Gledališče na Slovenskem od začetkov do razsvetljenstva

Cilji in kompetence

Študentje in študentke pregledno spoznajo posebnosti gledališkega razvoja v 17. in 18. stoletju na Slovenskem in ga razumejo v širšem kontekstu razvoja gledališča pri drugih evropskih narodih. Ob branju dramatike, ki je nastala v obravnavanem obdobju, razumejo njene posebnosti, ki so v povezavi z uprizoritvijo dramskega besedila, obvladajo obravnavano snov in jo znajo povezati z drugimi vsebinami študija Slovenska književnost od srednjega veka do romantike.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta se po vertikali povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih formacij pri temeljnih predmetih slovenska književnost, pri tem pa je potrebno horizontalno povezovanje znanja, ki ga nudijo drugi literarnovednih predmeti.

Vsebina

Pri predmetu bo predstavljena zgodovina slovenskega gledališča od začetkov do obdobja razsvetljenstva. Zaradi opredelitve posebnosti razvoja slovenskega gledališča bodo študentke in študentje seznanjeni tudi s sočasnimi razvojnimi tokovi v gledališki zgodovini drugih evropskih narodov, v katerih so se pojavile in oblikovale gledališke inovacije. Čeprav v zgodovini slovenskega gledališča za obdobje srednjega veka nimamo podatkov o gledališki dejavnosti, bo snov predavanj tudi srednjeveško gledališče, saj je v kasnejših obdobjih mogoče na Slovenskem zaslediti nekatere oblike, ki so se drugod razvile že v srednjem veku. Posamezni sklopi bodo predstavili naslednje teme:

 • Protestantsko gledališče.
 • Jezuitske igre v Ljubljani.
 • Kapucinske procesije s prizori Kristusovega trpljenja.
 • Verske igre v Rušah.
 • Škofjeloški pasijon.
 • Slovensko gledališče v dobi razsvetljenstva. Zois in Linhart.
 • Stanovsko gledališče v Ljubljani.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne pojme iz zgodovine gledališča, povezane s slovensko književnostjo. Razumejo specifičen razvoj slovenskega gledališča, povezave med evropskimi umetnostnimi tokovi in obdobji in slovenskim gledalščem.

Temeljna literatura in viri

 • Tine Debeljak: Škofjeloška pasijonska procesija in pasijonskih iger nasploh
 • Janko Glazer: Verske igre v Rušah. V: Janko Glazer: Razprave, članki, ocene. Maribor: Obzorja 1993, str. 937-949.
 • France Koblar: Starejša slovenska drama. Ljubljana: DZS, 1951.
 • France Koblar: Slovenska dramatika I. Ljubljana: Slovenska matica, 1972.
 • Filip Kalan: Evropeizacija slovenske gledališke kulture. V: Linhartovo izročilo. Ljubljana: Drama SNG Ljubljana, 1967.
 • Filip Kalan: Gledališki značaj škofjeloškega pasijona. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
 • Bratko Kreft: Prvi slovenski dialog in prizor. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
 • Niko Kuret: Ljubljanska igra o paradižu in njen evropski okvir. Razprave SAZU, Lj, 1958.
 • Dušan Ludvik: Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1957.
 • Štefan Vevar: Slovenska gledališka pot. Ljubljana: DZS, 1998.
 • Stanko Škerlj: O jezuitskem gledališču v Ljubljani. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (70 %). Ustni izpit (30 %)

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je predavateljica književnosti na Fakulteti za humanistiko na Unvierzi v Novi Gorici. Njena raziskovalna področja so novi pristopi v literarni vedi (predvsem študiji spolov), medkulturni stiki, literarna geografija, slovenska dramatika. Na področju raziskav slovenske književnosti je njena pozornost usmerjena v dela pisateljic in reprezentacije ženskosti in moškosti v literarnih besedilih.

Izbor člankov:

MIHURKO PONIŽ, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 20). Ljubljana: Sophia, 2008. V, 254 str. ISBN 978-961-6294-93-5. [COBISS.SI-ID 238032384]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nation and gender in the writings of Slovene women writers : 1848-1918. Aspasia, 2008, vol. 2, str. 28-43. [COBISS.SI-ID 931323]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Tujci in tuje v romanih : Prišleki in Francoski testament. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2010, [Št.] 31, str. 153-167. [COBISS.SI-ID 31567405]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Die Macht der männlichen literarischen Eliten und ihr Einfluss auf der Kreativität der slowenischen Autorinnen. V: GIERZINGER, Georg (ur.), HÖLZL, Sylvia (ur.), RONEN, Christine (ur.). Spielformen der Macht : Interdisziplinäre Perspektiven der Macht im Rahmen junger slawistischer Forschung, (Conference Series). 1. Auf. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2011, str. 377-393.