Gledališče na Slovenskem: historični in teatrološki vidiki

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje temeljnih gledaliških pojmov, za poznavanje in razumevanje vloge slovenskega gledališča v slovenski kulturni zgodovini, razumevanje razvoja procesov, ki se odvijajo pri prenosu dramskega besedila v gledališko prakso (dramaturško branje besedila), osvajanje kompetence pisanja gledališke kritike in razumevanja sodobnih premikov v slovenskem gledališkem prostoru in njihovih korelacij s svetovnimi trendi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta se povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih formacij pri obveznih predmetih na programu.

Vsebina

• Temeljne opredelitve teatroloških pojmov
• Zgodovina gledališča na Slovenskem
• Razmerje med dramskim besedilom in gledališko uprizoritvijo
• Dramaturško branje gledališkega besedila
• Gledališka kritika
• Sodobne scenske umetnosti

Predvideni študijski rezultati

Študentje in študentke razumejo posebnosti gledališkega razvoja na Slovenskem in ga znajo umestiti v širši kontekst razvoja gledališča pri drugih evropskih narodih. Razumejo specifike prenosa dramskega besedila v gledališke prakse. Poznajo posebnosti zvrsti gledališke kritike in so sposobni napisati gledališko kritiko. Imajo temeljna znanja o tem, kaj so scenske umetnosti.

Temeljna literatura in viri

Aristotel: Poetika. Ljubljana: Študentska založba, 2012.
Patrice Pavis: Gledališki slovar, Ljubljana, MGL, 1997.
Tine Debeljak: Škofjeloška pasijonska procesija in pasijonskih iger nasploh
Janko Glazer: Verske igre v Rušah. V: Janko Glazer: Razprave, članki, ocene. Maribor: Obzorja 1993, str. 937-949.
Filip Kalan: Evropeizacija slovenske gledališke kulture. V: Linhartovo izročilo. Ljubljana: Drama SNG Ljubljana, 1967.
Filip Kalan: Gledališki značaj škofjeloškega pasijona. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Filip Kalan: Živo gledališko izročilo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980.
Bratko Kreft: Prvi slovenski dialog in prizor. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Niko Kuret: Ljubljanska igra o paradižu in njen evropski okvir. Razprave SAZU, Lj, 1958.
Dušan Ludvik: Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1957.
Štefan Vevar: Slovenska gledališka pot. Ljubljana: DZS, 1998.
Stanko Škerlj: O jezuitskem gledališču v Ljubljani. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Dušan Moravec: Temelji slovenske teatrologije. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1990
19.stoletje in obdobje do 1945
Bojan Štih (ur.): Slovenski theater gori postaviti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981.
Dušan Moravec: Slovensko gledališče Cankarjeve dobe : (1892-1918). Ljubljana : Cankarjeva založba, 1974.
Dušan Moravec: Slovensko gledališče od vojne do vojne, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980.
Oder 57 : (pričevanja) / [uredila Žarko Petan, Tone Partljič]. Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1988.
Draga Ahačič: Neposrednost igre in pomenska polnost govornega izraza kot idejnoestetska zamisel Gledališča ad hoc Dokumenti SGM, št. 78. 2002, 133-144
Ivo Svetina: Gledališče Pekarna (1971-1978) Dokumenti SGM, št. 78. 2002, 111-132
Barbara Sušec Michieli: Zbornik 20 let EG Glej. EG Glej: 1990.
LUKAN, Blaž. Slovenska dramaturgija : dramaturgija kot gledališka praksa, (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001
KUNST, Bojana (ur.), POGOREVC, Petra (ur.). Sodobne scenske umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 20). Ljubljana: Maska, 2006.
TOPORIŠIČ, Tomaž. Performativni obrat in njegove sledi v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih. Amfiteater, 2008, let. 1, št. 1, str. 167-180.
SUŠEC MICHIELI, Barbara (ur.), LUKAN, Blaž (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), JEŠELNIK, Simona (ur.). Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: Maska, 2010

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (70 %). Ustni izpit (30 %)

Reference nosilca

Prof. dr. KatjaMihurko Poniž je diplomirana dramaturginja. Med njena raziskovalna področja sodi tudi zgodovina slovenske in svetovne dramatike v povezavi s zgodovino slovenskega gledališča. Članke o dramatiki objavlja tudi v gledaliških listih slovenskih gledališč.
MIHURKO PONIŽ, Katja, KRAVOS, Bogomila. Avgusta Danilova : 1869-1958 : slovenska igralka, režiserka in pedagoginja. [San Bruno]: YouTube, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=w8uPrAYCd-Y. [COBISS.SI-ID 18395907]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jan.-mar. 2012, letn. 60, št. 1, str. 1-13
MIHURKO PONIŽ, Katja. Skriti prelomi s tradicijo : besedila prvih slovenskih dramatičark. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti. 2010, let. 2, št. 1, str. 48-70. ISSN 1855-850X.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Uprizarjanje feminizmov. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 1, št. 2, str. 178-186.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Iz kaosa se bo sestavila nova zgodba. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. 2017, letn. 67, št. 1, str. 17-22, ilustr. ISSN 0350-6274.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Samotna pot Rose Bernd in njenih sopotnikov. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. 2015/2016, letn. 65, št. 7, str. 25-31, ilustr. ISSN 0350-6274.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Najtoplejša postelja je mamina. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. 2015/2016, letn. 66, št. 4, str. 9-12. ISSN 1580-9609.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofija Borštnik Zvonarjeva (1868-1948) : igralka pionirskega rodu, "vriskajoča do neba, potrta do smrti". V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007. Str. 98-102. Razprave, 22. ISBN 978-961-6682-01-5. ISSN 0560-2955. [COBISS.SI-ID 779771]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Missbrauchte Frauen(figuren)? : Darstellungen der Gewalt gegen Frauen in drei slowenischen Theaterstücken. V: BURLON, Laura (ur.). Verbrechen - Fiktion - Vermarktung : Gewalt in den zeitgenössischen slavischen Literaturen. Potsdam: Universitätsverlag, 2013. Str. 373-389.
MIHURKO PONIŽ, Katja. El primero al Sol reina, al otro la oscuridad : la dialogicidad como principio fundamental de la creación en Scheherezade de Ivo Svetina. V: SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988. Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009. Str. 59-68. Litterae Slovenicae, 200