Spolni stereotipi v slovenski mladinski književnosti

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študentje seznanijo z različnimi oblikami pojavljanja stereotipov v mladinski književnosti. Obenem študentje spoznajo in se naučijo rabe sodobnih, multidisciplinarnih teorij pri obravnavi slovenske mladinske književnosti. Te trdijo, da mladinska literatura na strukturni ravni na nezaveden način ponavlja predsodke in stereotipe ter da jih lahko ozavesti šele pridobivanje znanja o njih. Študentje tako razvijejo občutljivost za zaznavanje prikritih mehanizmov, s katerimi se v tekstih ustvarjajo tradicionalne vrednostne hierarhije. Vse to jim daje možnost kritičnega prenosa tega modela na druga področja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se na vertikalni ravni povezuje s predmeti Slovenska književnost I–III ter predmeti s področja literarne teorije in metodologije. Na horizontalni se povezuje z ostalimi literarnovednimi predmeti, prav tako s psihologijo in didaktiko, pri obravnavanju slikanice tudi z likovno umetnostjo.

Vsebina

– Definicija mladinske književnosti.
– Kratek oris razvoja književnosti za mladega bralca.
– Odmevi tuje književnosti za mladino pri nas.
– Pregled prevodne mladinske književnosti.
– Literarni kanon in marginalnost mladinske književnosti.
– Stereotipi v nekaterih pomembnejših tujih in domačih mladinskih besedilih.

Predvideni študijski rezultati

Študentje so usposobljeni za raziskovanje spolnih stereotipov v literaturi.

Temeljna literatura in viri

• Album slovenskih ilustratorjev. Ljubljana: MK, 2005.
• Bruno BETTELHEIM, 1999: Rabe čudežnega: o pomenu pravljic. Ljubljana : Studia humanitatis.
• Milena BLAŽIČ, 2007: Podoba otroka in otroštva v slovenski (mladinski) književnosti. Irena Novak Popov (ur.): Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 86–93.
• Polona HANŽEK NOVAK, 2004: V srcu mladi: bibliografija sodobnih mladinskih pisateljev. Ljubljana: Genija.
• Marjana KOBE, 1987: Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: MK.
• – –, 2004: Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem: 1778–1850. Maribor: Mariborska knjižnica – Revija Otrok in knjiga.
• – – (ur.), 1996: Bisernica: slovenske kratke pripovedi za otroke 1945–1995. Ljubljana: MK.
• Toril MOI, 1999: Politika spola/teksta. Ljubljana: LUD Literatura.
• Clarissa PINKOLA ESTÉS, 2003: Ženske, ki tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske. Nova Gorica: Eno.
• Igor SAKSIDA, 1994: Mladinska književnost med literaturo in didaktiko. Maribor: Obzorja.
• – –, 2001: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS. (Poglavje o mladinski književnosti.)
• – –, 1998: Petdeset zlatnikov. Tržič: Učila, 1998.
• Maria TATAR, 2003: The Hard Facts of the Grimm’s Fairy Tales. Princeton – Oxford: Princeton University Press.
• Jack ZIPES, 2002: Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk & Fairy Tales. Lexington: University Press of Kentucky.
• Izbrani članki in izbrano čtivo.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit. Uspešno opravljena seminarska naloga in sodelovanje v seminarju so pogoji za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Barbara Pregelj je pridružena profesorica za književnost na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo, zasnovala in vodila je vrsto mednarodnih in domačih projektov s področja motiviranja za branje.
Redno dejavno sodeluje na kongresih, simpozijih, okroglih mizah, predavanjih doma in v tujini, tudi sama je organizirala nekaj obiskov tujih avtorjev v Sloveniji ter literarnovednih simpozijev. Deluje tudi kot prevajalka in urednica.

PREGELJ, Barbara. Podoba mladinske književnosti španskega govornega področja skozi njihove prevode v slovenščino. Hieronymus : revija o prevajalstvu. 2011, letn. 5, št. 1/2, str. 65-81.
PREGELJ, Barbara. Še o slovenski književni krajini. Sodobnost. jul. 2019, letn. 83, št. 6, str. 1-8.
PREGELJ, Barbara, ŠIFRAR KALAN, Marjana. From reading promotion strategies to the interactive book. V: STOJANOVA, Nadežda (ur.). Literatura i tehnika : sbornik s dokladi ot naučna konferenciya, provedena v Sofiskiiya Universitet "Sv. Kliment Okhridski", 9-11 mart 2018 g. 1. izd. Sofija: Universitetsko izdateljstvo "Sv. Kliment Okhridski", 2018. Str. 317-324.
PREGELJ, Barbara. Prevajanje kot oblika interpretacije = Translation as a form of interpretation. V: DUŠA, Zdravko (ur.). Pahoriana 2013 : prispevki z znanstvenega srečanja ob stoletnici Borisa Pahorja, 18. aprila 2013 v Cankarjevem domu v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. Str. 57-68. ISBN 978-961-231-968-7.
PREGELJ, Barbara. Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 209 str. Slavistična knjižnica, 12.
PREGELJ, Barbara (urednik). Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2019. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-6515-07-8.
PREGELJ, Barbara (avtor, urednik, prevajalec), TOMSICH, Francisco (avtor, urednik, ilustrator). Bivališča Branislave Sušnik : dokumenti, besedila, podobe, pričevanja = Moradas de Branislava Sušnik : documentos, textos, imágenes, testimonios. 1. natis. Medvode: Malinc, 2020. 239 str., ilustr.