Reprezentacije spolov v slovenski književnosti

Cilji in kompetence

Študentke in študentje pri predmetu pridobijo znanje in sposobnosti branja in interpretiranja konstruktov in reprezentacij spolnih identitet v imaginariju literarnega teksta ter razvijejo sposobnost prenosa kritičnega branja tekstov na druga področja, kjer je prav tako pomemben kritičen pristop pri interpretaciji tekstov. S pomočjo teoretskih spoznanj feministične teorije in teorij s področja študij spolov so usposobljeni podati vrednostne sodbe o literarnih besedilih upoštevajoč pri tem avtorjevo oziroma avtoričino razmerje do tematike odnosov med spoli. Zavedajo se problema spola kot pomembnega elementa, ki konstituira družbeni in simbolični red na različnih ravneh s posebnim poudarkom na njegovi vlogi v literarnih tekstih. Tako razvijejo občutljivosti za zaznavanje prikritih mehanizmov, s katerimi se v tekstih ustvarjajo tradicionalne vrednostne hierarhije na področju spolnih identitet.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta se po vertikali povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih formacij pri temeljnih predmetih slovenska književnost, pri tem pa je potrebno horizontalno povezovanje znanja, ki ga nudijo drugi literarnovednih predmeti.

Vsebina

Predmet se navezuje na predmet feministična literarna veda in predpostavlja poznavanje teh teorij. V sklopu predavanj so predstavljene posamezne odmevne tuje in slovenske razprave, ki se posvečajo reprezentacijam spolov v književnosti. Skozi podobe ženskih in moških spolnih vlog, pri katerih je problematizirano, ali gre zgolj za upodobitve ali celo za družbeno konstrukte, se predavanja ukvarjajo tudi s vprašanjem, ali ta tematika zahteva tudi posebne naracijske postopke in žanre, kako je spolni subjekt predstavljen v specifičnih literarnih delih ter v filmu in obratno ter v kakšni meri reprezentacije spola v književnosti, filmu, medijih vplivajo na dejansko konstruiranje spolnih identitet in norm.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne literarnozgodovinske pojme, povezane s študiji spolov. Sposobni so problemsko obravnavati književne obdobja, smeri, tokove in druge književnih pojavov ter kritično razmišljati o razmerju med spolom (kulturnim in biološkim) ter literarnim ustvarjanjem.

Temeljna literatura in viri

 • Silvija Borovnik: Samorastnice v Samorastnikih. Sodobnost 41/1993, 11—12, 995—1005.
 • Silvija Borovnik: Tema ženske v prozi Mire Mihelič. V: Marko Kravos (ur.): Mavrica nad zapuščino. Ljubljana: Slovenski center PEN, Ljubljana: 2000. 21—34.
 • Blanka Bošnjak: Vloga stereotipov v sodobni slovenski kratki prozi. Jezik in slovstvo. 50/2005.1. 25-36.
 • Katja Mihurko Poniž: Materinstvo kot umetnostni motiv in njegova upodobitev v povesti Samorastniki. Jezik in slovstvo. 46/2000/01 1—2. 5-18.
 • Katja Mihurko Poniž: Drzno drugačna. Zofka Kveder in poodbe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2004.
 • Katja Mihurko Poniž: Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do druge svetovne vojne. Ljubljana: Sophia, 2008.
 • Katarina Tomazin: Strindberg, antifeminizem in slovenska literatura. Primerjalna književnost. 20/1997. 1. 21-42.
 • Alojzija Zupan Sosič: Na literarnem otoku Berte Bojetu. Jezik in slovstvo 43/1997/98,7—8, 315—330.
 • Alojzija Zupan Sosič: Spolna identiteta in sodobni slovenski roman. Primerjalna književnost. Letn. 28, št. 2 (2005), str. 93-113.
 • Alojzija Zupan Sosič: Homoerotika v najnovejšem slovenskem romanu. Jezik in slovstvo. 50, št. 3/4 (maj-avg. 2005), str. [5]-16.
 • Metka Zupančič: Feministična proza: miti in utopija. Primerjalna književnost 18/1995, 2, 1—6.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (70%), ustni izpit (30%)

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je predavateljica književnosti na Fakulteti za humanistiko na Unvierzi v Novi Gorici. Njena raziskovalna področja so novi pristopi v literarni vedi (predvsem študiji spolov), medkulturni stiki, literarna geografija, slovenska dramatika. Na področju raziskav slovenske književnosti je njena pozornost usmerjena v dela pisateljic in reprezentacije ženskosti in moškosti v literarnih besedilih.

Izbor člankov:

MIHURKO PONIŽ, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 20). Ljubljana: Sophia, 2008. V, 254 str. ISBN 978-961-6294-93-5. [COBISS.SI-ID 238032384]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nation and gender in the writings of Slovene women writers : 1848-1918. Aspasia, 2008, vol. 2, str. 28-43. [COBISS.SI-ID 931323]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Tujci in tuje v romanih : Prišleki in Francoski testament. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2010, [Št.] 31, str. 153-167. [COBISS.SI-ID 31567405]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Die Macht der männlichen literarischen Eliten und ihr Einfluss auf der Kreativität der slowenischen Autorinnen. V: GIERZINGER, Georg (ur.), HÖLZL, Sylvia (ur.), RONEN, Christine (ur.). Spielformen der Macht : Interdisziplinäre Perspektiven der Macht im Rahmen junger slawistischer Forschung, (Conference Series). 1. Auf. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2011, str. 377-393.