Sociologija in estetika manjšinskega pisanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s slovensko tržaško literaturo z vidika literarnega sistema, ki jo sestavljajo ustvarjalci, recepcija, posredniki in poustvarjalci. V ta namen se študentje seznanijo z zgodovino tržaškega prostora, posebej slovenske tržaške skupnosti od 19. stoletja naprej, tako da izoblikujejo izostren čut in primerno občutljivost do kulturnega utripa na Tržaškem. Vse navedeno jim omogoča, da z navedenega metodološkega pristopa samostojno preučujejo slovensko tržaško literaturo, pa tudi druge manjšinske literature.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se po vertikali povezuje s predmetom Literatura na stičišču in s predmeti Slovenska književnost I–III. Na horizontalni ravni se povezuje z drugimi literarnovednimi predmeti.

Vsebina

Predmet vsebinsko izhaja iz koncepta literature kot sistema, ki ga sestavljajo ustvarjalci, recepcija, posredniki in poustvarjalci. V tem okviru bodo študentje spoznali slovensko tržaško književnost kot sociokulturni sistem, v katerem sodelujejo različni dejavniki (pisatelji, založniki, knjigotržci, bralci, kritiki, mediji sporočanja …), ki se med seboj prepletajo in ki so ga izoblikovale specifične družbeno-zgodovinske okoliščine na Tržaškem. Ob tem bo poudarjen pomen slovenske tržaške literature za slovensko skupnost na Tržaškem.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo literarnovedne pojme, povezane s preučevanjem literature kot sistema, in pripravijo seminarsko nalogo o tržaški literaturi z navedenega metodološkega izhodišča.

Temeljna literatura in viri

 1. Angelo ARA idr., 2001: Trst, obmejna identiteta. Prev. Marija Luisa Cenda. Ljubljana: Študentska založba (Knjižna zbirka Claritas).
 2. Pamela BALLINGER, 2003: History in exile: memory and identity at the borders of the Balkans. Princeton: Princeton University Press.
 3. Manfred BELLER idr. (ur.), 2007: Imagology: the cultural construction and literary representation of national characters: a critical survey. Amsterdam – New York: Rodopi (Studia Imagologica: Amsterdam Studies on Cultural Identity; 13).
 4. Antonio CARONIA (idr.), 2006: Il Friuli Venezia Giulia: enciclopedia tematica. 8, Arte e letteratura. Ur. Rosanna Schiavone. Milano: Touring Club Italiano.
 5. Mira CENCIČ (ur.): Primorske pesmi rodoljubja in tigrovskega upora. Škofije: Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske.
 6. Lavo ČERMELJ, 1965: Slovenci in Hrvatje pod Italijo med obema vojnama. Ljubljana: Slovenska matica.
 7. Marijan DOVIĆ, 2004: Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 8. Claudio GUILLÉN, 1971: Literature as system: essays toward the theory of literary history. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 9. Zoltan Jan: Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945. – Ljubljana : Rokus : Slavistično društvo Slovenije, 2001. – 269 str. (Slavistična knjižnica; 4).
 10. Milica KACIN WOHINZ idr., 2000: Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000. Ljubljana: Nova revija (Zbirka Korenine / Nova revija).
 11. Miran KOŠUTA, 1996: Krpanova sol: književni liki in stiki na slovenskem zahodu. Ljubljana: CZ.
 12. Daniel-Henri PAGEAUX, 2008: Uvod v imagologijo. Prev. Gregor Perko. V: Daniel-Henri Pageaux: Imagološke razprave. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (Knjižna zbirka Documenta; 17). 17–52.
 13. Urška PERENIČ, 2010: Empirično-sistemsko raziskovanje literature: konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.
 14. Marija PIRJEVEC (ur.), 2001: Tržaška knjiga: pesmi, zgodbe, pričevanja. Ljubljana: Slovenska matica.
 15. Katia PIZZI, 2001a: A City in Search of an Author: The Literary Identity of Trieste. London – New York: Sheffield academmic press.
 16. Ana TOROŠ, 2011: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza.
 17. Angelo VIVANTE, 1984: Irredentismo adriatico. Trieste: Italo Svevo.
 18. Izbrana dela slovenske tržaške literature.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit. Uspešno opravljena seminarska naloga in sodelovanje v seminarju so pogoji za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Ana Toroš je predavateljica za področje književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njeno raziskovalno področje obsega slovensko poezijo prve polovice 20. stoletja v kontekstu romanskih in germanskih literatur. Še posebej se posveča raziskovanju pesniškega in prevajalskega opusa Alojza Gradnika ter slovenski in italijanski poezijo o Trstu. Z znanstvenimi prispevki redno sodeluje v mednarodno priznanih revijah (Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Europa Orientalis). Kot prejemnica enoletne mednarodne raziskovalne štipendije CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) je v študijskem letu 2009/2010 na Univerzi v Trstu opravila znanstvenoraziskovalno delo o podobi Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Za to delo je leta 2011 prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
 2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]
 3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
 4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723].