Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih

Cilji in kompetence

Študentke in študentje pri predmetu pridobijo znanje o literarni ustvarjalnosti evropskih avtoric. S pomočjo teoretskih spoznanj feministične teorije in teorij s področja študij spolov so usposobljeni podati vrednostne sodbe o literarnih besedilih, medsebojne vplive in recepcijo avtoric. Zavedajo se problema spola kot pomembnega elementa, ki konstituira družbeni in simbolični red na različnih ravneh s posebnim poudarkom na njegovi vlogi v literarnih tekstih. Tako razvijejo občutljivosti za zaznavanje prikritih mehanizmov, s katerimi se v tekstih ustvarjajo tradicionalne vrednostne hierarhije na področju spolnih identitet.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta se po vertikali povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih formacij pri temeljnih predmetih slovenska književnost, pri tem pa je potrebno horizontalno povezovanje znanja, ki ga nudijo drugi literarnovednih predmeti.

Vsebina

Študentje/študentke se seznanijo z zgodovinskim kontekstom ženskega avtorstva, kot tudi z zgodovinsko strukturo in evolutivnostjo literarnega kanona, ki sprejema ali nesprejema književnost, ki jo pišejo ženske. Poudarek bo na obravnavanju konkretnih literarnih del pisateljic, pesnic, esejistk, publicistk in dramatičark v Evropi.

Predvideni študijski rezultati

Študentje/študentke razumejo mikro- in makropoetiko književnosti, ki jo ustvarjajo avtorice tako v evropskem kot tudi v svetovnem literarnem kontekstu.

Temeljna literatura in viri

• Giorgio, Adalgisa in Waters Le Guin Julia, ur.: Women’s Writing in Western Europe: Gender, Generation and Legacy. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007.
• Rich, Adrienne: O lažeh, skrivnostih in molku. Ljubljana: ŠKUC, 2003.
• Lukic, Jasmina: Poetics, Politics and Gender. In: Women and Citizenship in Central and Eastern Europe. Ashgate, 2006.
• Lanser, Susan Sniader: Fictions of authority : women writers and narrative voice.London : Cornell University Press, 1992.
• Woolf, Virginia: Lastna soba. Ljubljana: Založba/cf*, Lila zbirka, 1998.
• Mores, Ellen: Literary Women. London: The Woman Press, 1978.
• Irigaray, Luce: Jaz, ti, me, mi: za kulturo različnosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
• Poniž, Katja Mihurko: Drzno drugačna. Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2003.
• Zeiger, Melissa F.: Death, Sexuality, and the Changing Shapes of Elegy: Reading Women Writing, 1997.
• Chadwick Whitney: Women, Art and Society. New York: Thames and Hudson Inc., 1990.
• Borovnik, Silvija: Pišejo ženske drugače? Ljubljana: Mihelač, 1995.
• K. Ursula: Dancing on the Edge of the World. New York: Grove Press, 1989.
• Mezei, Kathy: Ambiguous discourse: feminist narratology & British women writers. Chapel Hill, London: The University of North Carolina Press, 1996.
• Database WomenWriters, the Reception of their Works: http://www.womenwriters.nl/index.php/Database_WomenWriters

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (70%), ustni izpit (30%)

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je predavateljica književnosti na Fakulteti za humanistiko na Unvierzi v Novi Gorici. Njena raziskovalna področja so novi pristopi v literarni vedi (predvsem študiji spolov), medkulturni stiki, literarna geografija, slovenska dramatika. Na področju raziskav slovenske književnosti je njena pozornost usmerjena v dela pisateljic in reprezentacije ženskosti in moškosti v literarnih besedilih.

Izbor člankov:

MIHURKO PONIŽ, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 20). Ljubljana: Sophia, 2008. V, 254 str. ISBN 978-961-6294-93-5. [COBISS.SI-ID 238032384]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nation and gender in the writings of Slovene women writers : 1848-1918. Aspasia, 2008, vol. 2, str. 28-43. [COBISS.SI-ID 931323]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Tujci in tuje v romanih : Prišleki in Francoski testament. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2010, [Št.] 31, str. 153-167. [COBISS.SI-ID 31567405]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Die Macht der männlichen literarischen Eliten und ihr Einfluss auf der Kreativität der slowenischen Autorinnen. V: GIERZINGER, Georg (ur.), HÖLZL, Sylvia (ur.), RONEN, Christine (ur.). Spielformen der Macht : Interdisziplinäre Perspektiven der Macht im Rahmen junger slawistischer Forschung, (Conference Series). 1. Auf. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2011, str. 377-393.