Literarno ustvarjanje v tujejezičnem okolju

Cilji in kompetence

Študentje/študentke se pri predmetu seznanijo z značilnostmi literarnega ustvarjanja v tujejezičnem prostoru - z deli priseljenskih pisateljev v Sloveniji in z deli piscev slovenskih korenin v tujini. Raziskovanje priseljenske književnosti je večinoma interdisciplinarno, saj vključuje različne teoretske pristope in metodologije (analiza diskurza, kulturologija, sociologija književnosti, psiholingvistika, recepcijska estetika, teorija migracije int.) Poudarek je na motivno-tematski in literarnoestetski značilnosti literarnih del priseljenskih pisateljev, na recepciji njihovih del, (ne)uvrstitvi v slovenski, evropski in ameriški literarni kanon, na dejavnike medkulturnega dialoga na področju književnosti, ugotavljanju enojezičnosti, dvojezičnosti, dvokulturnosti in dvonacionalnosti priseljenskih pisateljev. Teoretično naravnanemu prvemu delu predavanj sledijo praktično delo, analiza in interpretacija literarnih del, razprava in primerjava različnih aspektov priseljenske književnosti ter spodbujanje medkulturnega dialoga.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet Literarno ustvarjanje v tujejezičnem prostoru se navezuje na in poglablja vsebine, obravnavane pri predmetih Slovenska književnost, Slovenska izseljenska književnost, Svetovna književnost 1 in 2. Ukvarjamo se tudi z migracijskimi in medkulturnimi vprašanji, ki jih študenti deloma že poznajo. Dotikamo se vprašanj “duhovne diaspore” ter idej multikulturalizma kot teretičnega in političnega pojma. Zanimata nas predvsem evropski in severno-ameriški prostor.

Vsebina

Študentje/študentke se seznanijo z zgodovinskim, kulturnim in druzbenim kontekstom priseljenske književnosti. Seznanijo se s političnimi, socialnimi in kulturnimi okoliščinami, pomembnimi za obstoj priseljenske književnosti, kot tudi z zgodovinsko strukturo in evolutivnostjo literarnega kanona in njegovim (ne)sprejemanjem priseljenske književnosti. Obravnavana bodo vprašanja eksila (prostovoljnega in prisilnega), disidentstva, pojmovanja nacionalne kulture, nacionalne književnosti in nacionalnega umetnika (pisatelja), meje nacionalne književnosti, jezika kot lingvistične, estetske in ideološke konstante, ki določa književnost; literarni in zunajliterarni kontekst ustvarjanja v tujejezičnem prostoru; jezikovne asimilacije/integracije, dvojezičnosti in dvojezičnih poskusov pri priseljenskih avtorjih prve generacije priseljencev v Sloveniji (in vzporedno tudi Slovencev v tujini – predvsem ZDA; zanimali nas bosta tudi 2. in 3. generacija priseljencev/potomcev); odnosi slovenskih literarnih in kulturnih inštitucij do priseljenske književnosti (Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski PEN center, Ministrstvo za kulturo RS, revije, založbe, literarni festivali, nagrade, antologije, predstavitve na književnih sejmih in dogodki po svetu), že udejanjene pozitivne spremembe v priznavanju priseljenske književnosti kot dela slovenskega literarnega sistema itn. Poudarek bo na obravnavi konkretnih literarnih del imigrantov/pisateljev v Sloveniji in pa na avtorjih, ki so bodisi imigrirali ali pa so potomci slovenskih imigrantov (predvsem) v ZDA in so se so se uveljavili na področju literarnega ustvarjanja in umetnosti ter (literarnega) žurnalizma. Študentje bodo usposobljeni za analiziranje del že uveljavljenih ali potencialno uveljavljenih avtorjev in se morebiti tudi srečali z njimi (Josip Osti, Erica Johnson Debeljak, Stanislava Chrobakova Repar, Žanina Mirčevska, Jordan Stavrev, Ana Lasić, Ismet Bekrić). Študentje/študentke se seznanijo z mikro- in makropoetiko priseljenske književnosti v slovenskem, evropskem in ameriškem literarnem in širšem umetniškem kontekstu. Nekaj poglavitnih idej bo povzetih iz raziskav J. Žitnik Serafin, M. Hladnik Milharčič, J. Petrič in M. Juraka. Delno se bomo oprli tudi na M. Webra, ki je bil eden izmed utemeljiteljev pojma “etnična skupina”, na B. Andersona, E. Saïda, E. Gellnerja in J. Rexa, če naštejemo nekaj imen. V ospredju analize v tujini nekoč ali pa še delujocih avtorjev bodo Louis Adamič, Ana Praček Krasna, Mary Molek, Metod Milač, Katarina Tepesh in tudi predstavniki mlajših generacij.

