Književnost Slovencev v Italiji

Cilji in kompetence

Spoznavanje, dojemanje in uporaba znanja o specifikah literarnega mikrosistema književnosti Slovencev v Italiji, njegovih razvojnih potez, tematskih sklopov, zgodovinske umeščenosti, povezanosti z italijanskim in slovenskim literarnim in zgodovinskim prostorom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se na vertikalni ravni povezuje s predmetom Literatura na stičišču ter predmeti Slovenska književnost I–III. Na horizontalni ravni se povezuje z ostalimi literarnovednimi predmeti.

Vsebina

 1. Problematizacija pojma “književnost Slovencev v Italiji”
 2. Krajši zgodovinski pregled:
  • prvi zapisi
  • reformacija in protireformacija
  • barok, klasicizem, razsvetljenstvo
 3. Regionalne specifike:
  • 19. stoletje v Benečiji in na Goriškem
  • 19. stoletje na Tržaškem
 4. 20. stoletje:
  • avantgarde
  • obdobje med vojnama
 5. Sodobna književnost Slovencev v Italiji:
  • povojno obdobje v poeziji
  • povojno obdobje v prozi
  • povojno obdobje v dramatiki
 6. Tipološke značilnosti književnosti Slovencev v Italiji

Predvideni študijski rezultati

Študentje so usposobljeni za raziskovanje književnosti Slovencev v Italiji kot literarnega mikrosistema.

Temeljna literatura in viri

– BANDELJ, David (ur.): Rod Lepe Vide: antologija sodobne poezije Slovencev v Italiji. Ljubljana: Študentska založba – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
– BRATUŽ, Lojzka (ur.): Gorica v slovenski književnosti. Gorica: Goriška Mohorjeva Družba, 1996.
– BRATUŽ, Lojzka: Iz goriške preteklosti. Gorica: Goriška Mohorjeva Družba, 2001.
– DAPIT, Roberto: Sodobna slovstvena ustvarjalnost v Benečiji. Vilenica, 2005.
– KACIN WOHINZ, Milica – PIRJEVEC, Jože: Zgodovina Slovencev v Italiji 1866– 2000. Ljubljana. Nova revija, 2000.
– KOŠUTA, Miran: Krpanova sol. Književni liki in stiki na slovenskem zahodu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.
– KOŠUTA, Miran: Slovenica. Peripli letterari italo-sloveni. Trieste-Reggio Emilia: EST-Diabasis, 2005.
– KOŠUTA, Miran: E-mejli. Eseji o mejni literaturi. Maribor: Litera, 2008.
– TOROŠ, Ana: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit. Uspešno opravljena seminarska naloga in sodelovanje v seminarju so pogoji za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Ana Toroš je predavateljica za področje književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njeno raziskovalno področje obsega slovensko poezijo prve polovice 20. stoletja v kontekstu romanskih in germanskih literatur. Še posebej se posveča raziskovanju pesniškega in prevajalskega opusa Alojza Gradnika ter slovenski in italijanski poezijo o Trstu. Z znanstvenimi prispevki redno sodeluje v mednarodno priznanih revijah (Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Europa Orientalis). Kot prejemnica enoletne mednarodne raziskovalne štipendije CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) je v študijskem letu 2009/2010 na Univerzi v Trstu opravila znanstvenoraziskovalno delo o podobi Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Za to delo je leta 2011 prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
 2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]
 3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
 4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723]