American Literary Journalism. Amherst: University of Massachusetts Press, 2000.
 • Literary Journalism Across the Globe: Journalistic Traditions and Transnational Influences. Ur.. John S. Bak and Bill Reynolds. University of Massachusetts Press, 2011. Katalog
 • Merljak Zdovc, Sonja. Literarno novinarstvo: Pojav in raba nove novinarske vrste v ZDA in Sloveniji. Ljubljana: Modrijan, 2008. Katalog
 • Sims, Norman. True Stories: A Century of Literary Journalism. Northwestern University Press, 2008. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 50 %
Projektno delo (pisni izdelek in predhodna raziskava izbrane teme - pogoj za pripustitev k izpitu) 50 %

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Leonora Flis se pri svojem delu osredotoča na literarno teorijo, sodobno angleško in ameriško književnost, film (zlasti v odnosu do literature), grafične romane ter na literarno novinarstvo. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. Piše tudi kratke zgodbe. Izdala je zbirko Upogib časa (2015), 2022 pa je izšla njena druga knjiga kratkih zgodb z naslovom Enakozvočja. Leta 2011 je prejela Fulbrightovo štipendijo za raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Je tudi prevajalka, pisateljica, ustvarjalka radijskih oddaj in voditeljica pogovorov o literaturi, filmu in kulturi v širšem pomenu besede. Objavila je znanstveno monografijo Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Novel (2010) in dve zbirki kratkih zgodb: Upogib časa (2015) in Enakozvočja (2022). Redno objavlja znanstvene in strokovne članke v slovenskih in tujih revijah in zbornikih.

Izbor del:

FLIS, Leonora. Nan Shepherdʹs holistic world - an intimate triangle : nature, body and mind in the living mountain. V: DUŢU, Carmen (ur.). Representations, scenes and scenarios of intimacy in women’s writing. Bucureşti: Pro Universitaria, 2023. Str. 81-95. ISBN 978-606-26-1415-7. https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8312. [COBISS.SI-ID 159100419]

FLIS, Leonora. The narrative of social (in)justice, feminism, and migration in Slavenka Drakulić's selected works. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2023, [št.] 58, str. 127-144. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13203/11576, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VFRV4BE6, DOI: 10.3986/2023.2.07. [COBISS.SI-ID 160461571], [SNIP, Scopus]

FLIS, Leonora. Factual fictions: narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522].

FLIS, Leonora. Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost. okt. 2021, letn. 85, št. 10, str. 1279-1292. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 84567555]

FLIS, Leonora. Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 51, str. 59-75. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.2020.1.04. [COBISS.SI-ID 45984557].

FLIS, Leonora. Grafične pripovedi in pripovednost. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. maj 2020, letn. 43, št. 1, str. 51-74, ilustr. ISSN 0351-1189. DOI: 10.3986/pkn.v43.i1.03. [COBISS.SI-ID 18156803].

FLIS, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218. [COBISS.SI-ID 36010333].

FLIS, Leonora. Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa - žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine. V: ZORMAN, Barbara (ur.), et al. Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. Letn. 37, št. 2, str. 195-225, [245], ilustr. Primerjalna književnost, letn. 37, št. 2. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 55123042].

FLIS, Leonora. Profiling war : managing trauma in reporting horror : the case of Boštjan Videmšek. V: JOSEPH, Sue (ur.). Profile pieces : journalism and the "human interest" bias. New York; London: Routledge, cop. 2016. Str. 226-239. Routledge research in journalism, 13. ISBN 978-1-138-93805-2. [COBISS.SI-ID 4114171]