Predvideni študijski rezultati

Študenti se seznanijo s terminologijo s področja medkulturnih in migracijskih študij, spoznajo tudi literarno-teoretske pojme in metode, ki so vezane na multikulturnost in migracije. Seznanijo se s točkami, kjer se prekrivajo kulturne študije, migracijske študije, antropologija, literarna veda, medijske študije in študije spomina, če naštejemo poglavitna področja. Študenti so sposobni samostojnega formuliranje idej in konciznega povzemanja misli v obliki seminarskih nalog in odzivov na izpostavljene teme.

Temeljna literatura in viri

Obvezna strokovna literatura:

 1. Žitnik, Janja (2008). Večkulturna Slovenija. Ljubljana: Založba ZRC.
 2. Grosman, Meta (2004). Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 3. Bhabha, Homi K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge.
 4. Južnič, Stane (1993). Identiteta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 5. Nike Kocijančič Pokorn: Misliti prevod: izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba Scripta.
 6. Lukšič - Hacin, Marina (1995). Ko tujina postane dom. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, Zbirka Sopfia.
 7. Lukšič - Hacin, Marina (1999). Multikulturalizem in migracije. Ljubljana, Založba ZRC.
 8. Debeljak, Aleš (2004). Koncentrični krogi identitet. Evropske pisave. Kaj je evropskega v evropskih literaturah? Ljubljana: Aristej.
 9. Sulič, Nives (1983). Thank God I am Slovenian. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 10. Whitlark, James (1992). The Literature of Emigration and Exile. Texas Tech University Press.
 11. Šeleva, Elizabeta (2005). Dom-identitet. Skopje: Magor.
 12. Rushdie, Salman (1991). Imaginary Homelands. Essays and Criticism. 1981-1991. London: Granta Books.
 13. Pajnik, Mojca; Lesjak, Tušek, Petra; Gregorčič, Marta (2001). Immigrants, who are you? Ljubljana: Mirovni inštitut.
 14. Brinker, Gabler, Gisela (1997). Writing New Identities: Gender, Nation, and Immigration in Contemporary Europe. University of Minnesota Press.
 15. Ugrešić, Dubravka (2001). Zabranjeno čitanje. Sarajevo: Geopoetika Omnibus.
 16. Jin, Ha (2008). The Writer as Migrant. University Of Chicago Press.
 17. Anthology of Slovenian American Literature (1977). Giles Edward Gobetz Adele Donchenko, ur. Ohio: Slovenski Ameriški Inštitut.
 18. Naši na tujih tleh:Antologija književnosti Slovencev v Severni Ameriki (1982). Jerneja Petrič, ur. Ljubljana: CZ.
 19. Shiffman, Dan. Rooting Multiculturalism: The Work of Louis Adamič. London (2003). Associated UP.
 20. Žitnik, Janja. Louis Adamič in sodobniki: 1948-1951 (1992). Ljubljana: SAZU.

Objave strokovnih besedil v revijah - izbor:

Dve domovini/Two Homelands, Primerjalna književnost, Slavistična revija, Paralele, Jezik in slovstvo, Dialogi, Literatura.

Primarni viri - izbor:

Adamič, Louis. The Native’s Return, Grandsons, Two-Way Passage, My Native Land, Dynamite, Laughing in the Jungle;
Molek, Mary. Immigrant Woman;
Praček Krasna, Ana. Med dvema domovinama, Moja ameriška leta;
Prosen, Rose Mary. “Looking Back”, Apples, “Maria “When I See a Silent Sunflower”;
Milač, Metod M. Resistance, Imprisonment & Forced Labor: A Slovene Student in World War II.;
Tepesh, Katarina. Escape From Despair

Dodatno gradivo:

Zavarzadeh, Mas’ud. The Mythopoeic Reality: Postwar American Nonfiction Novel (1976). U of Illinois P.

Flis, Leonora. Factual Fictions (2010). Cambridge Scholars: Newcastle upon Tyne.

Auerbach, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (1974). Prev. Willard R. Trask. Princeton: Princeton UP.
Foley, Barbara. Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction (1986). New York: Cornell UP.
Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove (1999). Ljubljana: FF.

White, Hayden. The Content of the Form, Narrative Discourse in Historical Representation (1987). London: Johns Hopkins UP, 1987

The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration (1997). Ur. Montserrat Guibernau in John Rex. Cambridge: Polity Press.

Weber, Max. Economy and Society (1968). LA: University of California.

Anderson, Benedict. Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma (2003). Prev. Alja Brglez. Ljubljana: Studia humanitatis.

Multicultural Questions (1999). Christian Joppke in Steven Lukes, ur. Oxford UP.

Mesić, Milan. Multikulturalizam, Društveni i teorijski izazovi (2006). Školska knjiga, Zagreb.

Milharčič-Hladnik, Mirjam. “Migracije in medkulturni odnosi” (2007). Organizacija znanja. Let.12, Zv. 4, 201-205.
--.“Multikulturalizem v kontekstu migracij (2009).” Knjižnica, Let. 53, Št. 1/2, 143-151.

Gellner, Ernest. Nation and Nationalism (1983). Oxford: Blackwell.

Rex, John. Ethnic Minorities in the Modern Nation State: Working Papers in the Theory of Multiculturalism and Political Integration (1996). London& Basongstoke: Macmillan.

Parekh, Bhikhu. Rethinking Multiculturalism:Cultural Diversity and Political Theory (2006). Hampshire: Palgrave.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit in seminarska naloga predstavljeni v sklopu vaj. Sodelovanje na predavanjih in vajah ter seminarska naloga sta pogoja za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Leonora Flis je predavateljica za književnost na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Predava sodobne literarne teorije, metodologijo medkulturnih študij, izbrana poglavja iz svetovne književnosti (britanska in ameriška književnost) in pa film v odnosu do literature. Poleg tega so njena raziskovalna področja še literarno novinarstvo, dokumentarna literatura in dokumentarni grafični romani oziroma romani v stripu. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. L. 2010 je objavila monografijo Factual Fiction: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel.

Izbor objavljenih del:
The selection of published texts:

Znanstvena monografija
Scientific Monograph
FLIS, Leonora. Factual fictions : narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522]

Izvirni znanstveni članek
Original Scientific Article
1. FLIS, Leonora. Louis Adamič : Slovene-American literary journalism avant la lettre. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 2, str. 115-132. [COBISS.SI-ID 2404091]

 1. FLIS, Leonora. The blending of fact and fiction in three American documentary (crime) narratives. Acta neophilol., 2010, letn. 43, št. 1/2, str. 69-82, 171-172. [COBISS.SI-ID 44265058]
 2. FLIS, Leonora. Documentary narratives in postmodern times : The United States and Slovenia. Slov. stud., 2009, vol. 31, no. 1, str. 31-49. [COBISS.SI-ID 39872098]
 3. FLIS, Leonora. Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 153-166. [COBISS.SI-ID 5924126]

Pregledni znanstveni članek
Review Article
5. FLIS, Leonora. Literary journalism in Slovenia. Literary journalism, Winter 2012, vol. 6, no. 1, str. 8-10. http://www.davidabrahamson.com/WWW/IALJS/Literary_Journalism_v6n1_WINTER_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 2196731]
6. FLIS, Leonora. Spisana pot v sebe : avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča v kontekstu problematike avtobiografskega žanra o polifoniji in dvoglasju. Literatura (Ljublj.), mar. 2011, leto 23, št. 237, str. 189-195. [COBISS.SI-ID 1793787]
7. FLIS, Leonora. Domačnost izpraznjenega bivanja in ljubezenske slutnje : pregled pripovednega opusa Janija Virka. Literatura (Ljublj.), jul.-avg. 2010, leto 22, št. 229-230, str. 202-218. [COBISS.SI-ID 43532386]
8. FLIS, Leonora. Racionalna sebičnost kot temeljna vrednota in vrlina. Literatura (Ljublj.), 2010, leto 22, št. 231/232, str. 86-88. [COBISS.SI-ID 1786107]
9. FLIS, Leonora. Izpiljena sinteza forme in razuma. Literatura (Ljublj.), nov. 2010, leto 22, št. 233, str. 165-171. [COBISS.SI-ID 1785851]
10. FLIS, Leonora. Slovenia's contemporary poetic endeavors. Bricolage, May 2006, no. 1, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 39895650]
11. FLIS, Leonora. Cultural shades of Slovenia : a brief outlook of Slovenia's literature: discovering the literature of Europe's Terra Incognita. Zarja, Jan./Feb. 2006, vol. 78, issue 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 39852386]
Strokovni članek
Professional Article
12. FLIS, Leonora. Evropski Woody Allen : vnovično iskanje smisla in/ali premagovanje dolgčasa. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 1/2, str. 161-165. [COsBISS.SI-ID 1851131]
13. FLIS, Leonora. Ekstaza blodenj in bolečine. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 5/6, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 2194683]